Chương 177: Lời Du’a khi trở về và khi nhìn thấy xứ nhà

 Lời Du’a khi trở về và khi nhìn thấy xứ nhà


Hadith 977: Ông Anas bin Malik thuật lại: Chúng tôi trở về cùng với Thiên Sứ của Allah (saw) từ một cuộc hành trình. Khi chúng tôi vào vùng ngoại ô của Madinah, Người nói:

A-yibu-n ta-ibu-n ‘a-bidu-n lirabbina  ha-midu-n.

Bầy tôi đang trở về an toàn, bầy tôi sám hối, thờ phượng, và ca ngợi Thượng Đế của bầy tôi.

Thiên Sứ của Allah (saw) tiếp tục lặp lại những lời này cho đến khi chúng tôi vào Madinah. (Muslim)

* Bài học từ Hadith

Khi một người trở về từ một cuộc hành trình và nhìnthấy thị trấn của mình, anh ta nên bắt đầu đọc lời Du’a được đề cập trong Hadith này cho đến khi anh ta vào thành phố. Những lời này bày tỏ lòng biết ơn đối với Allah vì đã trở về quê hương an toàn của một người; và cũng bày tỏ sự ăn năn, vâng lời và quyết tâm thờ phượng Allah.

Mới hơn Cũ hơn