Sirat là một chiếc cầu quái dị gieo nỗi khiếp sợ và kinh hãi cho những người Muslim tội lỗi và những người giả tạo đức tin. Là một chiếc cầu được bắt ngang qua Hỏa Ngục, bên kia cầu là chốn Thiên Đàng.

» Xem video: Người vào Thiên Đàng Sau Cùng

Chương 157: Những Du’a trong lễ nguyện Salah cho người chết

Những Du’a trong lễ nguyện Salah cho người chết

Lễ nguyện Salah cho người chết gồm bốn Takbir.

1)  Takbir lần thứ nhất, sau khi nói A u zdu bil la hi mi nash shay to nir ro ji-m, đọc Fatihah.

Takbir lần thứ hai, Salawat cho Thiên Sứ của Allah, nói: “Ol lo hum ma sol li ala Muhammad wa a la a li Muhammad, ka ma sol lay ta ala Ibrahim wa ala a li Ibrahim, in na ka ha mi dum ma ji-d. Wa ba rik ala Muhammad wa ala a li Muhammad, ka ma ba rak ta ala Ibrahim wa ala a li Ibrahim, in na ka ha mi dum ma ji-d”.

2)  Takbir lần thứ ba, cầu nguyện cho người chết và cho những người Muslim bằng những lời Du’a sẽ được đề cập ngay sau đây insha-Allah qua các Hadith.

3)  Takbir lần thứ tư, cầu nguyện Allah, tốt nhất là với Du’a: “Ol lo hum ma la tah rim na aj ro hu wa la taf tin na ba’ da hu, wagh fir la na wa la hu.” Sau đó, cho Salam là hoàn tất.

4)  Sau Takbir lần thứ tư, chúng ta có thể cho Salam mà không cần Du’a.

 

 


Hadith 926: Ông Abu Abdurrahman, Awf bin Malik thuật lại: Thiên Sứ của Allah (saw) dâng lễ nguyện Salah cho người chết và tôi đã học thuộc lòng những lời Du’a của Người. Người (saw)  nói:

 Ol lo hum ma igh fir la hu, war ham hu, wa a fi hi, wa’ fu an hu, wa ak rim nu zu la hu, wa was si’ mud kho la hu, wagh sil hu bil ma i wath thal ji wal ba rad, wa naq qi hi mi nal kho to ya ka ma naq qoi ta ath thaw bal ab yadh mi nad da nas, wa ab dil hu da ran khoi ran min da ri hi, wa ah lan khoi ran min ah li hi, wa zaw jan khoi ran min zaw ji hi, wa ad khil hul jan nah, wa a izd hu min a zda bil qab ri wa min a zda bin na-r.

Lạy Allah, xin Ngài tha thứ cho y, thương xót y, xí xóa cho y, xin Ngài ban cho y một chỗ ở cao quý, xin Ngài nới rộng ngôi mộ của y; xin Ngài tẩy rửa y bằng nước, tuyết và băng; xin Ngài thanh tẩy y khỏi tội lỗi giống như Ngài đã thanh tẩy chiếc áo trằng khỏi vết bẩn; xin Ngài thay thế cho y một chỗ ở tốt hơn chỗ ở của y trên thế gian, người thân tốt đẹp hơn người thân trên thế gian, người vợ tốt đẹp hơn người vợ trên gian; và xin Ngài thu nhận y vào Thiêng Đàng, xin Ngài cứu y khỏi sự trừng phạt nơi cõi mộ và khỏi sự trừng phạt nơi Hỏa Ngục.(Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Khuyến khích cầu nguyện bằng lời Du’a này trong lễ nguyện Salah cho người chết.

- Sự cầu nguyện sẽ giúp ích cho người chết, và sự bị trừng phạt cũng như sự hưởng thụ nơi cõi mộ là sự thật.

Hadith 927: Ông Abu Huroiroh, Abu Qatadah và Abu Ibrahim Al-Ash-hali đồng thuật lại từ cha của ông Abu Ibrahim Al-Ash-hali – một vị Sahabah - rằng Thiên Sứ của Allah (saw) âng lễ nguyện Salah cho người chết, Người cầu nguyện:

 “Ol lo hum ma igh fi li hay yi na, wa may yi ti na, wa so ghi ri na, wa ka bi ri na, wa zda ka ri na wa un tha na, wa sha hi di na wa gho i bi na. Ol lo hum ma man ah yay ta hu min na fa ah yi hi alal Iman, wa man ta waf fay ta hu min na fa ta waf fa hu alal islam. Ol lo hum ma la tah rim na aj ro hu wa la tu lil la na ba’ da hu.”

