Chương 174: Cầu nguyện khi ghé (dừng hoặc đã đến) một điểm dừng hay điểm đến

Cầu nguyện khi ghé (dừng hoặc đã đến) một điểm dừng hay điểm đến


Hadith 973: Bà Khawlah bint Hakim thuật lại: Tôi đã nghe Thiên Sứ của Allah (saw) nói: “Ai dừng lại tại một điểm dừng, nói:

 (A’u-zdu bi kalima-tilla-h atta-mmah min sharri ma kholaq)

(Với các lời phán hoàn hảo của Allah, bề tôi cầu xin Ngài che chở khỏi những điều xấu mà Ngài đã tạo.)

Không có bất cứ gì sẽ hại y cho tới khi y rời khỏi nơi đó.

(Muslim)

* Bài học từ Hadith

- Bất cứ đâu và bất cứ lúc nào chung ta ở, dù là ban đêm hay ban ngày, dù trong thời gian dài hay ngắn, chúng ta nên đọc lời cầu nguyện này.

Hadith 974: Ông Ibnu Umar thuật lại: Thiên Sứ của Allah (saw), khi Người bắt đầu cuộc hành trình, Người sẽ nói khi màn đêm buông xuống:

 “Ya ardh rabbi wa rabbukilla-h, a’u-zdu billa-h min sharriki wa sharri ma fi-ki, wa sharri ma khuliqo fi-ki, wa min sharri ma yadibbu ‘alayka, wa a’u-zdu billa-h min asadin wa aswad, wa minal haiyah wal ‘aqrab, wa min sa-kinil balad, wa min wa-lidin wa ma walad.”

“Này hỡi đất, Allah là Thượng Đế của Ta và Thượng Đế của Ngươi. Ta cầu xin Alalh che chở tránh khỏi điều xấu của ngươi và điều xấu của những gì trong ngươi, khỏi điều xấu của những gì được tạo ra trong ngươi, và khỏi điều xấu của những gì đang chuyển trên ngươi. Ta cầu xin Allah che chở tránh khỏi sư tử, báo, rắn và bò cạp, và cư dân của nơi này và cha mẹ và con cái (của Shaytan.” (Abu Dawood).

* Bài học từ Hadith

Lời Du’a này dạy chúng ta tìm kiếm sự Bảo vệ của Allah chống lại tất cả các loài động vật và côn trùng độc hại trên trái đất. Trong số các cư dân trái đất cũng có Jinn. 

Trong bóng tối của đêm, người ta có thể gặp phải sự nguy hại từ tất cả những sinh vật như vậy. Chúng ta nên cầu nguyện với lời Du’a này vào ban đêm nhiều hơn ban ngày vì sự nguy hại của ban đêm nhiều hơn ban ngày. 

Bất cứ ai cầu nguyện lời Du’a này với niềm tin chắc chắn rằng Allah sẽ bảo vệ anh ta chống lại tất cả những điều xấu xa xảy ra như đã được đề cập trong Hadith, Allah chắc chắn sẽ bảo vệ anh ta.

Mới hơn Cũ hơn