Chương 96: Chào tạm biệt, nhắn gửi trước lúc khởi hành cho một chuyến đi xa

Chào tạm biệt, nhắn gửi trước lúc khởi hành cho một chuyến đi xa


Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Và Ibrahim (Abraham) đã dặn dò điều đó cho các con của Y, và Ya’qub (Jacob) cũng dặn dò các con như thế, nói: Này các con! Quả thật, Allah đã chọn cho các con một tôn giáo, bởi thế, các con hãy đừng chết trừ phi các con là những người Muslim (thần phục Allah). Phải chăng các ngươi (hỡi con cháu của Israel!) đã chứng kiến cảnh Ya’qub sắp từ trần khi Y bảo các con của Y: Các con sẽ thờ phượng ai sau khi ta mất? Các con của Y thưa: Chúng con sẽ thờ phượng Thượng Đế của tổ tiên cha: Ibrahim, Isma-il và Ishaq, một Thượng Đế duy nhất, và chúng con là những người Muslim thần phục Ngài} (Chương 2 – Albaqarah, câu 132, 133).

Allah phán cho biết rằng Nabi Ibrahim cũng như Nabi Ya’qub đều nhắn nhủ và dặn dò con cái trước khi họ sắp đi xa, đó là cuộc từ biệt cõi trần để bắt đầu cho chuyến hành trình trở về với Allah.


Hadith 705: Ông Zaid bin Arqam thuật lại: Có một ngày nọ, Thiên sứ của Allah đứng thuyết giảng cho chúng tôi nghe tại khu vực được gọi Khumma nằm giữa Makkah và Madinah. Người tán dương và ca ngợi Allah xong thì Người nói:

 “Này hỡi mọi người, quả thật Ta chỉ là người phàm và Thượng Đế của Ta sắp cử đến với Ta vị Thiên sứ của Ngài (thần chết) và Ta phải đáp lại, và Ta bỏ lại cho các ngươi hai thứ nặng nề (quan trọng), thứ đầu tiên là Kinh sách của Allah trong đó có sự Chỉ Đạo và Ánh Sáng, bởi thế các ngươi hãy nhận lấy Kinh sách của Allah và hãy bám chặt lấy nó”.

Người kêu gọi khuyên phải bám lấy Kinh sách của Allah (swt) và sau đó Người nói:

 “Và người nhà của Ta, Ta nhắc các ngươi nghĩ đến Allah mà nhớ về người nhà của Ta; Ta nhắc các ngươi nghĩ đến Allah mà nhớ về người nhà của Ta; Ta nhắc các ngươi nghĩ đến Allah mà nhớ về người nhà của Ta”. (Hadith do Muslim ghi lại).

* Bài học từ Hadith

- Hadith khuyến khích người tín đồ nhắn gửi và dặn dò người thân cũng như bạn bè về những điều quan trọng và cần thiết cho họ lúc chuẩn bị đi xa hoặc lúc hấp hối, đặc biệt nên nhắn gửi và dặn dò giữ gìn tôn giáo.

- Xem lại Hadith số 345 của chương 43.

Hadith 706: Ông Abu Sulayman bin Malik Al-Huwairith thuật lại: Chúng tôi đến gặp Thiên Sứ của Allah và lúc đó chúng tôi là những thanh niên trạc tuổi nhau. Chúng tôi đã ở lại chỗ của Người hai mươi đêm. Thiên Sứ của Allah là người nhân hậu. Người nghĩ chúng tôi đã nhớ người thân, Người hỏi chúng tôi đã bỏ ngươi thân ở nhà gồm những ai và chúng tôi đã nói cho Người biết. Thế là Người nói:

 “Các ngươi hãy trở về với gia đình, hãy ở lại với họ, hãy dạy họ (về Islam) và bảo ban họ làm điều thiện tốt. Hãy dâng lễ nguyện Salah đúng giờ qui định, hãy dâng lễ nguyện Salah đúng giờ qui định. Khi đến giờ lễ nguyện Salah, một người trong các ngươi hãy Azdan, và người lớn tuổi nhất trong các ngươi hãy làm Imam cho các ngươi.” (Albukhari, Muslim).

Riêng trong Al-Bukhari thì có phần bổ sung:

“Và các ngươi hãy dâng lễ nguyện Salah giống như các ngươi nhìn thấy Ta dâng lễ nguyện Salah.”