“Lạy Allah, xin Ngài tha thứ cho người còn sống, người chết, trẻ nhỏ, người lớn, đàn ông, phụ nữ, người có mặt, và người vắng mặt của bầy tôi. Lạy Allah, ai mà Ngài cho y sống trong số bầy tôi thì Ngài hãy cho y sống trong đức tin Iman và ai mà Ngài cho y chết trong số bầy tôi thì Ngài hãy để y chết trong Islam. Lạy Allah, xin Ngài đừng ngăn cấm bầy tôi ân phước của y (người chết) và đừng làm cho bề tôi lệch lạc sau y. ” (Tirmizdi, Abu Dawood).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho biết đây là một trong những lời Du’a trong lễ nguyện Salah cho người chết.

- Hadith cho thấy rằng một người được ban cho điều tốt là người được sống trên Islam, chết trên Iman và được bằng an khỏi các cuộc thử thách.

Hadith 928: Ông Abu Huroiroh thuật lại: Tôi đã nghe Thiên Sứ của Alalh (saw)  nói:

 “Khi các ngươi lễ nguyện Salah cho người chết thì các ngươi hãy chân thành cầu nguyện cho y.” (Abu Dawood).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy việc cầu nguyện cho người chết là bắt buộc, vì vậy, lễ nguyện Salah cho người chết không có giá trị nếu như không cầu nguyện cho người chết.

Hadith 929: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) cầu nguyện trong lễ nguyện Salah cho người chết:

 “Ol lo hum an ta rab bu ha, wa an ta kho laq ta ha, wa an ta ha day ta ha lil islam, wa an ta qo badh ta ru ha ha, wa anta a’ la mu bi sir ri ha wa ala ni ya ta ha, ji’ na ka shu fa a’ fagh fir la hu.”

“Lạy Allah, Ngài là Thượng Đế của (thi hài này), Ngài đã tạo nó, Ngài đã hướng dẫn nó đến với Islam, Ngài đã rút hồn nó, và Ngài biết rõ hơn hết về những điều bí mật của nó và những điều công khai của nó. Bầy tôi đến với Ngài cầu xin Ngài tha thứ cho y (người chết).” (Abu Dawood).

* Bài học từ Hadith

- Hadith khuyến khích cầu nguyện cho người chết với lời Du’a này.

Hadith 930: Ông Wa-thilah bin Al-Asqa’ thuật lại: Thiên Sứ của Allah (saw) làm Imam cho chúng tôi trong cuộc lễ nguyện Salah cho một người Muslim, tôi nghe Người nói:

 “Ol lo hum ma in na (tên của người chết) fi zdim ma ti ka, wa hab li ji wa ri ka, fa qi hi min fit na til qab ri wa a zda bin na-r, wa an ta ah lul wa fa’ wal hamd. Ol lo hum ma fagh fir la hu war ham hu in na ka an tal gho fu rur ro hi-m”

“Lạy Allah, quả thật (tên của người chết) nằm trong sự che chở của Ngài, là người cần sự tha thứ của Ngài, xin Ngài cứu y thoát khỏi sự thử thách nơi cõi mộ và sự trừng phạt nơi Hỏa Ngục, quả thật Ngài là Đấng Ban Phát và Đấng đáng được tạ ơn. Lạy Allah, xin Ngài tha thứ cho y, xin Ngài thương xót y bởi quả thật Ngài là Đấng Tha Thứ, Đấng Nhân Từ.”

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy sự quan tâm của Thiên Sứ khi Người chọn những Du’a mang ý nghĩa tổng quát về những điều tốt đẹp để cầu nguyện cho các vị Sahabah của Người và truyền dạy cho cộng đồng tín đồ của Người.

Hadith 931: Ông Abdullah bin Abu Awfa, tronglễ nguyện Salah cho đám tang con gái của mình, ông đã takbir bốn lần, và sau lần Takbir thứ tư, ông đã đứng trong một khoảng thời gian bằng khoảng giữa hai lần Takbir, cầu nguyện cho cô ấy và tìm kiếm sự tha thứ của Allah cho cô ấy.

Còn trong một lời dẫn khác: “Ông Takbir lần thứ tư, ông đứng rất lâu đến nỗi chúng tôi nghĩ ong sẽ Takbir lần thứ năm. Sau đó, ông cho Salam bên phải rồi bên trái. Sau khi kết thúc, chúng tôi nói với ông: như thế là sao? Ông nói: Tôi không thêm bất cứ điều gì, đó là những gì tôi đã nhìn thấy Thiên Sứ của Allah đã làm.”(Hakim).

* Bài học từ Hadith

- Khuyến khích Du’a dài cho người chết sau Takbir lần thứ tư.

Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn
» HỖ TRỢ TRANG WEB TIẾP TỤC HOẠT ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN »