Chương 173: Cầu nguyện nếu một người sợ một nhóm người nào đó gây hại

Cầu nguyện nếu một người sợ một nhóm người nào đó gây hại


Hadith 972: Ông Abu Musa Al-Ash’ary thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw)  nói: Khi một người sợ một nhóm người nào đó gây hại thì y hãy nói:

Ollohumma inna naj-aluka fi nuhu-rihim, wa na’u-zdu bika min shuru-rihim

Lạy Allah, bầy tôi xin Ngài đối mặt với họ, và bầy tôi cầu xin Ngài che chở khỏi điều xấu của họ.(Abu Dawood, Annasa-i).

* Bài học từ Hadith

Chúng ta được cho biết rằng sự giúp đỡ của Allah là sự bảo vệ chống lại mọi hiểm họa. Qua lời cầu nguyện này, chúng ta tìm kiếm bảo vệ của Ngài với niềm tinkiên định rằng những điều xấu và mưu đồ của một nhóm người có ý xấu sẽ không chạm được chúng ta.

Mới hơn Cũ hơn