Chương 80: Nghĩa vụ tuân thủ và vâng lời cấp lãnh đạo trong tất cả các sự việc không trái lệnh của Allah

 Nghĩa vụ tuân thủ và vâng lời cấp lãnh đạo trong tất cả các sự việc không trái lệnh của Allah

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Hỡi những người có đức tin! Hãy tuân lệnh Allah và tuân lệnh Thiên sứ cũng như vị lãnh đạo trong số các ngươi.} (Chương 4 – An-Nisa, câu 59).Hadith 659: Ông Ibnu Umar thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Người Muslim có nghĩa vụ phải nghe và tuân thủ (vị lãnh đạo Islam) trong cả những điều y thích và không thích khi mà y không được chỉ thị làm điều tội lỗi. Nhưng nếu y được lệnh làm điều tội lỗi thì chớ đừng nghe và vâng lời.” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith khẳng định rằng người Muslim phải có bổn phận nghe và làm theo sự chỉ đạo của người nắm quyền hành trên mình cho dù thích hay không thích trừ phi điều lệnh đó đi ngược lại với mệnh lệnh của Allah và tôn giáo của Ngài.

- Hadith cấm nghe theo tạo vật trong việc làm trái lệnh với Đấng Tạo Hóa.

Hadith 660: Ông Ibnu Umar thuật lại: Khi chúng tôi bầu chọn Thiên Sứ của Allah (saw) làm lãnh đạo và nguyện nghe và vâng lời Người thì Người nói:

 “Trong các sự việc mà các ngươi có khả năng” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy rằng người Muslim phải có nghĩa vụ nghe và làm theo sự chỉ huy của các vị Imam, Hakim, những người nắm quyền hành lãnh đạo nếu điều lệnh nằm trong khả năng thi hành.

- Hadith kêu gọi những vị Imam, Hakim cũng như người người nắm quyền phải quan tâm và nghĩ đến hoàn cảnh và khả năng của những người dưới quyền của mình, phải yêu thương họ và đó là sự noi gương theo Thiên Sứ của Allah.

Hadith 661: Ông Ibnu Umar thuật lại: Tôi đã nghe Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Ai nổi dậy phản lại người lãnh đạo (Islam) của y thì sẽ không tìm thấy lý do để biện hộ khi đứng trình diện Allah vào Ngày Phán Xét; và ai chết đi mà không chịu thề nguyện nghe và vâng lời (cấp trên Islam) của y thì quả thật y đã chết trong tình trạng Jahiliyah.” (Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith là bằng chứng cấm việc nổi dậy và phản loạn chống lại cấp trên khi cấp trên vẫn là người thể hiện những biểu hiệu của Islam.

- Hadith yêu cầu mỗi tín đồ Muslim phải có nghĩa vụ và bổn phận nghe và làm theo lệnh chỉ đạo của Imam nếu Imam là nhà cầm quyền lãnh đạo chính trực và thanh liêm.

Hadith 662: Ông Anas bin Malik thuật lại Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Các ngươi hãy nghe và vâng lời ngay cả người nắm quyền lãnh đạo các ngươi là một nô lệ da đen Habashi (nay là Ethiopia) có cái đầu giống như trái nho khô.” (Albukhari).

* Bài học từ Hadith

- Hadith bắt buộc người tín đồ Muslim phải vâng lệnh người nắm quyền lãnh đạo trong các sự việc không trái với tôn giáo Islam cho dù người lãnh đạo đó thuộc tầng lớp xã hội và sắc tộc thấp kém như thế nào.

- Hadith đề cập đến người nô lệ không mang ý nghĩa rằng được phép bầu chọn và đề cử người nô lệ làm lãnh đạo mà thật ra Thiên Sứ của Allah chỉ muốn mượn hình ảnh của người nô lệ để nhấn mạnh nghĩa vụ tuân lệnh cấp lãnh đạo; bởi trong Islam, một trong các điều kiện cho người lãnh đạo là y phải là người tự do.

