Chương 98: Khuyến khích đi và về theo hai đường khác nhau khi đi lễ nguyện Salah Eid

Khuyến khích đi và về theo hai đường khác nhau khi đi lễ nguyện Salah Eid, đi viếng người bệnh, đưa tiễn người chết đến mộ cũng như những dịp tương tự khác


Hadith 711: Ông Jabir thuật lại: Vào ngày Eid, Thiên Sứ của Allah (saw) thường đi và về trên hai con đường khác nhau. (Albukhari).

* Bài học từ Hadith

- Hadith khuyến khích tín đồ Muslim đi lễ nguyện Salah Eid trên con đường này và về trên con đường khác, mục đích là để noi theo gương Thiên Sứ của Allah (saw). Đây là điều Allah kêu gọi khi Ngài phán:

{Quả thật, nơi Thiên sứ của Allah có được một tấm gương tốt đẹp cho các ngươi noi theo, đối với những ai hy vọng điều tốt đẹp nơi Allah và ở Ngày Sau và những ai luôn tưởng nhớ đến Allah thật nhiều.} (Chương 33 – Al-‘Ahzab, câu 21).

- Học giả Annawawi nói: Ý nghĩa của việc thay đổi đường đi về là để đạt được nhiều sự thờ phượng. Có lời giải thích: Mục đích là để cho hai con đường làm chứng cho người đó vào Ngày Phán Xét, hoặc để lan tỏa lời tụng niệm Allah, hoặc để làm Sadaqah cho những người nghèo trên con hai con đường đó, hoặc để cảnh báo những kẻ vô đức tin, hoặc để biểu hiện sự hân hoan và phơi bày lòng nhân từ của Allah.

Hadith 712: Ông Ibnu Umar thuật lại: Thiên Sứ của Allah e, khi Người ra đi theo con đường Ash-Shajarah thì Người thường trở về theo con đường Al-Mu’arras; và khi Người vào Makkah thì Người vào theo lối trên cao còn khi trở ra thì Người trở ra theo lối dưới thấp. (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy rằng việc đi về trên hai con đường khác nhau là Sunnah của Thiên Sứ Muhammad (saw).

Mới hơn Cũ hơn