Chương 184: Khuyến khích tụ tập đọc Qur’an

Hadith 1011: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah nói:

“Bất kỳ nhóm người nào tập hợp tại một trong những ngôi nhà của Allah (Masjid) để học Kinh Qur'an, sự yên bình sẽ được ban xuống cho họ, lòng thương xót (của Allah) sẽ bao phủ họ, các Thiên Thần sẽ bao quanh họ và Allah sẽ nhắc đến họ với những ai ở nơi Ngài (các Thiên Thần).” (Muslim) {alertInfo}
 

* Bài học từ Hadith

Ý nghĩa của Hadith là họ dạy và học hỏi nhau về Qur’an cũng như kiến thức mà Qur'an chứa đựng. 

Ý nghĩa này là đúng vì cả hai hành vi này đều là phúc lành và là phương tiện để đạt được sự hài lòng của Allah. 

Tuy nhiên, Hadith này không cho chúng ta biết theo bất kỳ cách nào rằng mọi người tụ tập lại để đọc xướng Qur'an cùng một lúc.

Đây là Bid’ah vì nó không phải là đường lối thực hành của Thiên Sứ Muhammad.

Xem thêm: 5 điều thiết yếu trong Islam


Mới hơn Cũ hơn