Chương 159: Nhanh chóng trả nợ giùm người chết

Nhanh chóng trả nợ giùm người chết


Hadith 934: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw)  nói:

 Linh hồn của người có đức tin đã chết vẫn còn bị treo với khoản nợ của y cho tới khi nó (khoản nợ) được trả.(Tirmizdi ghi lại và ông nói Hadit tốt)

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho biết phải nhanh chóng trả nợ giùm cho người chết từ số tài sản mà người chết để lại, và việc làm này phải được ưu tiên hơn hết.

- Hadith cho biết linh hồn người vẫn sẽ bị giữ lại, không được phán xét là sẽ thành công hay thất bại cho tới khi khoản nợ của y đã được trả.

Hadith 935: Ông Husain bin Wahwah thuật lại: Ông Talhah con trai ông Al-Bara’ bin Azib (cầu xin Allah hài vòng về hai cha con họ) bị bệnh. Thiên Sứ của Allah (saw)  đã đến thắm và Người nói:

 Ta nghĩ rằng Talhah sắp chết. Vì vậy, các ngươi hãy thông báo cho Ta biết khi nào y chết và các ngươi hãy nhanh chóng chôn cất y. Quả thật, việc xác chết của một người Muslimvẫn để nằm giữa các thành viên trong gia đình (mà không chôn cất) là không đúng.(Abu Dawood).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy phải nhanh chóng chôn cất người chết, cấm trì hoãn việc chôn cất một cách không có lý do.

Mới hơn Cũ hơn