Chương 172: Khuyến khích cầu nguyện trong suốt chuyến đi

Khuyến khích cầu nguyện trong suốt chuyến đi


Hadith 971: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 Bà lời cầu nguyện được đáp lại một cách không gì phải hoài nghi: lời cầu nguyện của người bị đối xử bất công, lời cầu nguyện của người đi đường xa, và lời cầu nguyện của cha mẹ cho con cái.(Abu Dawood, Tirmizdi và ông nói hadith tốt).

* Bài học từ Hadith

-Hadith khuyến khích người đi đường cầu nguyện cho bản thân và người khác, bởi vì Allah sẽ đáp lại lời cầu nguyện của người đi đường xa vì sự khó khăn và gian khổ mà y gặp phải trong chuyến đi.

- Hadith cảnh báo về hành động bất công cũng như sự bất hiếu đối với cha mẹ.

Mới hơn Cũ hơn