Có nghi lễ đặc biệt cho việc gia nhập Islam không?

Không hề có một nghi lễ nào cho việc gia nhập Islam đối với ai muốn gia nhập.


Không nhất thiết việc một người gia nhập Islam phải được diễn ra ở một nơi cụ thể nào đó hay phải có mặt của một số cá nhân nào đó mà khi nào người đó muốn gia nhập thì y chỉ cần nói lời tuyên thệ Shahadah một cách hiểu rõ ý nghĩa của nó cùng với lòng tin tưởng vào nó.

Và lời tuyên thệ Shahadah là (phiên âm):

Ashhadu alla ilaha illolloh
wa ashhadu anna Muhammadan rosululloh.

Ashhadu alla ilaha illolloh: có nghĩa là tôi chứng nhận rằng không có Đấng Thờ Phượng đích thực nào ngoài Allah và tôi chỉ thờ phượng duy nhất một mình Ngài, không tổ hợp với Ngài bất cứ ai (vật gì).

Wa ashhadu anna Muhammadan rosululloh: có nghĩa là tôi chứng nhận rằng Muhammad là vị Thiên Sứ của Allah được Ngài cử phái đến cho toàn thể nhân loại, tất cả mọi người phải tuân theo mệnh lệnh của Người và tránh xa những điều Người ngăn cấm, và tôi sẽ thờ phượng Allah theo đường lối của Người.

Mới hơn Cũ hơn