Chương 156: Khuyến khích nhiều người dâng lễ nguyện Salah cho người chết

Khuyến khích nhiều người dâng lễ nguyện Salah cho người chết

Hadith 923: Bà ‘A-ishah thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw)  nói:

 Nếu một nhóm người Muslim gồm một trăm người dâng lễ nguyện Salah cho người chết, tất cả họ đều cầu xin Allah tha thứ cho y, thì sự cầu nguyện của họ cho y sẽ được chấp nhận.(Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith khuyến khích nhiều người dâng lễ nguyện Salah cho người chết, bởi càng nhiều người dâng lễ nguyện Salah cho người chết thì sự cầu nguyện của họ sẽ mang lợi ích cho người chết.

- Hadith không mang ý nghĩa giới hạn số lượng người dâng lễ nguyện cho người chết là một trăm người mà Hadith chỉ muốn kêu gọi số lượng người dâng lễ nguyện Salah cho người chết càng đông càng tốt.

Hadith 924: Ông Ibnu Abbas thuật lại: Tôi đã nghe Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 Nếu một người Muslim chết đi có bốn mươi người dâng lễ nguyện Salah cho y, họ không Shirk với Allah bất cứ điều gì, thì Allah sẽ chấp nhận sự cầu nguyện của họ cho y.(Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith này cũng giống như Hadith 923 trước đó, rằng nó không mang ý nghĩa giới hạn số lượng người dâng lễ nguyện Salah cho người chết mà nó chỉ muốn kêu gọi số lượng người dâng lễ nguyện Salah cho người chết càng đông càng tốt, bởi lẽ số lượng càng đông, sự cầu nguyện càng có cơ hội được Allah chấp nhận.

Hadith 925: Ông Marthadbin Abdullah Al-Yazani nói: Ông Malik bin Hubairah, khi dâng lễ nguyện Salah cho người chết, nếu số lượng người tham gia ít, ông phân họ thành ba hàng, rồi ông nói: Thiên Sứ của Allah nói:

 Nếu người tham gia lễ nguyện Salah cho người chết được ba hàng thì việc y được vào Thiên Đàng là chắc chắn.(Abu Dawood, Tirmizdi; Tirmizdi nói đây là hadith tốt).

* Bài học từ Hadith

- Hadith khuyến khích những người tham gia lễ nguyện Salah cho người chết xếp thành ba hàng và nhiều hơn nếu như số lượng người tham gia không nhiều.

- Hadith này cũng như hai Hadith trên, không mang ý nghĩa giới hạn số lượng 100, 40 hay 3 hàng, mà ý nghĩa của Hadith là kêu gọi số lượng tham gia lễ nguyện Salah cho người chết càng đông càng tốt.

Mới hơn Cũ hơn