Chương 162: Sadaqah cho người chết và cầu nguyện cho y

Sadaqah cho người chết và cầu nguyện cho y

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Và (có một phần dành cho) những người đến sau họ, cầu nguyện: “Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài tha thứ tội lỗi cho bầy tôi và cho những người anh em đã tin tưởng trước bầy tôi, xin Ngài chớ để lòng bầy tôi có nỗi oán giận nào đối với những người đã có đức tin. Lạy Thượng Đế của bầy tôi, quả thật Ngài là Đấng Tử Tế, Đấng Nhân Từ.}(Chương 59 – Al-Hashr, câu 10).

Hadith 939: Bà ‘A-ishah thuật lại: Một người đàn ông đã nói với Thiên Sứ của Allah (saw): Mẹ tôi đã qua đời đột ngột và tôi nghĩ rằng nếu bà có thể nói chuyện thì bà đã bảo làm Sadaqah. Vậy nếu tôi làm Sadaqah cho bà thì bà có được ân phước không? Thiên Sứ của Allah nói: “Được.” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Sadaqah cho người chết là hình thức hợp giáo lý và nó mang lại hữu ích cho người chết. Và điều này không phủ nhận lời phán của Allah {Và rằng: Mỗi người chỉ phải lãnh điều mà y đã làm ra.}(Chương 53 – Annajm, câu 39)bởi vì câu Kinh này nói về những kẻ vô đức tin và con người nói chung nhưng lại mang ý cụ thể; và có lời nói câu Kinh này có nghĩa là mỗi người chỉ lãnh điều mà mình đã làm một cách tương ứng và công bằng.

Hadith 940: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw)  nói:

 Khi con người chết thì việc làm của y chấm dứt trừ ba điều: Sadaqah Jariyah, kiến thức hữu ích để lại cho đời hoặc đứa con ngoan đạo cầu nguyện cho y.(Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith khẳng định ân phước sẽ được ban cho người chết qua ba điều được đề cập.

- Hadith kêu gọi hành thiện và cho biết ân phúc của kiến thức và việc truyền dạy kiến thức.

Mới hơn Cũ hơn