Hadith 663: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Ngươi phải nghe và vâng lệnh cấp lãnh đạo của ngươi, dù trong phồn thịnh hay trong lúc khó khăn, dù thích hay không thích, và ngay cả khi ngươi phải chịu thiệt.” (Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith nhấn mạnh nghĩa vụ và bổn phận phục tùng mệnh lệnh các cấp lãnh đạo và chỉ huy. Người có đức tin được yêu cầu phải nghe và vâng lệnh cấp lãnh đạo của mình trong mọi hoàn cảnh ngay cả khi bản thân phải chịu thiệt.

- Hadith cho thấy Islam quan tâm và đề cao vấn đề cải thiện cho cộng đồng xã hội nói chung hơn là vấn đề cải thiện cho từng cá nhân; có nghĩa là Islam yêu cầu cá nhân phải hy sinh vì tập thể.

Hadith 664: Ông Abdullah bin Umar thuật lại: Chúng tôi cùng với Thiên Sứ của Allah trong một chuyến đi. Chúng tôi tạm dừng chân nghỉ ngơi tại một nơi. Trong lúc dừng chân, có người chỉnh sửa lại chiếc lều của mình, có người rèn luyện ném giáo, và có người thì dắt con vật cưỡi của mình đi ăn. Rồi bỗng người kêu gọi của Thiên Sứ hô gọi thực hiện lễ nguyện Salah tập thể. Thế là chúng tôi tập trung lại tại chỗ của Thiên Sứ rồi Người nói: 

“Mỗi vị Nabi trước Ta đều có bổn phận phải hướng dẫn cộng đồng tín đồ của mình đến với điều mà Y biết nó tốt cho họ đồng thời phải cảnh báo cho họ biết điều gì xấu cho họ. Đối với cộng đồng này, sự an lành được ban cho trong thời kỳ đầu của nó và rồi đây nó sẽ đối mặt với những tai họa và những điều mới mẻ và trái với giáo lý (Islam). Sẽ có những Fitnah lớn, cái này tiếp nối cái kia, và sẽ có Fitnah mà người có đức tin khi đối mặt, y nói: ‘cái này sẽ hủy diệt mình’ rồi nó cũng đi qua, và sẽ có Fitnah mà người có đức tin khi đối mặt, y nói: ‘chắc chắn cái này sẽ là kết thúc của mình’. Bởi thế, ai muốn được cứu rỗi khỏi Hỏa Ngục và muốn được thu nhận vào Thiên Đàng thì y hãy chết trong tình trang tin nơi Allah và Ngày Sau, y hãy cư xử tử tế với người khác giống như sự tử tế mà y mong muốn được cư xử như thế. Và ai đã giao ước nguyện nghe và vâng lời một vị Imam nào đó thì y y hãy cho người Imam đó đúng với những gì đã nguyện bằng cả trái tim và lòng chân thành nếu có thể; nhưng nếu có ai đó muốn lật đổ người Imam đó thì các ngươi hãy đánh vào cổ của y.” (Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith khuyến khích tập hợp mọi người lại khi muốn thông báo về một điều gì đó quan trọng với họ.

- Một trong những trách nhiệm và bổn phận của những người nắm quyền, những nhà lãnh đạo là họ cần lưu ý và cảnh báo người dân và những người dưới quyền của họ về những điều nguy hiểm.

- Hadith kêu gọi duy trì đức tin Iman và bám lấy nguồn chỉ đạo cũng như cư xử với mọi người bằng phẩm chất đạo đức tốt.

- Hadith bắt buộc người tín đồ Muslim phải nghe và vâng lời cấp lãnh đạo của mình theo khả năng trong các sự việc không trái với tôn giáo.

- Hadith cho thấy bắt buộc phải chiến đấu cùng với Imam liêm chính chống lại những kẻ nổi dậy và phản loạn.

