Chương 185: Hồng phúc của Wudu’

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Hỡi những người có đức tin, khi các ngươi muốn dâng lễ nguyện Salah thì các ngươi (phải làm Wudu’ bằng cách) rửa mặt của các ngươi, hai tay của các ngươi đến khỏi cùi chỏ, các ngươi hãy (dùng hai bàn tay thắm nước) vuốt đầu của các ngươi, (sau đó) các ngươi rửa hai bàn chân của các ngươi đến mắt cá. Trường hợp các ngươi trong tình trạng Junub thì các ngươi phải rửa toàn thân (tắm). Trường hợp các ngươi bị bệnh hoặc đang trên đường đi xa hoặc sau khi đại tiểu tiện hoặc sau khi chung đụng (ăn nằm) với vợ nhưng không tìm thấy nước (để tẩy rửa) thì các ngươi hãy Tayammum trên đất sạch, các ngươi hãy lau mặt và hai tay của các ngươi. Allah không hề muốn gây khó khăn cho các ngươi mà Ngài chỉ muốn tẩy sạch các ngươi, Ngài chỉ muốn hoàn tất ân huệ của Ngài cho các ngươi, mong rằng các ngươi biết tri ân.}(Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 6){alertSuccess}

 


Hadith 1012: Ông Abu Huroiroh thuật lại: Tôi đã nghe Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

“Vào ngày phục sinh, cộng đồng tín đồ của Ta sẽ được triệu hồi (đến nơi triệu tập) với ánh hào quang từ dấu vết của Wudu’. Vì vậy, ai có thể tăng diện tích ánh hào quang của mình thì hãy làm.”(Albukhari, Muslim)

* Bài học từ Hadith

- Hadith khuyến khích rửa thêm ngoài phần bắt buộc đối với mặt, tay và bàn chân khi làm Wudu’, bởi việc làm sẽ gia tăng ánh hào quang vào Ngày Phục Sinh.

- Hadith cũng mang ý nghĩa khuyến khích tín đồ Muslim chu đáo làm Wudu’.

 

Hadith 1013: Ông Abu Huroiroh thuật lại: Tôi đã nghe Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

“Trang sức của người có đức tin (trong Thiên Đàng) sẽ đến những nơi mà nước của Wudu’ chạm tới (cơ thể của y)”(Muslim)

* Bài học từ Hadith

- Hadith khuyến khích rửa thêm ngoài phạm vi bắt buộc đối với những bộ phận yêu cầu rửa khi làm Wudu’

 


Hadith 1014: Ông Uthman bin Affan thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

“Ai làm Wudu’ một cách chu đáo, tội lỗi của y sẽ đi ra khỏi cơ thể y, thậm chí nó đi ra từ dưới móng tay của y.”(Muslim)

* Bài học từ Hadith

- Làm Wudu’ một cách chu đáo có nghĩa là thực hiện nó theo Sunnah. Tội lỗi ra khỏi cơ thể có nghĩa là được tha thứ tội lỗi. Và các tội lỗi được nói trong Hadith là những tội lỗi nhỏ bởi vì những tội lỗi lớn không được tha thứ nếu không có sự sám hối chân thành.

- Hadith kêu gọi tín đồ Muslim chu đáo làm Wudu’ theo đúng đường lối chỉ dạy của Thiên Sứ.

- Hadith cho thấy Wudu’ là một trong những điều bối xóa tội lỗi của một người.

 

Hadith 1015: Ông Uthman bin Affan thuật lại: Tôi đã thấy Thiên Sứ của Allah (saw)  làm Wudu’ giống như cách mà tôi vừa làm. Rồi ông nói:

“Ai làm Wudu’ theo cách này, y sẽ được tha thứ các tội lỗi đã qua; và lễ nguyện Salah cũng như việc đi bộ của y đến Masjid sẽ được coi là lễ nguyện Salah Sunnah.”(Muslim)

* Bài học từ Hadith

- Wudu’ là một phương tiện xóa các tiểu tội, miễn là những tội lỗi đó không liên quan đến quyền của con người bởi vì chúng cũng sẽ không được tha thứ nếu không có sự sám hối và trả lại công bằng cho những người bị đổi xử bất công.

- Làm Wudu’ tại nhà trước khi đi Masjid cho lễ nguyện Salah sẽ mang lại ân phước to lớn. Ai làm như vậy, sẽ được thanh tẩy các tiểu tội. Sau đó, việc anh ta lễ nguyện Salah tại Masjid cũng như việc anh ta đi Masjid được tính là lễ nguyện Salah Sunnah tức được ghi cho ân phước của lễ nguyện Salah tự nguyện.


