Chương 78: Người lãnh đạo và cầm quyền phải thương yêu, trông coi và khuyên răn dân chúng

Người lãnh đạo và cầm quyền phải thương yêu, trông coi và khuyên răn dân chúng và những người dưới quyền


Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Hãy đối xử từ tốn với những người có đức tin theo Ngươi (Muhammad)} (Chương 26 – Ash-Shu’ara, câu 215).

Allah phán bảo Thiên Sứ Muhammad đối xử từ tốn với những người có đức tin bởi vì họ là cấp dưới của Người còn Người là cấp lãnh đạo của họ, có nghĩa là Người cần nhẹ nhàng và thương yêu họ như người thân của mình, cái nào xí xóa được thì xí xóa, cái nào dễ dãi thì dễ dãi, không nên gây khó khăn và phức tạp trong sự việc trừ phi đó là giới cấm của Allah.

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Quả thật, Allah ra lệnh phải công bằng và liêm chính, phải làm điều thiện tốt, bố thí giúp đỡ bà con ruột thịt, và Ngài nghiêm cấm làm điều xấu và ác đức, cấm làm điều tội lỗi, nghịch lý và bất công. Ngài chỉ bảo các ngươi mong rằng các ngươi luôn biết lưu ý đến phúc và tội.} (Chương 16 – Annahl, câu 90).

Đây là những điều mà Allah ra lệnh cho các bề tôi của Ngài nói chung, qua đó, Ngài muốn nhấn mạnh đến những người lãnh đạo, những người được Allah ban cho thẩm quyền trông coi, quán xuyến và quản lý cộng đồng và xã hội thì càng phải cư xử tốt hơn theo lệnh này của Ngài bởi vì họ là những gương mẫu để mọi người noi theo.Hadith 649: Ông Ibnu Umar thuật lại: Tôi đã nghe Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Mỗi người các ngươi đều là người quản lý và trông coi,  mỗi người các ngươi đều có trách nhiệm với việc quản lý và trông coi của mình; vị Imam là người quản lý trông coi và y phải có trách nhiệm với điều mà y quản lý và trông coi; người đàn ông là người quản lý, trông coi gia đình của y và y phải có trách nhiệm với những ai mà y quản lý và trông coi; và người phụ nữ là người quản lý, trông coi trong ngôi nhà của chồng và cô ta phải có trách nhiệm với những gì mà cô ta quản lý và trông coi; và người giúp việc là người trông coi và quán xuyến tài sản của người chủ và y phải chịu trách nhiệm với những gì mình trông coi và quán xuyến. Mỗi người các ngươi đều là người quản lý và trông coi,  mỗi người các ngươi đều có trách nhiệm với việc quản lý và trông coi của mình.” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith: Xem lại Hadith số 282 chương 35

Hadith 650: Ông Abu Ya’la Ma’qil bin Yasaar  thuật lại: Tôi Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Bất cứ người bề tôi nào mà Allah giao cho y quyền lãnh đạo và quản lý rồi y chết vào ngày y phải chết trong tình trạng gian lận đối với công việc lãnh đạo và quản lý của mình thì chắc chắn y sẽ bị Allah cấm vào Thiên Đàng.” (Albukhari, Muslim).

Trong một lời dẫn khác: “Bất cứ người bề tôi nào mà Allah giao cho y quyền lãnh đạo và quản lý rồi y chết vào ngày y phải chết nhưng không làm tròn trách nhiệm lãnh đạo và quản lý thì y sẽ không ngửi thấy mùi của Thiên Đàng.”

Và trong một lời dẫn khác riêng của Muslim:

 “Bất cứ một vị lãnh đạo nào được bầu chọn cai quản vụ việc của những người Muslim rồi y lại không cố gắng hết mình vì họ thì y sẽ không vào Thiên Đàng cùng với họ.”

* Bài học từ Hadith

- Hadith cảnh bảo đến những người thuộc tầng lớp chức quyền và lãnh đạo đã không làm đúng trách nhiệm của mình đối với dân chúng và những người dưới quyền.

- Hadith khẳng định rằng những người được bầu chọn giữ chức quyền lãnh đạo không phải để dùng quyền hành thụ lợi cho cá nhân mình mà là để phục vụ lợi ích cho dân chúng và những người dưới quyền của mình.

- Hadith cho thấy trách nhiệm của những người giữ chức quyền lãnh đạo rất lớn và rất nặng nề, nên họ phải nỗ lức hết mình cống hiến.

- Hadith cho thấy tầm quan trọng của việc bầu chọn người lãnh đạo trong Islam.

Hadith 651: Bà ‘A-ishah thuật lại: Tôi đã nghe Thiên Sứ của Allah (saw) cầu nguyện trong ngôi nhà này của tôi với lời:

 “Lạy Allah, ai được giao quyền trông coi vụ việc nào đó của cộng đồng bề tôi mà lại gây khó khăn cho họ thì xin Ngài hãy gây khó khăn cho y, và ai được giao quyền trông coi vụ việc nào đó của cộng động bề tôi rồi y hết lòng thương xót họ thì xin Ngài hãy thương xót y.” (Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy phần thưởng và sự trừng phạt luôn tương ứng với việc làm và hành động của một người, y làm tốt sẽ được tốt và y làm xấu sẽ được xấu.

