Chương 97: Istikharah (cầu xin sự hướng dẫn của Allah) và sự bàn bạc thảo luận

Istikharah (cầu xin sự hướng dẫn của Allah) và sự bàn bạc thảo luận


Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Và Ngươi (Muhammad) hãy tham khảo ý kiến với họ (các vị Sahabah) trong công việc.} (Chương 3 – Ali-Imran, câu 159).

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Và công việc của họ luôn được bàn bạc tham khảo giữa họ.} (Chương 42 – Ash-Shura, câu 38).

Câu Kinh này Allah mô tả về một số thuộc tính của những người có đức tin và một trong những thuộc tính đó của họ là họ thường bàn bạc, trao đổi và tham khảo ý kiến nhau về công việc nào đó trước khi họ quyết định thực hiện.Hadith 711: Ông Jabir thuật lại: Thiên Sứ của Allah đã dạy chúng tôi phải Istikharah trong mọi vấn đề và công việc. Người đã dạy chúng tôi Istikharah một cách cặn kẽ giống như Người dạy chúng tôi một chương Kinh Qur’an. Người nói:

“Khi ai đó trong các ngươi lo lắng về việc gì thì y hãy dâng lễ nguyện Salah Sunnah hai Rak’at rồi y hãy cầu xin Allah, nói: Ollohumma inni astakhiruka bi ‘ilmika wa astaqdiruka bi qudrotika wa as-aluka min fadhlika al-azhim, fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta’lamu wa la a’lamu wa anta ala-mu al-ghuyub. Ollohumma in kunta ta’lamu anna hazda al-amru khoirun li fi di-ni wa ma’a-shi wa a-qibati amri - hoặc Người nói: fi ‘a-jili amri wa a-jilihi - faqdurhu li wa yassirhu li thumma ba-rik li fi-hi; wa in kunta ta’lamu anna hazda al-amri sharrun li fi di-ni wa ma’a-shi wa a-qibati amri - hoặc Người nói: fi ‘a-jili amri wa a-jilihi - fasrifhu anni wasrifni annu waqdur li al-khoira haithu ka-na thumma ardini

(Lạy Allah, với kiến thức của Ngài bề cầu xin Ngài sự hướng dẫn, với quyền năng của Ngài bề tôi cầu xin Ngài sức mạnh, và với hồng phúc vĩ vĩ đại của Ngài bề tôi van nài Ngài; quả thật, Ngài toàn năng còn bê tôi vô năng, Ngài hiểu biết còn bề tôi không biết gì, và Ngài là Đấng hiểu biết ưu việt về những điều vô hình. Lạy Allah, nếu Ngài biết sự việc này tốt cho bề tôi trong tôn giáo, cuộc sống và cõi Đời Sau của bề tôi thì xin Ngài phù hộ bề tôi đạt được nó trong sự dễ dàng rồi xin Ngài hãy ban phúc cho nó; nhưng nếu Ngài biết rằng sự việc này xấu cho bề tôi trong tôn giáo, cuộc sống và cõi Đời Sau của bề tôi thì xin hãy lấy nó đi xa khỏi bề tôi và đưa bề tôi tránh xa khỏi nó và xin Ngài ban cho bề tôi điều tốt đẹp khác rồi xin Ngài hài lòng nó cho bề tôi.” (Albukhari).

* Bài học từ Hadith

- Hadith khuyến khích người tín đồ Muslim dâng lễ nguyện Istikharah và cầu xin với những lời Du’a sau lễ nguyện Salah.

- Những điều mà tín đồ Muslim cầu xin sự hướng dẫn của Allah phải là những điều Halal (được phép), còn đối với những điều Haram và Makruh thì không được phép Istikharah.

- Hadith kêu gọi những tín đồ Muslim hướng về Allah trong tất cả mọi vụ việc trong cuộc sống cũng như trong tôn giáo của họ.

- Hadith cho thấy lời Du’a là sau khi đã kết thúc lễ nguyện Salah Istikharah, tuy nhiên, các học giả chuyên về giáo lý thực hành nói rằng không cấm nói lời Du’a này trong lễ nguyện Salah, đặc biệt là trong lúc Sujud và sau bài Tashahhud.

Mới hơn Cũ hơn