Tập hợp 40 câu kinh Rabbana từ Thiên Kinh Quran

Tạ ơn Allah. Bề tôi xin tạ ơn Ngài, cầu xin Ngài cứu giúp và tha thứ tội lỗi. Bề tôi cầu xin Ngài che chở tránh khỏi mọi điều xấu từ bản thân và hành động. Bề tôi xin chứng nhận rằng không có Thượng đế nào đích thực ngoài Allah và bề tôi xin chứng nhận Muhammad là Thiên sứ của Ngài.


Bài viết sau là tập hợp 40 câu kinh Rabbana từ Thiên Kinh Quran.

1.

Rabbanaa taqabbal minnaa innaka Antas Samee'ul Aleem

“Our Lord, accept this from us, for You are the All-Hearing, the All-Knowing.

“Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài chấp nhận việc làm này của bầy tôi, bởi vì Ngài là Đấng Hằng Nghe, Đấng Hiểu Biết.”

Quran 2: 127

2.

Rabbanaa waj'alnaa muslimaini laka wa min zurriyyatinaaa ummatam muslimatal laka wa arinaa manaasikanaa wa tub 'alainaa innaka antat Tawwaabur Raheem

“Our Lord, make us both submitted to You and from our descendants a nation submitted to You; and show us our rituals and accept our repentance. You are the Accepter of Repentance, Most Merciful.”

“Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài khiến hai cha con bầy tôi thành hai người Muslim và cả dòng tộc của bầy tôi thành một cộng đồng Muslim, xin Ngài chỉ dạy cho bầy tôi những nghi thức thờ phượng và xin Ngài lượng thứ cho những lầm lỡ của bầy tôi, quả thật Ngài là Đấng Hằng Chấp Nhận Sám Hối, Đấng Khoan Dung.”

Quran 2: 128

3.

Rabbanaaa aatina fid dunyaa hasanatanw wa fil aakhirati hasanatanw wa qinaa azaaban Naar

 “Our Lord, give us good in this world and good in the Hereafter, and protect us from the punishment of the Fire.”

“Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài hãy ban cho bầy tôi mọi điều tốt đẹp ở trần gian này và mọi điều tốt đẹp ở Đời Sau; và xin Ngài hãy bảo vệ bầy tôi thoát khỏi hình phạt của Hỏa Ngục.

Quran 2: 201

4.

Rabbanaaa afrigh 'alainaa sabranw wa sabbit aqdaamanaa wansurnaa 'alal qawmil kaafireen

“Our Lord, shower us with patience, make our feet firm, and give us victory over the disbelieving people.”

 “Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài hãy gia tăng sự kiên nhẫn trong lòng bầy tôi, xin Ngài hãy giữ vững đôi chân của bầy tôi và xin hãy phù hộ bầy tôi chiến thắng trước đám người vô đức tin.”

Quran 2: 250

5.

 Rabbanaa laa tu'aakhiznaaa in naseenaaa aw akhtaanaa

“Our Lord, do not hold us accountable if we forget or fall into error.”

“Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài đừng bắt tội bầy tôi nếu bầy tôi quên hay sai sót.”

Quran 2: 286

6.

Rabbanaa wa laa tahmil-'alainaaa isran kamaa hamaltahoo 'alal-lazeena min qablinaa

“Our Lord, do not place on us such a burden as You have placed on those before us.”

Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài đừng bắt bầy tôi gánh vác nặng nề giống như Ngài đã đặt gánh nặng lên những người trước bầy tôi.”

Quran 2: 286

7.

Rabbanaa wa laa tuhammilnaa maa laa taaqata lanaa bih; wa'fu 'annaa waghfir lanaa warhamnaa; Anta mawlaanaa fansurnaa 'alal qawmil kaafireen

“Our Lord, do not burden us with that which we cannot bear. Pardon us, forgive us, and have mercy on us. You are our Protector, so give us victory over the disbelieving people.”

Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài đừng bắt bầy tôi gánh lấy những gì vượt quá khả năng của bầy tôi, xin Ngài hãy lượng thứ cho bầy tôi, tha thứ tội lỗi cho bầy tôi và thương xót bầy tôi, Ngài là Đấng Bảo Hộ của bầy tôi, xin Ngài phù hộ bầy tôi giành chiến thắng trước những kẻ vô đức tin.”