- Hadith khẳng định rằng người lãnh đạo và cầm quyền phải hết lòng yêu thương và phục vụ cho dân chúng và những người dưới quyền quản lý của y.

- Hadith cho thấy rằng Thiên Sứ Muhammad của chúng ta rất quan tâm đến cộng đồng tín đồ của Người, và điều này được thể hiện rất rõ trong lúc sinh thời của Người qua cuộc đời và tiểu sử của Người.

Hadith 652: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Con cháu Isra’il (Israel), các vị Nabi (xuất thân từ họ lần lượt được dựng lên cho họ) để trông coi, chỉ dạy và quản lý họ. Cứ mỗi lần một vị Nabi này qua đời thì một vị Nabi khác được dựng lên. Nhưng sau Ta sẽ không có vị Nabi nào nữa mà chỉ có những vị Khalifah (Calif) và họ rất nhiều.”

Các vị Sahabah nói: Thưa Thiên Sứ của Allah, Người bảo ban chúng tôi điều gì? Thiên Sứ của Allah nói:

 “Hãy thực hiện đúng theo sự tín nhiệm khi được bầu (làm  Khalif hãy giữ chức lãnh đạo), phải đặt trách nhiệm đó lên hàng đầu; hãy đưa cho họ (dân chúng và những người dưới quyền) quyền lợi và cái lẽ của họ. Bởi quả thật, Allah sẽ tra hỏi về trách nhiệm phục vụ và chăm lo cho họ” (Albukhari, Muslim).

* Israel chính là Nabi Ya’qub (Jacob), và con cháu của Người chính là dòng dõi Do Thái. Israel trong tiếng Do Thái có nghĩa là người bề tôi của Allah.

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho biết rằng dân tộc người Do Thái là dân tộc được Allah ban cho nhiều ân phúc nhất bởi vì Allah đã dựng lên trong họ nhiều vị Nabi nhất.

- Hadith khẳng định rằng Thiên Sứ Muhammad của chúng ta là vị Nabi cuối cùng, sau Người sẽ không có một vị Nabi nào nữa.

- Hadith bảo những người lãnh đạo và nằm quyền quản lý và cai trị phải chăm lo tốt cho dân chúng và những người dưới quyền.

- Hadith cho thấy phép lạ của Thiên Sứ Muhammad, Người nói về những sự việc xảy ra trong tương lại và những sự việc đó xảy ra đúng như lời của Người, Người nói sau Người sẽ có nhiều Khalif và sự việc xảy đúng như vậy.

Hadith 653: Ông A-izd bin Amru thuật lại rằng ông đi vào gặp ông Ubaidillah bin Ziyaad, ông Ubaidillah nói với ông: Này con trai, quả thật, ta đã nghe Thiên Sứ của Allah nói:

 “Quả thật những người lãnh đạo hay những người nắm quyền cai trị xấu xa nhất là những người đối xử tàn ác với dân chúng và những người dưới quyền. Bởi thế, các ngươi hãy coi chừng đừng để mình trở thành những người đó.”

* Bài học từ Hadith

- Hadith cảnh báo đến những nhà lãnh đạo và cầm quyền lạm dụng quyền hành áp bức dân chúng và những người dưới quyền của mình bởi vì quyền hành trong tay họ là chỉ nhằm để chăm lo và phục vụ đời sống an sinh cho dân chúng.

- Hadith như muốn lưu ý những người lãnh đạo và cầm quyền phải đặt quyền lợi của ngươi dân lên hàng đầu, nếu không thì họ sẽ trở nên bất công với dân chúng.

Hadith 654: Ông Abu Maryam Al-Azdi thuật lại rằng ông đã nói với ông Mu’awiyah: Tôi đã nghe Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Ai mà Allah, Đấng Tối Cao đã giao cho y quyền hành quản lý vụ việc của những người Muslim nhưng y đã không quan tâm đến nhu cầu và sự khó khăn của họ thì Allah sẽ không quan tâm đến nhù cầu và sự khó khăn của y ở Ngày Phán Xét.” (Abu Dawood, Tirmizdi).

Nghe xong những lời này, ông Mu’awiyah lập tức bổ nhiệm một người chuyên phụ trách công tác hỗ trợ và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn cũng như có nhu cầu cần trợ giúp.

* Bài học từ Hadith

- Hadith khẳng định phần thưởng cũng như sự trừng phạt nơi Allah luôn tương ứng với việc làm và hành động, làm tốt được thưởng và làm xấu bị trừng phạt.

- Hadith cảnh báo đến những nắm quyền hành lãnh đạo mà không quan tâm chăm lo đến đời sống của người dân.

- Hadith như muốn nhắc nhở những người lãnh đạo và nắm quyền hành cai quản rằng bổn phận và trách nhiệm của họ phải lo cho dân và vì dân. 

Mới hơn Cũ hơn