Chương 83: Cấm giao quyền hành cũng như những chức trách khác cho người đòi hỏi

 Cấm giao quyền hành lãnh đạo, quyền thẩm phán cũng như những chức trách khác cho người đòi hỏi và mong muốn đạt được


Hadith 675: Ông Abu Musa Al-Ash’ary  thuật lại: Tôi và hai người đàn ông thuộc dòng họ của bác tôi. Một trong hai người họ nói: Thưa Thiên Sứ của Allah, Người hãy đề cử chúng tôi phụ trách một số công việc quản lý mà Allah đã giao phó cho Người. Và người thứ hai còn lại cũng nói giống như vậy. Thế là Thiên Sứ của Allah nói:

 “Thề bởi Allah, quả thật Ta không giao công việc này cho ai đòi nó hoặc mong muốn đạt được nó.” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith không cho phép bầu chọn và đề cử người nắm quyền hành và chức trách đối với những ai đòi hỏi và cố gắng tìm cách đạt được vì điều đó thể hiện sự ham muốn chức quyền và danh lợi, và những người ham chức quyền và danh lợi là những kẻ tham lam và không ngay chính.

- Hadith kêu gọi bầu chọn và đề cử những người ngoan đạo và kính sợ Allah lên nắm quyền và chức trách (dĩ nhiên phải có kiến thức chuyên môn và sự hiểu biết) bởi vì những người đó sẽ ngay chính và công tâm.

Mới hơn Cũ hơn