Quran 2: 286

8.

Rabbanaa laa tuzigh quloobanaa ba'da iz hadaitanaa wa hab lanaa mil ladunka rahmah; innaka antal Wahhaab

“Our Lord, do not let our hearts deviate after You have guided us, and grant us Your mercy; for You are the Munificent Bestower.”

 “Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài đừng làm trái tim của bầy tôi lệch lạc sau khi Ngài đã hướng dẫn bầy tôi, xin Ngài hãy ban cho bầy tôi hồng phúc từ nơi Ngài. Quả thật, Ngài là Đấng Hằng Ban Phát.”

Quran 3: 8

9.

Rabbana innaka jami'unnasi li-Yawmil la raiba fi innallaha la yukhliful mi'aad

“Our Lord, You will surely gather all people for a Day about which there is no doubt; for Allah does not break His promise.”

“Lạy Thượng Đế của bầy tôi, chắc chắn Ngài sẽ triệu tập nhân loại vào một Ngày (mà Ngài đã định), điều đó không có gì phải hoài nghi, bởi quả thật, Allah không bao giờ làm trái với điều đã hứa.”

Quran 3: 9

10.

Rabbanaaa innanaaa aamannaa faghfir lanaa zunoobanaa wa qinaa 'azaaban Naar

“Our Lord, we believe, so forgive us our sins and protect us from the punishment of the Fire.”

 “Lạy Thượng Đế của bầy tôi, quả thật bầy tôi đã có đức tin, xin Ngài hãy tha thứ tội lỗi cho bầy tôi và xin Ngài hãy cứu bầy tôi thoát khỏi sự trừng phạt nơi Hỏa Ngục.”

Quran 3: 16

11.

Rabbanaaa aamannaa bimaaa anzalta wattaba'nar Rasoola faktubnaa ma'ash shaahideen

“Our Lord, we believe in what You have sent down and we follow the messenger; so count us among those who bear witness [to the truth].”

“Lạy Thượng Đế của bầy tôi, bầy tôi đã có đức tin nơi điều mà Ngài đã mặc khải và bầy tôi nguyện đi theo vị Thiên Sứ (của Ngài). Bởi vậy, xin Ngài hãy ghi tên bầy tôi cùng với những người chứng nhận (của sự thật này)”.

Quran 3: 53

 12.

Rabbanagh fir lanaa zunoobanaa wa israafanaa feee amirnaa wa sabbit aqdaamanaa wansurnaa 'alal qawmil kaafireen

“Our Lord, forgive us our sins and our excess in our affairs, make firm our feet, and give us victory against the disbelieving people.”

“Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài xí xóa tội lỗi cho bầy tôi, những sai phạm quá mức của bầy tôi, xin Ngài hãy giữ vững đôi chân của bầy tôi và phù hộ bầy tôi giành chiến thắng trước đám người vô đức tin.”

Quran 3: 147

13.

Rabbanaa maa khalaqta haaza baatilan Subhaanaka faqinaa 'azaaban Naar

“Our Lord, you have not created all this in vain. Glory be to You. Protect us from the punishment of the Fire.

“Lạy Thượng Đế của bầy tôi, Ngài đã không tạo hóa những thứ này một cách vô nghĩa. Quang vinh và trong sạch thay Ngài! Xin Ngài hãy cứu bầy tôi tránh khỏi sự trừng phạt nơi Hỏa Ngục.”

Quran 3: 191

14.

Rabbanaaa innaka man tudkhilin Naara faqad akhzai tahoo wa maa lizzaalimeena min ansaar

“Our Lord, whoever You cause to enter the Fire, You have surely disgraced him, and the wrongdoers will have no helpers.”

“Lạy Thượng Đế của bầy tôi, người nào đã bị Ngài tống vào Hỏa Ngục thì đó là kẻ đã bị Ngài sỉ nhục. Quả thật, những kẻ làm điều sai trái sẽ không được ai giúp đỡ.”

Quran 3: 192

15.

Rabbanaaa innanaa sami'naa munaadiyai yunaadee lil eemaani an aaminoo bi Rabbikum fa aamannaa

“Our Lord, we have heard the caller to faith calling, ‘Believe in your Lord,’ so we believed.”

