Chương 163: Khen ngợi người chết

Khen ngợi người chết

Hadith 941: Ông Anasbin Malik thuật lại: Một nhóm các vị Sahabah đi ngang qua một đám tang, họ khen ngợi người chết đó tốt đẹp. Thiên Sứ của Allah (saw)  nói: “Chắc chắn”. Sau đó, họ đi ngang qua một đám tang khác, họ chê người chết đó xấu. Thiên Sứ của Allah (saw)  nói: “Chắc chắn”. Ông Umar bin Al-Khattabt nói: Thưa Thiên Sứ của Allah, Người nói chắc chắn, vậy chắc chắn điều gì? Thiên Sứ của Allah nói:

 Người này, các ngươi khen y tốt đẹp thì chắc chắn y sẽ được Thiên Đàng; còn người này các ngươi chê y không tốt đẹp thì y chắc chắn sẽ bị đày Hỏa Ngục. Các ngươi là những nhân chứng của Allah trên trái đất.(Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Những lời nhận xét của những tín đồ chân chính phản ánh sự công bình và tính chính trực của họ. Nếu họ làm chứng cho sự trong sạch của trái tim một người, người đó chắc chắn sẽ đến với Thiên Đàng. Nhưng nếu họ nhận xét về tâm địa xấu xa của ai đó, người đó có khả năng bị đưa vào Hỏa Ngục. Thật vậy, một tín đồ chân chính không bao giờ thốt ra bất cứ điều gì ác ý hoặc tự phụ.Và những lời nhận xét của những kẻ tội lỗi và coi thường giáo luật của Allah về điều tốt, xấu không nằm trong nội dung của Hadith. Có một số Ahadith cấm chúng ta nói xấu người chết. Quy tắc này chỉ áp dụng cho những tín đồ chân chính. Tuy nhiên, chúng ta được phép nói về những hành vi sai trái của những kẻ ngoại đạo và những người phạm tội một cách công khai, coi thường Shari’ah với mục đích để người khác dè chừng và tránh xa gương xấu đó.

Hadith 942: Ông Abu Al-Aswad thuật lại: Tôi đến Madinah. Trong lúc tôi đang ngồi cùng với Umar bin Al-Khattab, một đám tang đi ngang qua, người chết đó được khen là tốt, Umar nói “chắc chắn”. Sau đó, một đám tang khác đi ngang qua, người chết đó được khen là tốt, Umar nói “chắc chắn”. Sau đó, một đám tang thứ ba đi ngang qua, người chết đó bị nhận xét là xấu, Umar nói “chắc chắn”. Tôi nói với Umar: Thưa thủ lĩnh của những người có đức tin, chắc chắn điều gì? Umar nói: Tôi nói giống như những gì Thiên Sứ của Allah đã nói:

Bất cứ người Muslim nào được bốn người làm chứng điều tốt cho y thì Alah sẽ cho y vào Thiên Đàng.

Chúng tôi hỏi: Nếu ba người làm chứng thì sao? Người nói: “Ngay cả ba người.” Chúng tôi hỏi: Hai người thì sao? Người nói: “Ngay cả hai người.” Sau đó, chúng tôi không hỏi Người về một người duy nhất. (Albukhari).

* Bài học từ Hadith

- Bài học từ Hadith này cũng giống như từ Hadith trước. Các học giả nói rằng khuyến khích ai đó khi có đám tang đi ngang qua, y hãy cầu xin Allah điều tốt đẹp cho người chết và khen ngợi điều tốt đẹp cho người chết nếu người chết là người như thế, tuy nhiên, không được thái quá.

Mới hơn Cũ hơn