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy bắt buộc phải đi du học cho kiến thức Islam nếu như việc giảng dạy trong xứ không đủ điều hoặc không thuận lợi, dù là để đạt được Fardh Ain hoặc Fardh Kifa-yah.

- Hadith khuyến khích người nắm quyền lãnh đạo cũng như người quản lý hỏi thăm đến từng cá nhân dưới quyền lãnh đạo và trông coi của mình.

- Hadith cho thấy lòng nhân hậu của Thiên Sứ đối với các vị Sahabah của Người.

- Hadith là bằng chứng rằng người ‘A-lim (thông hiểu kiến thức Islam) phải có nghĩa vụ truyền dạy những gì mình biết cho những người không biết, đồng thời phải kêu gọi họ làm điều đúng và ngăn cản họ làm điều sai.

- Hadith khẳng định rằng giáo lý Islam qui định Azdaan cho các lễ nguyện Salah; và nên chọn người lớn tuổi hơn làm Imam trong lễ nguyện Salah nếu như có sự ngang bằng về kiến thức giáo lý.

Hadith 707: Ông Umar bin Al-Khattbab thuật lại: Tôi xin phép Thiên Sứ của Allah đi làm Umrah, Người cho phép và nói:

 “Này người anh em, chớ đừng quên chúng tôi trong lời cầu nguyện của anh!” (Hadith do Tirmizdi và Ahmad ghi lại).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy sự lễ độ của các vị Sahabah đối với Thiên Sứ của Allah.

- Hadith khuyến khích người tín đồ nhờ những người Muslim đồng đạo khác cầu nguyện cho mình, đặc biệt là nên nhắn gửi người đi hành hương cầu nguyện cho mình.

Hadith 708: Ông Salim bin Abdullah bin Umar thuật lại: Cha tôi, Abdullah bin Umar, thường nói với những người đàn ông chuẩn bị đi xa: Hãy xích lại gần tôi để tôi chia tay tạm biệt anh giống như Thiên Sứ của Allah đã thường chia tay tạm biệt chúng tôi và Người nói:

 “Xin chia tay tạm biệt anh, cầu xin Allah bảo vệ tôn giáo, Amanah và kết cuộc cho việc làm của anh!” (Tirmizdi ghi lại và ông nói Hadith tốt và xác thực).

* Bài học từ Hadith

- Hadith khuyến khích người tín đồ chia tay tạm biệt những ai chuẩn bị đi xa với những lời này.

Hadith 709: Ông Abdullah bin Yazeed Al-Khatmi thuật lại: Thiên Sứ của Allah, khi Người muốn chia tay tạm biệt đoàn quân thì Người thường nói:

 “Xin chia tay tạm biệt các anh em, cầu xin Allah bảo vệ tôn giáo, Amanah và kết cuộc cho việc làm của các người!” (Abu Dawood ghi lại và Hadith có đường dẫn xác thực).

* Bài học từ Hadith

- Khuyến khích người lãnh đạo chào tạm biệt đoàn quân bằng những lời lẽ này khi họ ra quân.

Hadith 710: Ông Anas bin Malik thuật lại: Một người đàn ông đến gặp Thiên Sứ của Allah và nói: Thưa Thiên Sứ của Allah, tôi chuẩn bị đi xa, xin Người cầu nguyện cho tôi. Thiên Sứ của Allah nói: “Cầu xin Allah ban cho anh lòng Taqwa”. Người đàn ông tiếp tục nói: Xin Người cầu nguyện thêm nữa cho tôi. Thiên Sứ của Allah nói: “Cầu xin Allah tha thứ cho tội lỗi của anh.” Người đàn ông lại tiếp tục nói: Xin Người cầu nguyện thêm nữa cho tôi. Thiên Sứ của Allah nói: “Cầu xin Ngài ban sự dễ dàng và điều tốt đẹp cho anh bất cứ nơi đâu anh có mặt!” (Hadith do Tirmizdi ghi lại, ông nói Hadith tốt).

* Bài học từ Hadith

- Hadith khuyến khích người tín đồ sắp đi xa tìm đến những người anh em đồng đạo của mình nhờ họ cầu nguyện cho mình. 

Mới hơn Cũ hơn