Người Muslim phải nên đi theo niềm tin và đường lối của Ahlus Sunnah Wal-Jama’ah trong mọi vấn đề tôn giáo, đặc biệt là trong Aqidah (giáo lý đức tin), để đi đúng hướng trên con đường đến với Allah, Thượng Đế Tối Cao và Toàn Năng.

» Video: Allah ở trên Ngai Vương của Ngài bên trên bảy tầng trời

Chương 180: Hồng phúc của việc đọc Qur’an

Hồng phúc của việc đọc Qur’an

Hadith 980: Ông Abu Uma-mah thuật lại: Tôi đã nghe Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 Các ngươi hãy đọc Qur’an vì vào Ngày Phán Xét Cuối Cùng Nó sẽ đến cầu xin ân xá cho người đọc Nó.(Muslim).

* Bài học từ Hadith

Hadith này nói về hồng phúc của việc đọc Kinh Qur'an và hành động theo lệnh của Nó. Sự cầu xin ân xá (trong Hadith này) có nghĩa là Qur'an sẽ được ban cho sức mạnh của ngôn luận bởi Allah và Nó sẽ cầu xin Allah tha thứ cho tội lỗi của những người đọc Nó và hành động theo lời dạy của Nó. Allah sẽ chấp nhận lời cầu xin của Qur'an, như được cho biết trong các Hadith khác.

Hadith 981: Ông Annauwas bin Sam’an thuật lại: Tôi đã nghe Thiên Sứ của Allah (saw)  nói:

 Vào Ngày Phục Sinh, Qur'an và những người áp dụng và thực hành theo Nó trên thế gian sẽ được dẫn đến, đi trước Nó là chương Albaqarah và chương Ali Imran, hai chương này stranh luận biện hộ cho những người áp dụng và thực hành theo chúng.(Muslim).

* Bài học từ Hadith

Hadith này có nghĩa là vào Ngày Phục Sinh, Qur'an, với chương Albaqarah và Ali Imran ở phía trước, sẽ cầu xin trước Allah cho những người áp dụng và hành động theo chúng trong cuộc sống trần gian.Hadith 982: Ông Uthman bin Affan thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw)  nói:

 Người tốt nhất trong các ngươi là người học Qur’an và dạy Nó.(Albukhari).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy ân phúc của việc học và dạy Qur’an. Và dĩ nhiên việc học và dạy Qur’an đòi hỏi người học và người dạy phải thành tâm với Allah, phải áp dụng và thực hành theo sự chỉ dạy của Nó.

Hadith 983: Bà ‘A-ishah thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw)  nói:

 Người đọc Qur’an một cách thành thạo sẽ ở cùng với những vị đáng kính và ngoan đạo (các Thiên Thần), và người đọc Kinh Qur'an một cách khó khăn (y thường cố gắng hết sức để đọc Nó theo cách tốt nhất có thể) sẽ có hai phần thưởng.(Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy ân phúc của sự thông thạo trong việc đọc Kinh Qur’an. Đọc thông thạo ở đây có nghĩa là đọc đúng luật Tajweed và phát âm chuẩn. Và phần thưởng dành cho những người này là họ sẽ được ở cùng với các Thiên Thần cao quý ở Đời Sau.

- Hadith cũng cho chúng ta biết rằng nếu một người gặp khó khăn trong việc đọc Qur’an những anh ta vẫn nỗ lực hết sức để đọc Nó theo cách tốt nhất có thể thì anh ta sẽ được ban cho hai ân phước, một ân phước cho việc đọc của anh ta và một ân phước vì sự cố gắng của anh ta trong khó khăn khi đọc.

Hadith 984: Ông Abu Musa Al-Ash’ary thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 Hình ảnh của người có đức tin đọc Qur’an giống như hình ảnh của một loại quả có hương thơm và vị ngọt, và hình ảnh của người có đức tin không đọc Qur’an giống như hình ảnh của quả chà là khô không có hương thơm nhưng có vị ngọt. Hình ảnh của người giả tạo đức tin đọc Qur’an giống như hình ảnh của loại cây có hương thơm nhưng vị lại đắng, và hình ảnh của người giả tạo đức tin không đọc Qur’angiống như hình ảnh của quả dưa đắng chẳng những không có hương thơm mà còn mang vị đắng.(Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

Hadith này nói với chúng ta rằng một người có đức tin đọc Qur’an và hành động dựa trên Nó, Allah sẽ phong cho anh ta một thứ hạng cao. Anh ta được Allah yêu quý và cũng được lòng công chúng. 

Người có đức tin không đọc Qur’an nhưng hành động theo lời dạy của Nó cũng được Allah và mọi người yêu mến. Kẻ giả tạo đức tin đọc Kinh Qur'an để có một màn trình diễn tốt đẹp nhưng tâm địa xấu xa và đen tối. 

Cuối cùng là kẻ giả tạo đức tin không đọc kinh Qur'an, hạng người này giống như một kẻ vừa có một tâm hồn đen tối và ngoại hình cũng rất khó ưa.

Hadith 985: Ông Umar bin Al-Khattab thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw)  nói:

Quả thật, Allah nâng cao một số nhóm người với Qur’an này và hạ thấp một số nhóm người khác với Nó.(Muslim)

* Bài học từ Hadith

Chỉ những người hành động theo lời dạy của Qur'an và không làm những gì Allah cấm mới được Ngài nâng cao. Những người Muslim trong những thế kỷ đầu của Islam đã được Allah ban cho vinh dự lớn lao vì họ yêu quí Qur’an và áp dụng theo Nó. Vì sự gắn bó có ý nghĩa này với Qur'an, họ đã đạt được những thành tựu to lớn trong lĩnh vực tôn giáo và cuộc sống trần tục. 

