Chương 99: Khuyến Khích Thực Hiện Bên Phải Trước Và Dùng Tay Phải

Khuyến Khích Thực Hiện Bên Phải Trước Và Dùng Tay Phải

Trong Wudu’, tắm, Tayammum, mặc quần áo, mang giày dép và vớ, vào Masjid, dùng Siwak chà răng miệng (bao gồm việc dùng bàn chải đánh răng), cắt móng tay chân, tỉa râu mép, tẩy lông nách, cạo đầu, cho Salam trong lễ nguyện Salah, ăn uống, bắt tay, đưa tay chạm cục đá đen khi Tawaf ngôi đền Ka’bah, rời khỏi nhà vệ sinh, cho và nhận, và trong các sinh hoạt và giao tiếp được coi là lễ nghĩa và thanh sạch khác.

Khuyến khích thực hiện bên trái trước cũng như khuyến khích dùng tay trái trong các sự việc trái ngược với các sự việc trên: khạc nhổ, vào nhà vệ sinh, đi ra Masjid, cởi giày dép, quần áo, dùng tay rửa hay lau chùi hậu môn và phần kín hay những gì được coi dơ bẩn.

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Đối với ai được trao cho quyển sổ từ nơi cánh tay phải thì họ sẽ reo la trong niềm vui sướng và khoe: “Mọi người hãy đến đây xem quyển sổ của tôi đây này!} (Chương 69 – Al-Haqqah, câu 19).

{Những người bạn của cánh tay phải; ai là những người bạn của cánh tay phải? Và những người bạn của cánh tay trái; ai là những người bạn của cánh tay trái?}(Chương 56 – Al-Wa-qi’ah, câu 8,9).

Những người bạn của cánh tay phải là những người ở bên phải chiếc Ngai Vương của Allah hoặc là những người được trao cho quyển sổ ghi chép từ phía cánh tay phải của họ hoặc là những người hạnh phúc.

Những người bạn của cánh tay trái là những người đối nghịch với những người của cánh tay phải trong ý nghĩa vừa nêu trên. Tức họ là những người sẽ đối mặt với hình phạt trong Hỏa Ngục.Hadith 713: Bà ‘A-ishah thuật lại: Thiên Sứ của Allah (saw) thích thực hiện bên phải trước trong mọi sinh hoạt của Người: tẩy rửa, chải tóc và mang giày dép. (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith khuyến khích tín đồ Muslim bắt đầu từ bên phải trong mọi sinh hoạt mang tính chất sạch sẽ, lịch thiệp và cao quý, và bắt đầu từ bên trái đối với những sự việc hay những sinh hoạt mang tính chất không sạch sẽ, thấp hèn và đáng khinh.

Hadith 714: Bà ‘A-ishah thuật lại: Tay phải của Thiên Sứ dùng trong tẩy rửa và ăn uống, còn tay trái của Người dùng cho việc đi vệ sinh và cho những mục đích tương tự khác.(Hadith Sahih do Abu Dawood ghi lại).

* Bài học từ Hadith

- Hadith trình bày Sunnah của Thiên Sứ trong việc dùng tay phải cho những sự việc mang tính sạch sẽ và tay trái cho những sự việc ngược lại.

Hadith 715: Bà Ummu Ati-yah thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) đã nói với những người phụ nữ phụ trách việc tắm cho thi hài con gái của Người, Zaynap:

 “Hãy bắt đầu từ các phần thân bên phải của nó và cả bộ phận làm Wudu’ của nó.”(Albukhari, Muslim).

* Giải thích một số chi tiết:

- Những người phụ nữ phụ trách việc tắm cho Zaynap, trong đó bà Ummu Ati-yah là người phụ trách chính, còn những người còn lại là phụ giúp bà. Bà Ummu Ati-yah là người thường tắm cho các thi hài nữ trong thời của Thiên Sứ (saw).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy theo Sunnah, khuyến khích tắm cho người chết bắt đầu từ thân bên phải. Đây cũng là Sunnah được khuyến khích ngay cả đối với người sống khi tắm rửa.

- Hadith cho thấy phụ nữ phụ trách tắm cho thi hài nữ.

Hadith 716: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Khi ai đó trong các ngươi mang giày (dép) thì y hãy bắt đầu từ bên phải và khi cởi ra thì y hãy bắt đầu từ bên trái, mục đích để chân bên phải được mang vào trước tiên và được cởi ra sau cùng.”(Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith hướng dẫn mang giày (dép) theo Sunnah của Thiên Sứ của Allah, đây là tác phóng mang giày (dép) của Islam.

Hadith 717: Bà Hafsah thuật lại: Thiên Sứ của Allah (saw) thường dùng bên phải của Người cho việc ăn, uống, và mặc quần áo còn bên trái cho các việc khác. (Abu Dawood và những người khác).

* Bài học từ Hadith

- Hadith khuyến khích các tín đồ dùng tay phải trong ăn uống, mặc quần áo từ bên phải trước, tức ưu tiên bên phải trước.

- Hadith cho thấy Islam dùng bên phải tượng trưng cho những gì vinh dự và cao quý, còn bên trái tượng trưng cho những gì có tính chất ngược lại.

Hadith 718: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Khi các ngươi mặc và khi các ngươi làm Wudu’ thì các ngươi hãy bắt đầu từ phía bên phải của các ngươi.” (Abu Dawood, Tirmizdi ghi lại với đường truyền xác thực).

* Bài học từ Hadith

- Theo Sunnah, trong Wudu’, bắt đầu rửa tay phải trước rồi đến tay trái, chân phải trước rồi đến chân trái. Và Sunnah được khuyến khích ngay cả cho việc mặc quần áo.

Hadith 719: Ông Anasbin Malik  thuật lại (về Hajj của Thiên Sứ): Người tới Mina, rồi đi tới trụ Jamarah và ném đá. Sau đó, Người trở lại chỗ nghỉ chân của Người tại Mina và giết tế. Kế đến, Người nói với người cạo đầu “hãy lấy” và Người đưa tay chỉ bên phải rồi đến bên trái. Sau đó Người lấy tóc của Người chia cho mọi người. (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Khuyến khích cạo đầu bắt đầu từ bên phải trước. Có nghĩa là bắt đầu cạo từ phần đầu bên phải của người được cao, đây là quan điểm của đại đa số học giả. Riêng trường phái Hanafi thì bên phải ở đây là tính theo bên phải của người cạo có nghĩa là cạo phần đầu bên trái của người được cạo trước.

- Việc Thiên Sứ của Allah lấy tóc của mình chia cho mọi người khẳng định các bộ phận nơi cơ thể của Người lúc còn sống đều có Barakah, và việc Người làm thế là để họ nhớ tới Người mỗi khi nhìn thấy tóc của Người.

- Hadith khẳng định được phép tìm Barakah (phúc lành) từ cơ thể của Thiên Sứ (saw) trong một phạm vi được phép trong giáo luật.

 

Mới hơn Cũ hơn