Chương 171: Tôn cao và tán dương Allah khi lên những chỗ cao (đèo, núi, gò)

Tôn cao và tán dương Allah khi lên những chỗ cao (đèo, núi, gò) hoặc những chỗ uốn khúc và khi đi xuống những thung lũng hoặc những nơi tương tự.

Hadith 966: Ông Jabir thuật lại: Khi chúng tôi đi lên (những chỗ cao) chúng tôi Takbir, và khi chúng tôi đi xuống (những chỗ thấp) chúng tôi Tasbih. (Albukhari).

Hadith 967: Ông Ibnu Umar  thuật lại: Thiên Sứ của Allah và đoàn quân của Người khi đi lên những chỗ cao thì họ Takbir và khi đi xuống những chỗ thấp thì họ Tasbih. (Abu Dawood ghi lại với đường dẫn xác thực)

* Bài học từ Hadith

- Cả hai hadith trên là bằng chứng rằng theo Sunnah, khi leo lên một độ cao nào đó, người đi đường nên tôn cao sự vĩ đại của Allah bằng takbir tức nói ‘Ollo-hu-akbar’ có nghĩa là Allah là Đấng vĩ đại nhất và khi đi xuống, người đó nên tasbih tức nói ‘Subha-nolloh có nghĩa là Vinh Quang thay Allah.

Hadith 968: Ông Ibnu Umar thuật lại: Khi Thiên Sứ của Allah trở về từ Hajj hoặc Umrah, mỗi khi đi lên một độ cao hoặc ngọn đồi, Người Takbir 3 lần rồi nói:

La ila-ha ilollo-h wahdahu la shari-ka lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ‘ala kulli shay-in qodi-r, a-yibu-n ta-ibu-n ‘a-bidu-n sa-jidu-n lirabbina  ha-midu-n, sodaqollo-h wa’dah, wa nasora ‘abdah, wa hazamal ahza-ba wahdah.

Không có Thượng Đế đích thực nào ngoài Allah, Đấng duy nhất, Ngài không có đối tác, mọi vương quyền và mọi sự ca ngợi và tán dương đều thuộc về Ngài, và Ngài là Đấng Toàn Năng trên tất cả mọi thứ. Bầy tôi đang trở về an toàn, bầy tôi sám hối, thờ phượng, quỳ lạy và ca ngợi Thượng Đế của bầy tôi. Allah đã thực hiện lời hứa của Ngài, đã ban sự thắng lời cho người bề tôi của Ngài, và một mình Ngài đánh bại các liên minh.

Hadith 969: Ông Abu Huroiroh thuật lại: Một người đàn ông đã nói với Thiên Sứ của Allah: Thưa Thiên Sứ của Allah, tôi muốn một chuyến đi xa, xin Người hãy dặn dò tôi. Thiên Sứ của Allah (saw)  nói:Ngươi kính sợ Allah, hãy takbir mỗi khi đi qua những chỗ trên cao”.

Sau khi người đàn ông đó quay mặt đi, Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

Lạy Allah, xin Ngài làm lộ trình của y ngắn lại và xin Ngài làm cho chuyến đi của y dễ dàng.(Tirmizdi ghi lại và ông nói hadith tốt).

* Bài học từ Hadith

- Trước khi lên đường, tín đồ Muslim có thể nhờ những người ngoan đạo cầu xin cho mình.

-Một người khi được người anh em Muslim của mình nhờ cầu xin, y được yêu cầu chân thành cầu nguyện cho sự an toàn của anh ta, khuyên và nhắc nhở anh tavề các vấn đề tôn giáo.

Hadith 970:  Ông Abu Musa Al-Ash’ary  thuật lại: Có lần chúng tôi cùng với Thiên Sứ của Allah (saw) trong một chuyến đi. Khi chúng tôi đi qua những chỗ cao thì chúng tôi Tahleel (tức nói La ila-ha illallah) và Takbir. Chúng tôi đã hét to. Thế là Thiên Sứ của Allah (saw)  nói:

 Này hỡi mọi người, các ngươi chớ tự làm khổ mình. Quả thật, các ngươi không cầu nguyện Đấng bị điếc hay vắng mặt, Ngài luôn ở cùng với các ngươi, Ngài nghe và ở gần kề.(Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith này cho chúng ta biết theo Sunnah, người tín đồ khi đi qua những chỗ cao nên nói câu La ila-ha illallah và Allahu-akbar để khẳng định tawhid và tôn cao Allah.

- Hadith khuyến khích không lớn tiếng khi tụng niệm.

- Hadith khẳng định Allah luôn ở gần kề với những người có đức tin.

- Hadith cho thấy các vị Sahabah luôn bám sát sự hướng dẫn và lời răn dạy của Thiên Sứ.

Mới hơn Cũ hơn