“Lạy Thượng Đế của bầy tôi, bầy tôi đã nghe vị mời gọi kêu gọi đến với đức tin rằng hãy tin nơi Thượng Đế của các người và bầy tôi đã tin tưởng.”

Quran 3: 193

16.

Rabbanaa faghfir lanaa zunoobanaa wa kaffir 'annaa saiyi aatina wa tawaffanaa ma'al abraar

“Our Lord, forgive us our sins, expiate our misdeeds, and cause us to die among the righteous.”

“Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài hãy tha thứ tội lỗi cho bầy tôi, xin hãy xí xóa mọi việc làm sai trái mà bầy tôi đã phạm, và xin hãy cho bầy tôi được chết cùng với những người đức hạnh.”

Quran 3: 193

17.

Rabbana wa 'atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal-Qiyamah innaka la tukhliful mi'aad

“Our Lord, give us what You have promised us through Your messengers, and do not disgrace us on the Day of Resurrection, for You never break Your promise.”

“Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài ban cho bầy tôi những thứ mà Ngài đã hứa với bầy tôi qua (lời nói của) các vị Thiên Sứ của Ngài và xin đừng sỉ nhục bầy tôi vào Ngày Phán Xét. Quả thật, Ngài không bao giờ thất hứa.”

Quran 3: 194

18.

Rabbana aamana faktubna ma' ash-shahideen

“Our Lord, We believe, so record us among those who testify [to the truth].

“Lạy Thượng Đế của bầy tôi, bầy tôi đã tin tưởng, xin Ngài hãy ghi bầy tôi cùng với những người chứng nhận (sự thật).”

Quran 5: 83

19.

Rabbana anzil 'alaina ma'idatam minas-Samai takunu lana 'idal li-awwa-lina wa aakhirna wa ayatam-minka war-zuqna wa anta Khayrul-Raziqeen

“O Allah, our Lord, send down to us from heaven a table as a feast for us – for our present and future generations – and as a sign from You; and grant us provision, for You are the Best of the Providers.”

“Lạy Allah, Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài hãy ban xuống cho bầy tôi một chiếc bàn đầy thức ăn từ trên trời để làm một bàn tiệc mừng vui cho bầy tôi như là một phép màu của Ngài cho bầy tôi từ người đầu tiên cho đến người cuối cùng, xin Ngài hãy ban bổng lộc cho bầy tôi bởi Ngài là Đấng Ban bổng lộc tốt nhất.”

Quran 5: 114

20.

Rabbana zalamna anfusina wa il lam taghfir lana wa tarhamna lanakoonanna minal khaasireen

“Our Lord, we have wronged ourselves; if You do not forgive us and have mercy upon us, we will surely be among the losers.”

“Lạy Thượng Đế của bầy tôi, quả thật bầy tôi đã bất công với chính bản thân mình, nếu Ngài không tha thứ và đoái thương bầy tôi thì chắc chắn bầy tôi sẽ trở thành những kẻ thua thiệt.”

Quran 7: 23

21.

Rabbana la taj'alna ma'al qawwmi-dhalimeen

“Our Lord, do not join us with the wrongdoing people.”

 “Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài đừng nhập bầy tôi cùng với đám người làm điều sai quấy.”

Quran 7: 47

22.

Rabbanaf-tah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta Khairul Fatiheen

“Our Lord, judge between us and our people with truth, for You are the Best of the Judges.”

“Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài hãy phân xử giữa bầy tôi và đám dân của bầy tôi bằng công lý, bởi Ngài là Đấng phân xử ưu việt nhất.”

Quran 7: 89

23.

Rabbana afrigh 'alaina sabraw wa tawaffana Muslimeen

“Our Lord, shower upon us patience and let us die as Muslims, submitting to You.”

“Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài xối lên bầy tôi sự kiên nhẫn và xin hãy để bầy tôi chết như những tín đồ Muslim.”

Quran 7: 126

24.

Rabbana la taj'alna fitnatal lil-qawmidh-Dhalimeen wa najjina bi-Rahmatika minal qawmil kafireen

“Our Lord, do not subject us to the persecution of the oppressive people; and save us by Your mercy from the disbelieving people.”

“Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài đừng biến bầy tôi thành một phương tiện thử thách cho những kẻ tàn bạo ác bá; Với lòng thương xót của Ngài, xin Ngài giải cứu bầy tôi khỏi đám người vô đức tin.”