Những người bỏ bê giáo lý của Islam, không áp dụng và thực hành theo Qur’an sẽ bị hạ nhục. Cầu mong Allah hướng dẫn và cho phép chúng ta thiết lập lại sự kết nối của chúng tôi với Qur'an để chúng ta có thể lấy lại vinh quang trong quá khứ của mình. Sự kiệt quệ và sự sỉ nhục được đề cập trong Hadith chắc chắn sẽ xảy ra trong cả đời này và Đời Sau.

Hadith 986: Ông Ibnu Umar thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw)  nói:

 Chớ ghen tị với ai đó (mong ước được giống như ai đó) ngoại trừ hai hạng người:một người mà Allah đã ban cho kiến thức về Kinh Qur'an, và vì vậy anh ta đọc nó vào ban đêm và ban ngày; và một người đàn ông mà Allah đã ban cho của cải và do đó anh ta chi dùng (cho con đường chính nghĩa của Allah) vào ban đêm và ban ngày.” (Albukhari, Muslim)

* Bài học từ Hadith:

Đã được giảng giải trong chương 60, Hadith số 541. Hãy xem lại!

Hadith 987: Ông Al-Bara’ bin ‘Azib thuật lại:Một người đàn ông đang đọc chương Al-Kahf, và một con ngựa được buộc bằng hai sợi dây bên cạnh anh ta. Khi anh ta đang đọc, một đám mây che bóng mát cho anh ta, và khi nó bắt đầu đến gần, con ngựa lồng lên và tháo chạy. Sáng hôm sau, người đàn ông đến gặp Thiên Sứ của Allah và đề cập sự việc đã xảy ra với anh ta. Thiên Sứ của Allah (saw)  nói: Đó là sự yên tĩnh đến từ việc đọc kinh Qur'an.(Albukhari, Muslim)

* Bài học từ Hadith

Hadith này mang lại hai điểm. Đầu tiên là hồng phúc của Surah Al-Kahf. Thứ hai, sự yên tĩnh từ Allah được bạn xuống cho những người ngoan đạo. Sự xuất hiện của một đám mây đối với sự yên bình và an nhiên của trái tim khi đọc Kinh Qur'an còn là một sự siêu nhiên (phép mầu) mà một người ngoan đạo không đóng góp gì. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào Ý chí của Allah.

Hadith 988: Ông Ibnu Mas’ud thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw)  nói:

 Ai đọc một chữ từ Kinh Sách của Allah (Qur’an) sẽ được một ân phước, mỗi ân phước được nhân lên mười lần. Ta không nói ‘alif, lam, mim’ là một chữ, mà ‘alif’ là một chữ, ‘lam’ là một chữ và ‘mim’ là một chữ.(Tirmizdi ghi lại và ông nói Hadith tốt và xác thực)

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy việc đọc Qur’an mang lại ân phước to lớn và người Muslim không nên ngoảnh mặt với các ân phước của Allah, đặc biệt là ân phước từ việc đọc Qur’an.

Hadith 989: Ông Ibnu Abbas thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw)  nói:

 Quả thật người không thuộc lòng bất kỳ phần nào trong Kinh Qur'an giống như một ngôi nhà đổ nát.(Tirmizdi ghi lại và ông nói Hadith tốt và xác thực)

* Bài học từ Hadith

Hadith này có nghĩa là trái tim của người Muslim đó không có hồng phúc và Ân điển của Allah. Người không thuộc lòng bất kỳ phần nào của Qur'an giống như một ngôi nhà hoang không có người ở và không có phước lành của Allah. Những gì chúng ta học được từ điều này là mỗi người Muslim phải học thuộc lòng một phần nào đó của Qur'an để họ được an toàn khỏi những gì được đề cập trong Hadith này.

Hadith 990: Ông Abdullah bin Amru bin Al’Ass  thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw)  nói:

 Người (đọc, thuộc lòng Qur’an và làm theo) Qur'an sẽ được bảo vào Ngày Phục Sinh: ‘Hãy đọc và chuyển lên (thứ hạng trong Thiên Đàng), và hãy đọc giống như ngươi đã từng khi còn ở trên thế gian. Thứ hạng của ngươi sẽ là Ayah cuối cùng mà người đọc nó.(Tirmizdi ghi lại và ông nói Hadith tốt và xác thực)

* Bài học từ Hadith

Hadith này đề cập đến ân phước của những người học thuộc lòng Qur’an (toàn bộ hoặc một phần của Nó). Từ 'chuyển lên' ở đây có nghĩa là tăng bậc trong Thiên Đàng. Một người thuộc lòng Qur'an càng nhiều thì thứ hạng của anh ta trong Thiên Đàng càng cao. Do đó, Hadith này nhắc nhở chúng ta việc học thuộc lòng Qur'an và cho chúng ta biết rằng việc học thuộc lòng Qur’an là một phương tiện để đạt được các cấp bậc cao trong Thiên Đàng.

Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn
Nếu Anh Chị thấy bài viết này hữu ích, vui lòng chia sẽ đến bạn bè và gia đình. Việc làm đơn giản nhưng mang lại điều tốt đẹp đến mọi người. Jazakallahu khayran!
» HỖ TRỢ DUY TRÌ TRANG WEB VÀ PHÁT TRIỂN