Chương 84: Ca ngợi đức tính mắc cỡ

 Ca ngợi đức tính mắc cỡ


Hadith 676: Ông Abdullah con trai Umar  thuật lại: Thiên Sứ của Allah (saw) đi ngang qua một người đàn ông thuộc dân Ansar đang khuyên người anh em của y về tính hay mắc cỡ thì Người nói:

 “Hãy cư mặc cậu ta, bởi quả thật, mắc cỡ là một phần của đức tin Iman” (Albukhari, Muslim).

* Giải thích một số điều liên quan:

Tính mắc cỡ muốn nói ở đây không phải là mắc cỡ và e ngại trước những hành vi tốt mà là sự xấu hổ và e dè trước một hành động xấu và tội lỗi của bản thân.

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy ân phúc của tính mắc cỡ, nó là sự hoàn thiện đức tin Iman của một người, bởi lẽ một người có tính mắc cỡ sẽ ngại làm điều trái lệnh Allah và cố gắng làm điều tuân lệnh Ngài.

- Mắc cỡ là tính cách tự nhiên vốn có trong bản thân con người, tuy nhiên, nó sẽ phát triển bởi sự rèn luyện và bám chặt các lễ nghĩa và đạo đức của giáo lý.Hadith 677: Ông Imran bin Husain thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

“Mắc cỡ chỉ mang lại điều tốt đẹp.” (Albukhari, Muslim).

Và trong một lời dẫn riêng của Muslim:

 “Mắc cỡ, tất cả đều tốt.”

* Bài học từ Hadith

- Hadith ca ngợi tính mắc cỡ và kêu gọi các tín đồ Muslim duy trì và rèn luyện đức tính này bởi như đã nói mắc cỡ là xấu hổ khi làm việc xấu cho nên người có tính mắc cỡ sẽ hướng đến việc làm thiện tốt và ngoan đạo.

Hadith 678: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Đức tin Iman gồm bảy mươi mấy phần, phần cao nhất là lời ‘La ila-ha illollo-h’ tức ‘không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah’ và phần thấp nhất là nhặt những vật trở ngại trên đường; và mắc cỡ là một phần của đức tin Iman.” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho biết đức tin Iman có nhiều bậc cấp và có nhiều phần khác nhau, trong đó, có tính mắc cỡ.

Hadith 679: Ông Abu Sa’eed Al-Khudri  thuật lại: Thiên Sứ của Allah thậm chí còn mắc cỡ hơn một trinh nữ sau tấm màn che. Khi Người thấy điều gì Người không thích, chúng tôi nhận biết nó trên gương mặt của Người.

* Giải thích một số điều liên quan:

Các học giả nói rằng tính mắc cỡ thực sự là không thích các hành động xấu, ghét việc không làm điều chân lý.

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho biết rằng Thiên Sứ là người có tính mắc cỡ và đó là một đặc điểm tốt đẹp đáng được ca ngợi ở một người.

- Hadith kêu gọi đến đức tính mắc cỡ này.

- Hadith khẳng định tính mắc cỡ là tính cách đặc trưng của giới nữ, bởi thế, khi mà tính cách này trở nên ít đi trong con người phụ nữ thì đó là dấu hiệu sắp đến Ngày Tận Thế. 

Mới hơn Cũ hơn