Chương 170: Lời cầu nguyện lúc khởi hành

Lời cầu nguyện lúc khởi hành

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Và (Ngài là Đấng) đã tạo cho các ngươi những con tàu và các loại gia súc để các ngươi cưỡi (và chuyên chở đồ đạc). (Những con tàu, các loại gia súc, Ngài tạo chúng cho các ngươi) để các ngươi có thể ngồi vững trên lưng của chúng và sau đó các ngươi nhớ đến hồng phúc của Thượng Đế của các ngươi và nói: “Quang vinh thay Đấng đã chế ngự (phương tiện) này cho bầy tôi, bởi quả thật bầy tôi không đủ khả năng chế ngự nó.Và bầy tôi chắc chắn sẽ trở về trình diện Thượng Đế của bầy tôi!”}(Chương 43 – Azzukhruf, câu 12-14)


Hadith 963: Ông Ibnu Umar thuật lại: Khi Thiên Sứ của Allah (saw) đã yên vị trên con lạc đà của Người chuẩn bị khởi hành thì Người takbir 3 lần rồi Người nói:

 Subha nallazdi sakhoro lana hazda, wa ma kunna lahu muqrini-n wa inna ila rabbina lamuqolibu-n. Ollo-humma inna nas-aluka fi safarina hazda albirro wattaqwa wa minal amali ma tardho. Ollo-humma hauwin alayna safarona hazda, watwi anna bu’dah. Ollo-humma anta asso-hibu fis safar, wal kholi-fatu fil ahli. Ollo-humma inni a’u-zdu bika min wa’tha-is safar, wa ka-a-til manzhar, wa su-il munqolabi fil ma-li wal ahli.

Quang vinh thay Đấng đã chế ngự (phương tiện) này cho bầy tôi, bởi quả thật bầy tôi không đủ khả năng chế ngự nó.Và bầy tôi chắc chắn sẽ trở về trình diện Thượng Đế của bầy tôi! LạyAllah, quả thật bầy tôi cầu xin Ngài sự ngoan đạo và lòng Taqwa trong chuyến đi này của bầy tôi và cầu xin Ngài phù hộ bầy tôi làm những điều Ngài hài lòng. Lạy Allah, xin Ngài làm cho chuyến đi này của bầy tôi được dễ dàng, xin Ngài làm cho lộ trình được ngắn lại. Lạy Allah, Ngài vừa là Đấng Đồng Hành trong chuyến đi vừa là Đấng Trông Chừng gia đình của bầy tôi. Lạy Allah, quả thật bề tôi cầu xin che chở tránh khỏi những khó khăn của lộ trình,những điều bất hạnh của cảnh tượng đau buồn và sợ hãi, và những điều xấu đối với tài sản và gia đình.

Và khi Người trở về, ngoài lời Du’a này, Người nói thêm:

 A-yibu-n ta-ibu-n ‘a-bidun lirabbina ha-midu-n

Bầy tôi đang trở về an toàn, bầy tôi sám hối, thờ phượng và tán dương, ca tụng Thượng Đế của bầy tôi.

* Bài học từ Hadith

- Đây là một Du’a (lời cầu nguyện) rất toàn diện. Một người sẽ không được an toàn trước những nguy hiểm trong một cuộc hành trình cũng như sự an toàn của gia đình khi y vắng mặt có thể khiến y lo lắng. Trong lời cầu nguyện này, y cầu xin Allah đảm bảo sự an toàn của cả hai (y và gia đình) bằng những từ hiệu quả nhất. Và không ai có thể làm hại người đó dưới sự Bảo vệ của Allah. Lời cầu nguyện này nên được đọc khi bắt đầu một cuộc hành trình cũng như khi trở về.

Hadith 964: Ông Abdullah bin Sarjis thuật lại: Thiên Sứ của Allah (saw), khi Người bắt đầu cho chuyến đi, Người cầu xin Allah che chở tránh khỏi những khó khăn của lộ trình, sự hướng dẫn lệch lạc, lời cầu nguyện của những người bị áp bức, và những điều xấu đối với tài sản và gia đình. (Muslim)

* Bài học từ Hadith

- Thiên Sứ của Allah tìm kiếm sự che chở của Allah khỏi sự khẩn cầu của những người bị áp bức bởi vì Allah sẽ đáp lại lời khẩn cầu này ngay lập tức. Do đó, điều bắt buộc là nếu một người đã làm sai với bất kỳ ai, y nên sửa đổi lại hành vi sai trái của mình trước khi bắt đầu cho chuyến đi bởi vì người bị đối xử bất công có thể cầu khẩn cơn thịnh nộ của Allah đối với y khiến chuyến đi của y đầy rủi ro và rắc rối.

Hadith 965: Ông Alibin Rabi’ah thuật lại: Tôi đã chứng kiến ông Ali bin Abu Talib khi người ta dắt con thú cưỡi đến cho ông. Khi ông đặt chân lên bàn đạp, ông nói: Bismillah. Và khi ông đã yên vị trên lưng của nó thì ông nói:

 Alhamdulilla hillazdi sakhoro lana hazda, wa ma kunna lahu muqrini-n wa inna ila rabbina lamuqolibu-n.

Mọi lời ca tụng và tán dương kính dâng Đấng đã chế ngự (phương tiện) này cho bầy tôi, bởi quả thật bầy tôi không đủ khả năng chế ngự nó.Và bầy tôi chắc chắn sẽ trở về trình diện Thượng Đế của bầy tôi!

Sau đó, ông nói Alhamdulillah 3 lần, takbir 3 lần, rồi nói:

Subhanaka inni zholamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru azdzdunu-ba illa anta.

Vinh quang thay Ngài, quả thật bề tôi đã bất công với bản thân mình, xin Ngài tha thứ cho bề tôi bởi quả thật không ai có thể tha thứ tội lỗi ngoại trừ một mình Ngài.

Sau đó, ông cười. Người ta hỏi ông: Này vị thủ lĩnh của những người có đức tin, ông cười về chuyện gì thế? Ông nói: Tôi đã nhìn thấy Thiên Sứ của Allah làm giống như tôi đã làm rồi Người đã cười. Tôi đã hỏi Người: Thưa Thiên Sứ của Allah, Người cười về chuyện gì? Người nói: “Quả thật, Thượng Đế của Ngươi, Đấng Vinh Quang vui thích trước cảnh người bề tôi của Ngài khi y nói ‘xin Ngài tha thứ cho bề tôi’ bởi vì người đó biết rằng khong ai tha thứ tội lỗi ngoại trừ một mình Ngài.” (Abu Dawood, Tirmizdi)

* Bài học từ Hadith

- Sau khi đặt chân vào bàn đạp, người cưỡi nên nói ‘Bismillah’. Khi đã ngồi vững trên con vật, anh ta nên đọc những lời cầu nguyện được đề cập trong Hadith này và trước khi đọc lời Du’a hãy anh ta nên tán dương và ca ngợi Allah bằng lời 'Alhamdulillah' và 'Allahu-akbar'. Du'a này không giới hạn ở việc cưỡi động vật, mà nó bao gồm tất cả các phương tiện vận chuyển như máy bay, tàu hỏa và ô tô.

- Qua Hadith, chúng ta thẩy lòng nhiệt thành to lớn và vô song của các vị Sahabah trong việc noi gương theo Thiên Sứ của Allah.

Mới hơn Cũ hơn