Chương 82: Khuyến khích những người nắm quyền lãnh đạo và thẩm phán...

 Khuyến khích những người nắm quyền lãnh đạo và thẩm phán tìm lấy những người làm đại diện thực thi công việc (bộ trưởng, thư ký) cho mình là những người ngoan đạo, có thể cảnh báo và ngăn cản đến với hành động xấu


Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Vào Ngày đó những người bạn thân tình sẽ trở thành kẻ thù của nhau ngoại trừ những người ngay chính sợ Allah.} (Chương 43 – Azzukhruf, câu 67).

Hadith 673: Ông Abu Huroiroh và ông Abu Sa’eed Al-Khudri thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah nói:

 “Bất cứ một vị Nabi nào được Allah dựng lên cũng như bất cứ người nào được Ngài ban cho quyền hành đều tồn tại hai nhóm tùy tùng: một nhóm kêu gọi và thúc giục y làm điều thiện tốt; một nhóm kêu gọi và thúc giục y làm điều xấu. Và người được bảo vệ khỏi ảnh hưởng của nhóm tùy tùng xấu là người được Allah bảo vệ.” (Albukhari).

* Bài học từ Hadith

- Nhà lãnh đạo và nắm quyền hành phải tìm lấy nguồn trợ lực từ những người ngoan đạo và kính sợ Allah, luôn khuyên răn và thúc giục y đến với sự ngoan đạo và lòng kính sợ Allah và ngăn cản y tránh xa điều xấu và sai trái với Allah.

- Hadith khẳng định chỉ có Allah mới bảo vệ khỏi điều sai trái và lầm lạc, nhưng muốn được Ngài bảo vệ thì một người phải thực thi mệnh lệnh của Ngài và chấp hành theo giáo luật của Ngài.

Hadith 674: Bà ‘A-ishah thuật lại: Thiên Sứ của Allah nói:

 “Khi Allah muốn tốt cho người lãnh đạo thì Ngài sẽ ban cho y một bộ trưởng (thư ký) trung thực và ngay thẳng, nếu y quên người đó sẽ nhắc nhở y còn nếu y nhớ thì người đó sẽ hỗ trợ y. Và khi Allah muốn điều không tốt cho người lãnh đạo, Ngài sẽ ban cho y một bộ trưởng (thư ký) xấu, nếu y quên người đó không nhắc nhở y còn nếu y nhớ thì người đó không trợ giúp y.” (Abu Dawood ghi lại với đường dẫn truyền khá tốt theo điều kiện của Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Xung quanh người lãnh đạo có những người trợ lực ngoan đạo và kính sợ Allah sẽ là nguồn trợ lực tốt và hướng người lãnh đạo đến với điều tốt.

- Hadith cảnh báo và lưu ý những nhà lãnh đạo phải cẩn thận trong việc lựa chọn những nguồn trợ lực cho mình, nếu nguồn trợ lực là những người không ngoan đạo, không kính sợ Allah thì sẽ là nguyên nhân dẫn đến điều xấu.

Post a Comment

Previous Post Next Post