Quran 10: 85-86

25.

Rabbanaaa innaka ta'lamu maa nukhfee wa maa nu'lin; wa maa yakhfaa 'alal laahi min shai'in fil ardi wa laa fis samaaa'

“Our Lord, You know what we conceal and what we reveal. Nothing is hidden from Allah on earth or in the heaven.

“Lạy Thượng Đế của bầy tôi, Ngàithực sự biết những gì bầy tôi giấu giếm và những gì bầy tôi phơi bày. Quả thật, không một thứ gì có thể che giấu được Ngài dù ở dưới đất hay ở trên trời.”

Quran 14: 38

26.

Rabbij 'alnee muqeemas Salaati wa min zurriyyatee Rabbanaa wa taqabbal du'aaa'

My Lord, make me steadfast in prayer and those of my offspring.

Our Lord, accept my supplication.

“Lạy Thượng Đế của bề tôi, xin Ngài phù hộ bề tôi duy trì lễ nguyện Salah và cả con cháu của bề tôi. Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài chấp nhận lời cầu nguyện này.”

Quran 14: 40

27.

Rabbanagh fir lee wa liwaalidaiya wa lilmu'mineena Yawma yaqoomul hisaab

“Our Lord, forgive me, my parents, and the believers on the Day when

the reckoning will take place.”

“Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài tha thứ tội lỗi cho bề tôi, cho cha mẹ của bề tôi và cho những người có đức tin vào Ngày Phán Xét được thiết lập.”

Quran 14: 41

28.

Rabbana 'atina mil-ladunka Rahmataw wa haiyi lana min amrina rashada

“Our Lord, grant us mercy from Yourself, and show us the right way in our ordeal.”

“Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài hãy thương xót bầy tôi và xin Ngài hãy sắp xếp vụ việc của bầy tôi theo hướng tốt đẹp.”

Quran 18: 10

29.

Rabbana innana nakhafu ai-yafruta 'alaina aw any-yatgha

“Our Lord, we fear that he may hasten to punish us or transgress all bounds.”

“Lạy Thượng Đế của bầy tôi!Quả thật, bầy tôi sợ rằng y (Fir’awn) sẽ có hành động quá quắt hoặc tàn bạo với bầy tôi.”

Quran 20: 45

30.

Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur Rahimiin

“Our Lord, we believe, so forgive us and have mercy upon us, and You are the Most Merciful of those who show mercy.”

“Lạy Thượng Đế của bầy tôi, bầy tôi đã tin, xin Ngài tha thứ cho bầy tôi và xin Ngài thương xót bầy tôi bởi Ngài là Đấng thương xót tốt nhất.”

Quran 23: 109

31.

Rabbanas-rif 'anna 'adhaba jahannama inna 'adhabaha kana gharama innaha sa'at musta-qarranw wa muqama

“Our Lord, turn the punishment of Hell away from us, for its punishment is unrelenting.” It is an evil place to settle and an evil abode.”

“Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài đưa bầy tôi ra xa khỏi hình phạt của Hỏa Ngục. Quả thật, sự trừng phạt nơi Hỏa Ngục là một sự trừng phạt dai dẳng.” Quả thật Hỏa Ngục là một nơi cư ngụ và là một nơi nghỉ vô cùng tồi tệ.

Quran 25: 65-66

32.

Rabbana Hablana min azwaajina wadhurriy-yatina, qurrata 'ayioni wa-jalna lil-muttaqeena Imaama

“Our Lord, let our spouses and children be a source of joy for us, and make us good examples  for the righteous.”

“Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài làm cho vợ và con cái của bầy tôi thành một nguồn vui cho cặp mắt của bầy tôi, xin Ngài hãy để bầy tôi thành người lãnh đạo mẫu mực cho những người ngay chính.”

Quran 25: 74

33.

Rabbana la Ghafurun shakur

Indeed, our Lord is All-Forgiving, Most Appreciative,

Quả thật, Thượng Đế của bầy tôi là Đấng Hằng Tha Thứ, Hằng Tri Ân.

Quran 35: 34

34.

Rabbana wasi'ta kulla sha'ir Rahmatanw wa 'ilman faghfir lilladhina tabu wattaba'u sabilaka waqihim 'adhabal-Jahiim

“Our Lord, Your mercy and knowledge encompass everything, so forgive those who repent and follow Your way, and protect them from the punishment of the Blazing Fire.