Hadith 665: Ông Abu Hunaidah Wa-il bin Hujr  thuật lại: Salamah bin Yazid Al-Ju’fi đã hỏi Thiên Sứ của Allah: Thưa vị Nabi của Allah, nếu những lãnh đạo đòi chúng tôi phải thực hiện nghĩa vụ đối với họ nhưng bản thân họ lại không thực hiện trách nhiệm của họ đối với chúng tôi thì Người sẽ bảo chúng tôi làm thế nào, chúng tôi sẽ chống phản lại họ chứ? Thiên Sứ của Allah e nói:

 “Các ngươi hãy nghe và vâng lời họ, bởi quả thật họ sẽ chịu tội cho phần trách nhiệm của họ và các ngươi sẽ chịu tội cho phần nghĩa vụ của các ngươi.” (Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith khẳng định rằng các tín đồ Muslim chúng ta phải nghe lệnh của các nhà lãnh đạo cho dù họ không làm tròn trách nhiệm đối với chúng ta, mục đích duy trị sự ổn định cho cộng đồng xã hội nói chung.

- Hadith muốn nhấn mạnh rằng tất cả mỗi người phải chịu trách nhiệm cho hành vi của bản thân mình, không ai chịu cho ai, và mỗi người có một nghĩa vụ cho công việc riêng của mình. Người giữ vai trò lãnh đạo nếu không thực hiện đúng tránh nhiệm thì y sẽ chịu tội trước Allah, còn người dưới quyền không chịu nghe lời và chấp hành theo sự chỉ đạo của cấp trên thì sẽ chịu tội trước Allah.

Hadith 666: Ông Abdullah bin Mas’ud thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Quả thật nó (cộng động tín đồ của Ta) sẽ đối mặt với sự thiên vị, bất công và những điều mới mẻ và trái với giáo lý (Islam).”

Các vị Sahabah nói: Thưa Thiên Sứ của Allah, Người sẽ bảo chúng tôi làm thế nào khi dối diện với những điều đó, Người nói:

 “Các ngươi hãy thực hiện nghĩa vụ của các ngươi và cầu xin Allah quyền lợi của các ngươi.” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith kêu gọi những người lãnh đạo phải công bằng, vô tư và liêm chính.

- Hadith khẳng định việc nghe theo lệnh của cấp lãnh đạo là nghĩa vụ và bổn phận của người Muslim ngay cả khi bị cấp lãnh đạo đối xử bất công.

Hadith 667: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Ai tuân lệnh Ta thì y đã tuân lệnh Allah còn ai bất tuân Ta thì y đã bất tuân Allah; và ai tuân lệnh người lãnh đạo thì y đã tuân lệnh Ta còn ai bất tuân người lãnh đạo thì y đã bất tuân Ta.” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith nhấn mạnh nghĩa vụ tuân lệnh cấp lãnh đạo về các sự việc không trái lệnh Allah bởi việc thực hiện nghĩa vụ này chính là tuân lệnh Allah và Thiên Sứ của Ngài.

Hadith 668: Ông Ibnu Abbas thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Ai ghét một điều gì đó từ cấp lãnh đạo của y thì y hãy nên kiên nhẫn chịu đựng, bởi quả thật nếu y rời khỏi cộng đồng (người Muslim) một gang tay thì khi y chết, y sẽ chết trong tình trạng của những người Jahiliyah.” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith kêu gọi người tín đồ Muslim phải nên kiên nhẫn và chịu đựng nếu cấp lãnh đạo có làm một điều gì đó không phải, tuy nhiên, cùng với sự kiên nhẫn chịu đựng thì y phải nên khuyên răn và nhắc nhở cấp lãnh đạo để họ cải thiện.

- Hadith cấm nổi dậy chống đối cấp lãnh đạo và rời bỏ cộng đồng.

Hadith 669: Ông Abu Bakrah thuật lại: Tôi đã nghe Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Ai xúc phạm cấp lãnh đạo, Allah sẽ xúc phạm y.” (Tirmizdi).

Allah xúc phạm bằng cách hạ thấp người đó trên thế gian và trừng phạt y trong Hỏa Ngục ở Đời Sau.

* Bài học từ Hadith

- Hadith bảo người Muslim phải tôn trọng cấp chính quyền và lãnh đạo cũng như giới học giả Islam.

- Hadith cảnh bảo về sự trừng phạt của Allah đối với những ai có hành vi xúc phạm đến những người được bầu lên nắm quyền lãnh đạo vụ việc của cộng đồng người Muslim. 

Mới hơn Cũ hơn