Chương 186: Hồng phúc của Azdan

 


Hadith 1021: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

“Nếu mọi người biết hồng phúc của việc gọi Azdan và đứng ở hàng đầu (trong lễ nguyện Salah), họ thậm chí rút thăm để đảm bảo các quyền lợi này. Và nếu họ biết hồng phúc của việc đi sớm cho lễ nguyện Salah thì chắc chắn họ sẽ chạy đua (để được đến sớm). Và nếu họ biết hồng phúc của lễ nguyện Salah ‘Isha’ và Fajr thì chắc chắn họ sẽ đến tham gia cho bằng được ngay cả khi phải bò.” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith khẳng định ân phúc to lớn của người gọi Azdan ở nơi Allah và khuyến khích tín đồ Muslim thực hiện nó nếu có cơ hội.

- Hadith khuyến khích người tín đố tranh thủ đến Masjid sớm cho lễ nguyện Salah tập thể.

- Hadith cho thấy việc đứng dâng lễ nguyện Salah tập thể ở hàng đầu tức hàng ngay sau Imam bởi vì các Thiên Thần cầu nguyện cho Imam rồi cho những ai ở hàng đầu tiên, rồi đến hàng tiếp theo và tiếp theo, cứ như thế.

- Hadith kêu gọi người Muslim cố gắng duy trì lễ nguyện Salah ‘Isha và Fajr cùng với Imam bởi vì hai lễ nguyện Salah này là minh chứng cho sự trung thực đối với Allah và cũng là hai lễ nguyện Salah nặng nề nhất đối với những kẻ giả tạo đức tin và những kẻ lầm lạc.


Hadith 1022: Ông Mu’awiyah thuật lại: Tôi đã nghe Thiên Sứ của Allah(saw) nói:

“Những người gọi Azdan là những người có cổ dài nhất vào Ngày Phục Sinh.” (Albukhari, Muslim)

* Bài học từ Hadith

 Hadith này làm nổi bật vai trò của người gọi Azdan. Vào Ngày Phục Sinh , người gọi Azdan sẽ nhận được phần thưởng to lớn cho việc kêu gọi mọi người đến lễ nguyện Salah. Cụm từ “có cổ dài nhất” được hiểu với những cách hiểu khác nhau. Một trong số đó là họ là những người khao khát Lòng Thương Xót của Allah hơn bất kỳ ai khác. Một cách giải thích khác là cổ của họ sẽ dài ra vào ngày đó và do đó mồ hôi sẽ không thể ngập đến gương mặt của họ, vì mồ hôi của mỗi người sẽ đổ xuống và ngập cơ thể vào ngày đó tùy thuộc vào hành động của mình; có người mồ hôi sẽ lên đến mắt cá chân hoặc đầu gối hoặc eo của mình, và một số người, mồ hôi sẽ ngập đến miệng của họ. Một cách giải thích khác là những người được gọi Azdan sẽ có một địa vị vô cùng vinh dự và vĩ đại vào Ngày Phục Sinh.

 


Hadith 1023: Ông Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa’sa’ah thuật lại rằng ông Abu Sa’eed Al-Khudri nói với ông:

 “Tôi thấy anh thích sống giữa bầy cừu của mình ở nơi hoang dã. Vì vậy, bất cứ khi nào anh đang ở cùng với bầy cừu của mình hoặc trong vùng hoang dã và anh muốn Azdan cho lễ nguyện Salah thì anh nên lớn tiếng vì bất cứ ai nghe thấy Azdan, dù là người hay jinn hay bất cứ thứ gì, sẽ làm chứng cho anh vào Ngày Phục sinh. Tôi đã nghe điều này từ Thiên Sứ của Allah.” (Albukhari)

* Bài học từ Hadith

Hadith cho biết rằng Allah Toàn Năng sẽ ban phần thưởng cho người hô gọi Azdan và bất cứ ai nghe thấy Azdan, dù là jinn, con người và bất cứ thứ gì khác đều sẽ làm chứng cho người Azdan vào Ngày Phục Sinh. Vì vậy, người tín đồ Muslim hãy Azdan và Azdan lớn tiếng dù chỉ có một mình tại bất cứ nơi nào. 

Hadith 1024: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên Sứ ủa Allah (saw) nói:

“Khi Azdan cho lễ nguyện Salah cất tiếng gọi, Shaytan quay lưng chạy nhanh (với tốc độ lớn trong gió để tạo tiếng ồn) nhằm mục đích không cho nghe thấy tiếng Azdan. Khi Azdan kết thúc, nó quay trở lại. Khi Iqamah cất tiếng, nó quay lưng đi, và sau khi kết thúc, nó quay lại lần nữa để đánh lạc hướng sự chú ý của một người và khiến anh ta nhớ lại những điều mà anh ta không nhớ lại trong đầu trước lễ nguyện Salah, và nó nói 'Hãy nhớ điều này, điều này’ và do đó nó khiến một người quên mất không biết mình đã thực hiện bao nhiêu Rak'ah.” (Albukhari, Muslim)

* Bài học từ Hadith

Cụm tự trong Hadith biểu thị rằng Shaytan chạy với tốc độ rất lớn và hắn đã chắn gió hoặc hắn cố tình làm như vậy. Trong mọi trường hợp, điều đó cho thấy Shaytan có ác cảm với Azdan. Điểm thứ hai mà chúng ta học được từ Hadith này là sự tập trung tâm trí là điều cần thiết trong lễ nguyện Salah và điều đó có thể đánh bại mọi nỗ lực phá rối của Shaytan. 