Hadith 1016: Ông Abu Huroiroh thuật lại: Tôi đã nghe Thiên Sứ của Allah (saw)  nói: 

“Khi một người Muslim hoặc một người có đức tin làm Wudu’, y rửa mặt thì mọi tội lỗi mà y phạm phải bằng mắt sẽ ra khỏi mặt của y cùng với nước, hoặc cùng với giọt nước cuối cùng; khi y rửa tay thì mọi tội lỗi do tay của y gây ra sẽ rakhỏi tay của y cùng với nước hoặc với giọt nước cuối cùng; và khi y rửa chân cho mình thì mọi tội lỗi mà chân của y phạm phải sẽ rời khỏi chân của y cùng với nước, hoặc cùng với giọt nước cuối cùng; (cứ như thế) cho đến khi các tội lỗi được tẩy sạch.”(Muslim)

* Bài học từ Hadith

- Cũng giống như Hadith số 1015 vừa được nêu rằng Wudu’ sẽ bôi xóa tội lỗi. Vì vậy, người tín đồ Muslim hãy nên chu đáo làm Wudu’.

 

Hadith 1017: Ông Abu Huroiroh thuật lại: Thiên Sứ của Allah (saw)  đi ra khu chôn cất, nói:

“Cầu xin an lành đến tất cả hỡi cư dân có đức tin. Insha-Allah, ta sẽ hội ngộ với các người. Ta ước nhìn thấy các anh em của ta.” Các vị Sahabah nói: Thưa Thiên Sứ của Allah, chúng tôi không phải là anh em của Người sao? Thiên Sứ của Allah nói: “Các ngươi là những người bạn đồng hành của ta, còn những anh em của ta là những người chưa đến thế gian này.” Họ nói: Thưa Thiên Sứ của Allah, làm thế nào Người sẽ nhận ra những người chưa sinh ra trong cộng đồng tín đồ của Người? Thiên Sứ của Allah nói: “Nếu một người có những con ngựa chân trắng với đốm trắng trên đầu trong số những con ngựa toàn thân màu đen, lẽ nào anh ta sẽ không nhận ra những con ngựa của mình?” Họ nói: Chắc chắn anh ta sẽ nhận ra, thưa Thiên Sứ của Allah. Thiên Sứ của Allah nói: “Họ (cộng đồng tín đồ sau này của ta) sẽ đến với khuôn mặt và tay chân mang ánh hào quang từ Wudu’; và ta sẽ đến Haud (Al-Kauthar) trước họ.” (Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Trên nguyên tắc “những người đức tin đều là anh em” được thể hiện trong Qur’an, chương 49 - Al-Hujurat, câu 10, Thiên Sứ của Allah e coi tất cả các thế hệ Muslim tiếp theo là anh em của mình. Các vị Sahabah (những người bạn đồng hành) của Người có một điểm khác biệt rằng họ vừa là anh em của Người vừa là những người bạn đồng hành của Người.

- Hadith này cũng đề cập đến Hawd Al-Kauthar được ban cho Thiên Sứ vào Ngày Phán Xét Cuối Cùng, và Người sẽ cung cấp nước từ nó cho các tín đồ của Người để sau đó họ sẽ không bao giờ cảm thấy khát nữa. Những người Bid’ah (cải biên và đổi mới trong tôn giáo) sẽ bị tước bỏ vinh dự này.


Hadith 1018: Ông Abu Huroiroh  thuật lại: Tôi đã nghe Thiên Sứ của Allah (saw)  nói:

“Các ngươi có muốn Ta chỉ cho các người cái mà Allah dùng nó để bôi xóa tội lỗi đồng thời dùng nó để nâng cấp bậc hay không?” Các vị Sahabah nói: Vâng chúng tôi muốn thưa Thiên Sứ của Allah. Người e nói: 

“Làm Wudu’ bất chấp hoàn cảnh khó khăn, nhiều bước chân đến Masjid, và chờ đợi lễ nguyện Salah (tiếp theo) sau khi (đã thực hiện xong) lễ nguyện Salah (hiện tại), và đó là Arribat, và đó là Arribat.” (Muslim)

* Bài học từ Hadith

- Hoàn cảnh khó khăn ở đây là những gì mang lại cảm giác không thoải mái cho một người khi làm Wudu’ chẳng hạn như làm Wudu’ trong cái lạnh khắc nghiệt. Arribat có nghĩa là quan sát biên giới hoặc mặt trận để kiểm tra sự xâm lược của kẻ thù. Việc chờ đợi Salah tiếp theo sau khi đã dâng lễ nguyện Salah được coi là Arribat vì khi làm như vậy, một người chu đáo dâng lễ nguyện Salah luôn giữ mình liên tục trong việc vâng phục và tôn thờ Allah để giữ Shaytan tránh xa anh ta.


Hadith 1019: Ông Abu Malik Al-As’ary  thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw)  nói:

“Giữ vệ sinh là một nửa của đức tin Iman”(Muslim).

 Hadith 1020: Ông Umar bin Al-Khattab  thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw)  nói:

“Bất cứ ai trong các ngươi làm Wudu’ một cách chu đáo và sau đó nói: Ash ha du an la ila ha illah wa da hu la sha ri ka lah wa ash ha du an na mu ham ma dan Ab du hu wa ra su luh, tám cánh cổng của Thiên Đàng sẽ được mở ra cho y. Y có thể vào qua bất kỳ cổng nào trong số các cổng này y muốn.” (Muslim)

Tirmizdi có phần thêm trong câu Du’a này:

“Ollo hum ma ij ’al ni mi nat tau wa bi-n, waj ‘al ni mi nal mu ta tah hi ri-n” 

Mới hơn Cũ hơn