“Lạy Thượng Đế của bầy tôi! Lòng Nhân Từ và Kiến Thức của Ngài bao trùm tất cả mọi vật, xin Ngài tha thứ cho những ai quay về sám hối (với Ngài) và đi theo con đường của Ngài, và xin Ngài cứu vớt họ khỏi sự trừng phạt nơi Hỏa Ngục.”

Quran 40: 7

35.

Rabbana wa adhkhilhum Jannati 'adninil-lati wa'attahum wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhuriyyatihim innaka antal 'Azizul-Hakim, waqihimus saiyi'at wa man taqis-saiyi'ati yawma'idhin faqad rahimatahu wa dhalika huwal fawzul-'Adheem

“Our Lord, admit them to Gardens of Eternity which You have promised them, and the righteous from among their parents, their spouses and their offspring. Indeed, it is You Who are the All-Mighty, the All-Wise.

And protect them from the evil consequences [of their sins]. For whoever You protect from the evil consequences on that Day, You have surely bestowed mercy upon him. That is the supreme triumph.”

“Lạy Thượng Đế của bầy tôi! Xin Ngài thu nhận họ vào những Ngôi Vườn Vĩnh Cửu (nơi Thiên Đàng) mà Ngài đã hứa với họ cũng như (đã hứa) với những ai ngoan đạo và đức hạnh trong số cha mẹ, vợ chồng và con cái của họ. Quả thật, Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng Sáng Suốt.”

“Xin Ngài bảo vệ họ khỏi mọi điều xấu.Ai tránh được điều xấu vào Ngày đó thì quả thật y đã được Ngài thương xót.Và đó là một sự thắng lợi vĩ đại.”

Quran 40: 8-9

36.

Rabbana-ghfir lana wa li 'ikhwani nalladhina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillal-lilladhina amanu

“Our Lord, forgive us and our brethren who preceded us in faith, and do not let there be any ill feelings in our hearts towards those who believe.

“Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài tha thứ tội lỗi cho bầy tôi và cho những người anh em đã tin tưởng trước bầy tôi, xin Ngài chớ để lòng bầy tôi có nỗi oán giận nào đối với những người đã có đức tin.

Quran 59: 10

37.

Rabbannaaa innaka Ra’oofur Raheem

Our Lord, indeed,  You are All-Gracious, Most Merciful.”

Lạy Thượng Đế của bầy tôi, quả thật Ngài là Đấng Tử Tế, Đấng Nhân Từ.

Quran 59: 10

38.

Rabbana 'alaika tawakkalna wa-ilaika anabna wa-ilaikal masir

“Our Lord, in You we put our trust and to You we turn, and to You is the final return.”

Lạy Thượng Đế của bầy tôi, bầy tôi xin phó thác cho Ngài và bầy tôi xin quay về sám hối với Ngài và Ngài là đích đến của bầy tôi”.

Quran 60: 4

39.

Rabbana la taj'alna fitnatal lilladhina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal 'Azizul-Hakim

“Our Lord, do not make us subject to the persecution of those who disbelieve; and forgive us, our Lord. Indeed, You are the All-Mighty, the All-Wise.”

“Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài đừng làm cho bầy tôi thành đối tượng hành hạ cho những kẻ vô đức tin, và xin Ngài tha thứ cho bầy tôi. Quả thật, Ngài là Đấng Chí Tôn, Đấng Thông Thái.”

Quran 60: 5

40.

Rabbana atmim lana nurana waighfir lana innaka 'ala kulli shai-in qadir

“Our Lord, complete our light for us and forgive us, for You are Most Capable of all things.”

“Lạy Thượng Đế của bầy tôi! Xin Ngài hoàn thiện cho bầy tôi ánh sáng của bầy tôi và xin Ngài tha thứ tội lỗi cho bầy tôi, quả thật, Ngài là Đấng Toàn Năng trên tất cả mọi thứ.”

Quran 66: 8

Bài viết liên quan: Lời cầu xin trước và sau khi ăn uống

     Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, vui lòng chia sẽ đến bạn bè và gia đình. Việc làm đơn giản nhưng mang lại điều tốt đẹp đến mọi người. Jazakkallhu khayran!

Mới hơn Cũ hơn