Allah có cần đến sự thờ phượng của chúng ta hay không?

Việc một người chăm chỉ trong sự thờ phượng và hành đạo thì thật ra điều đó chỉ mang lại lợi ích cho bản thân y và nó chỉ là điều cứu rỗi cuộc đời của y.

Allah, Đấng Toàn Năng và Tối Cao không cần đến sự thờ phượng cũng như các việc làm của chúng ta. 

Sự cứu rỗi và giải thoát trong Islam không chỉ ở các nghi lễ và hình thức cúng bái hay ở việc chi tiêu tiền của cho tín ngưỡng mà còn ở sự thành tâm, một mực hướng đến Allah với đức tin kiên định nơi Ngài được thể hiện thực tế qua các hành vi và việc làm phục vụ lợi ích con người và phấn đấu cho sự hoàn thiện bản thân.

Allah phán trong Qur’an: {Và TA tạo hóa loài Jinn và loài người mục đích chỉ để chúng thờ phượng riêng TA. TA không đòi hỏi bổng lộc từ chúng và cũng không đòi hỏi chúng nuôi dưỡng TA. Quả thật, Allah mới là Đấng ban phát bổng lộc cho tất cả, Ngài là Đấng của mọi quyền lực và sức mạnh.} (Chương 51 – Azh-zhariyat: 56, 57).

Trong lúc một số người bối rối và thắc mắc về việc hướng mặt trong lễ nguyện Salah – đó là bởi vì trong lễ nguyện Salah thì người tín đồ được lệnh phải hướng mặt về phía Makkah trong khi trước đó thì được lệnh hướng mặt về thánh đường Al-Aqsa - Palestine – thì Qur’an xác nhận rằng vấn đề của tôn giáo là ở sự chân thành của đức tin và hành thiện chứ không phải ở việc quay mặt sang hướng này hay hướng kia: {Sự ngoan đạo không phải là các ngươi quay mặt về hướng đông hay hướng tây mà sự ngoan đạo là việc ai tin tưởng nơi Allah và nơi Ngày Sau, tin tưởng nơi các Thiên Thần, các Kinh Sách và các vị Nabi. Và vì tình yêu thương Ngài mà bố thí của cải cho bà con ruột thịt, trẻ mồ côi, những người khó khăn, những người lỡ đường, những người ăn xin và để chuộc và trả tự do cho những người nô lệ, và chu đáo dâng lễ nguyện Salah và đóng Zakah và thực hiện lời hứa khi đã hứa, và kiên nhẫn chịu đựng trong nghịch cảnh và thiên tai và trong thời gian xảy ra chiến tranh; những người đó mới thực sự là những người chân thật, mới thực sự là những người ngay chính sợ (Allah).} (Chương 2 – Albaqarah: 177).

Một lần khác, Qur’an nhấn mạnh cho chúng ta rằng ai chăm chỉ trong sự thờ phượng và hành đạo thì thật ra điều đó chỉ mang lại lợi ích cho bản thân y và nó chỉ là điều cứu rỗi cuộc đời của y 

Còn ai vô đức tin thì quả thật y là kẻ thất bại và thua thiệt; riêng Allah thì không cần đến chúng ta dù chúng ta có tin hay không tin, ngoan đạo hay không ngoan đạo: {Và ai chăm chỉ và nỗ lực thì quả thật y chỉ chăm chỉ và nỗ lực cho chính bản thân y bởi vì Allah là Đấng Giàu Có, Ngài bất cần đến thế giới càn khôn này.} (Chương 29 – Al’Ankabut: 6).

Mới hơn Cũ hơn