Lời cầu xin trước và sau khi ăn uống

 Nói Bismillah trước khi ăn (uống) và nói Alhamdulillah sau khi ăn (uống)

Nói Bismillah trước khi ăn (uống)

Ông Umar bin Abu Salamah thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah nói với tôi:

“Cậu hãy nhân danh Allah, hãy ăn bằng tay phải và hãy ăn phần thức ăn ở phía trước mặt của mình.” (Albukhari, Muslim).

* Giải thích một số chi tiết:

- Nhân danh Allah chỉ cần nói : “Bismillah” là đủ, nhưng nếu nói thêm: “Arrahma-nirahim” thì càng tốt.

- “Hãy ăn phần thức ăn ở phía trước mặt mình” là đối với thức ăn được dọn (đặt) chung trên một chiếc đựng dành cho nhiều người cùng ăn tức khi nhiều người cùng ăn chung thức ăn từ trên một chiếc đựng thì theo Sunnah hãy ăn phần thức ăn ở ngay phía trước mặt mình, không nên  với tay đến các phía khác trên chiếc đựng, như thế là bất lịch sự, không có văn hóa Islam.

Khi quên nói Bismillah

Bà A-ishah t thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah nói:

“Khi ai đó trong các ngươi ăn thì y hãy nhân danh Allah Tối Cao. Nếu y quên nhân danh Allah (quên nói Bismillah) từ lúc bắt đầu thì y hãy nói: Bismillah aw wa lahu wa akhi rohu.” (Hadith do Abu Dawood và Tirmizdi thuật lại, ông nói: Hadih tốt và xác thực).

Ông Umaiyah bin Makhthi thuật lại: Có lần, Thiên Sứ của Allah đang ngồi trong lúc một người đàn ông đang ăn. Anh ta đã không nhân danh Allah cho đến khi chỉ còn lại một miếng thức ăn, khi anh ta đưa nó vào miệng thì anh ta nói “Bismillahi-auwalahu-wa-akhirahu. Lúc đó, Thiên Sứ của Allah liền bật cười rồi Người nói:

“Shaytan vẫn đang ăn cùng với y nhưng khi y nhân danh Allah Tối Cao thì lấp tức nó nôn ra tất cả những gì từ trong bụng của nó.” (Abu Dawood, Annasa-i).

Hadith cho thấy Shaytan sẽ cứ cùng ăn thức ăn với một người cho đến khi nào y nhân danh Allah thì nó mới thôi.

Bà ‘A-ishah thuật lại: Có lần Thiên Sứ của Allah đang ăn cùng với sáu vị Sahabah của Người thì một người đàn ông du mục đến và ăn hai miếng thức ăn. Thiên Sứ của Allah nói:

“Nếu y nhân danh Allah thì thức ăn đã đủ cho toàn bộ các ngươi” (Tirmizdi ghi lại và ông nói Hadith hasan và Sahih).

Hadith cho biết rằng Allah sẽ ban Barakah (phúc) cho thức ăn có nhân danh Ngài và Barakah sẽ bị Ngài lấy đi mất nếu không được nhân danh Ngài. 

Nói Alhamdulillah sau khi ăn (uống)

Ông Abu Uma-mah thuật lại rằng Khi Thiên Sứ của Allah xong bữa ăn thì Người thường nói:

“Al ham du lil lahi ka thi ron, toi yi ban, mu baa ra kan fi hi, ghoi ro mak fi, wa laa mu wad da’, wa laa mus tagh nan a’n hu rab ba naa.”

“Tạ ơn Allah với muôn vàn lời ca ngợi tốt đẹp và ân phúc, điều sẽ không bao giờ đủ (đối với Ngài) và không ai có thể thờ ơ đối với nó, ôi Thượng Đế của bầy tôi!” (Albukhari).

Hadith khuyến khích nói lời Alhamdulillah sau bữa ăn để tạ ơn Allah và để noi theo tấm gương của Thiên Sứ.

Ông Mu’azd bin Anas thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah nói:

“Ai ăn xong nói “Al ham du lil la hil la zi ot a’ ma ni haa za, wa ro za qo ni hi, min ghoi ri haw lin min ni, wa laa qu wah.” thì sẽ tha thứ những tội lỗi đã qua.” (Abu Dawood và Tirmizdi. Tirmizdi nói Hadith tốt).

Ý nghĩa lời Du-a: Tạ ơn Allah, Đấng đã ban cho bề tôi thức ăn này, Ngài đã ban bổng lộc này cho bề tôi một cách mà bề tôi không phải nỗ lực cũng như không phải tốn sức.

- Hadith khuyến khích nói Alhamdulillah sau bữa ăn để ta ơn Ngài bởi chính Ngài đã ban thức ăn và phúc lộc đó cho con người chứ con người không có quyền năng đó.

- Người tạ ơn Allah sau khi ăn sẽ được Allah tha thứ tội lỗi đã qua, nhưng chỉ đối với các tiểu tội bởi những đại tội chỉ được tha thứ sau khi đã thành tâm sám hối. 

Xem thêm: Lời cầu xin khi thăm viếng mộ

   Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, vui lòng chia sẽ đến bạn bè và gia đình. Việc làm đơn giản nhưng mang lại điều tốt đẹp đến mọi người. Jazakkallhu khayran!

Mới hơn Cũ hơn