Chương 165: Khóc và sợ khi đi ngang qua mộ của những kẻ tội lỗi

Khóc và sợ khi đi ngang qua mộ của những kẻ tội lỗi

Hadith 946: Ông Ibnu Umar thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói với các vị Sahabah của Người lúc họ đến khu Hijr:

 Các ngươi chớ đi ngang qua những kẻ bị trừng phạt này mà không khóc (lo sợ cho bản thân mình bị giống như họ), nếu các ngươi không khóc thì các ngươi chớ đi ngang qua họ bởi có thể hình phạt sẽ giáng xuống các ngươi như nó đã giáng xuống họ.(Albukhari, Muslim).

Và trong một lời dẫn khác:

 Các ngươi đừng vào nơi ở của những kẻ đã bất công với chính mình mà không khóc (lo sợ cho bản thân mình), kẻo sự trừng phạt có thể sẽ giáng xuống các ngươi như nó đã giáng xuống họ.

*Giải thích một số nội dung:

Thamud là những người mà Allah đã cử Nabi Salihđến hướng dẫn họ. Họ sống tại khu vực giữa Al-Madinah và Syria. Vào năm 10 SCN, khi Thiên Sứ của Allah đến biên giới Syria cho cuộc chinh phục Tabuk, Người đi ngang qua vùng lãnh thổ đổ nát này.

* Bài học từ Hadith

- Thiên Sứ của Allah đã chỉ dẫn rằng khi chúng ta tình cờ đi ngang qua khu vực đã bị hủy diệt trong quá khứ này do cơn thịnh nộ của Allah, chúng ta nên nhanh chóng đi qua. Đó là lý do tại sao chúng ta đã được chỉ dẫn tránh sự đồng hành với những kẻ sai trái, kẻo chúng ta cũng gặp phải kết cục tồi tệ của họ.

{Các ngươi (tín đồ Muslim) chớ đừng nghiêng về phía những kẻ làm điều sai quấy, kẻo Lửa (của Hỏa Ngục) sẽ chạm các ngươi.}(Chương 11 – Hud, câu 113).

Mới hơn Cũ hơn