Hadith 1025: Ông Abdullah bin Amru bin Al’Ass thuật lại rằng ông đã nghe Thiên Sứ của Allah (saw) nói: 

“Khi các ngươi nghe Azdan, hãy lặp lại những gì người Mu’azdzdin nói, rồi Salawat cho Ta bởi vì ai Salawat cho Ta một lần Allah sẽ Salawat cho người đó mười lần. Sau đó, hãy khẩn xin Allah ban cho Ta Al-Wasilah, một thứ hạng cao nhất trong Thiên Đàng, chỉ dành cho một người duy nhất trong những nô lệ của Allah; và Ta hy vọng rằng Ta sẽ là người đó. Nếu bất kỳ ai cầu xin Al-Wasilah cho Ta, Ta có phận sự phải cầu xin ân xá cho y (vào Ngày Phán Xét).” (Muslim)

* Bài học từ Hadith

- Salawat cho Nabi là niệm "Ollohumma solli ala Muhammad". Al-Wasilah theo nghĩa đen có nghĩa là phương thức hoặc phương pháp hoặc phương tiện mà một người dùng để đạt được mục tiêu của mình, nhưng ở đây nó là tên của một thứ hạng cao nhất trong Thiên Đàng, cái sẽ được trao cho Thiên Sứ của Allah. Cầu xin ân xá “Shafa'ah” là một đặc ân mà Allah dành riêng cho một mình Thiên Sứ Muhammad vào Ngày Phán Xét Cuối Cùng, nhờ đó Người sẽ được quyền cầu xin Allah tha thứ cho những người mà Ngài cho phép.

- Hadith khuyến khích tín đố Muslim lặp lại lời Azdan mỗi khi nghe cũng như Salawat cho Nabi và sau đó là Du’a với lời Du’a quen thuộc mà Thiên Sứ của Allah đã dạy. Điều này sẽ mang lại nhiều phúc lành cho người thực hiện, đặc biệt là được sự cầu xin ân xá của Nabi vào Ngày Phán Xét Cuối Cùng. 

Hadith 1026: Ông Abu Sa’eed Al-Khudri thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

“Khi các ngươi nghe Azdan, các ngươi hãy nói giống những gì người gọi Azdan nói.” (Albukhari, Muslim)

* Bài học từ Hadith

Hadith này cũng giống như Hadith trước đó, kêu gọi người tín đồ nên lặp lại lời Azdan khi nghe người Mu’azdzdin gọi. Tuy nhiên, khi nghe câu “Hayya alassalah” và “Hayya alalfalaah” thì nói “La haw la wa la qu wa ta illa billaah”.

Hadith 1027: Ông Jabir thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

“Sau khi nghe Azdan, người nào nói ‘Ollohumma Rabbi ha-hizdid da’watit ta-mmah, was solatil qo-imah a-ti Muhammadan al-wasilah wal-fadhilah, wab’ath hu maqo-man mahmudanil lazdi wa ‘adtah’ thì sẽ được sự cầu xin ân xá của Ta vào Ngày Phán Xét.” (Albukhari)

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy hồng phúc của việc Du’a sau Azdan và khuyến khích tín đồ Muslim nên làm điều này bởi vì người thường xuyên Du’a sau Azdan sẽ được Thiên Sứ của Allah (saw) cầu xin ấn xá vào Ngày Phục Sinh.

- Hadith cho biết Maqam Mahmud, Al-Wasilah và Shafa’ah (quyền cầu xin ân xá)là những đặc ân dành riêng cho Thiên Sứ Muhammad (saw). 

Hadith 1028: Ông Sa’eed bin Abu Waqaass thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói: 

“Sau khi nghe Azdan, ai nói ‘Ash ha du an la ila-ha illollo-h wahdahu la shari-kalah wa anna Muhammadan abduhu wa rosu-luh, rodhi-tu billaahi Rabba, wa bi Muhammadin rosu-la, wa bil islami di-na’ thì sẽ được tha thứ tội lỗi.” (Muslim)

* Bài học từ Hadith

- Đây cũng là lời Du’a sau Azdan. Người Muslim chớ bỏ qua những lời Du’a sau Azdan bởi vì đó là lòng thương xót của Allah dành cho đám bề tôi có đức tin nơi Ngài. 

Hadith 1029: Ông Anas bin Malik thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Du’a giữa Azdan và Iqamah sẽ không bị trả lại.” (Abu Dawood và Tirmizdi ghi lại, Tirmizdi nói: đây là hadith tốt).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho biết khoảng thời gian giữa Azdan và Iqamah là khoảng thời gian mà người Muslim không nên bỏ lỡ cho việc Du’a tức cầu nguyện Allah. Thiên Sứ của Allah cho biết đây Du’a trong khoảng thời gian này sẽ không bị trả lại tức sẽ được Allah chấp nhận và đáp lại. Người tín đồ Muslim nên tranh thủ Du’a trong khoảng thời gian này, và hình thức Du’a tốt nhất là lễ nguyện Salah. Vì vậy, hãy thực hiện lễ nguyện Salah hai Rak’ah và cầu xin Allah trước khi thực hiện lễ nguyện Salah bắt buộc.

Mới hơn Cũ hơn