Người Muslim phải nên đi theo niềm tin và đường lối của Ahlus Sunnah Wal-Jama’ah trong mọi vấn đề tôn giáo, đặc biệt là trong Aqidah (giáo lý đức tin), để đi đúng hướng trên con đường đến với Allah, Thượng Đế Tối Cao và Toàn Năng.

» Video: Allah ở trên Ngai Vương của Ngài bên trên bảy tầng trời

Chương 187, 188: Hồng phúc của các lễ nguyện Salah

 Chương 187Hồng phúc của các lễ nguyện Salah


Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Quả thật, lễ nguyện Salah sẽ ngăn cản mọi điều ô uế và tội lỗi.} (Chương 29 – Al-Ankabut, câu 45)

Hadith 1030: Ông Abu Huroiroh  thuật lại: Tôi đã nghe Thiên Sứ của Allah  nói:

“Nếu có một con sông ngay cửa nhà của ai đó trong các ngươi để y tắm mỗi ngày năm lần thì cơ thể y có còn dính bẩn nữa không?”

Các vị Sahabah nói: Chắc chắn không còn vết bẩn nào.

Thiên Sứ của Allah nói: 

“Đó cũng giống như hình ảnh của năm lễ nguyện Salah, Allah dùng chúng để bôi xóa các tội lỗi.” (Albukhari, Muslim)

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy ân phúc của việc duy trì năm lễ nguyện Salah bắt buộc.

- Allah chỉ tha thứ các tiểu tội cho người thực hiện năm lễ nguyện Salah một cách chu đáo đảm bảo các điều kiện và các nghi thức bắt buộc của chúng; còn các đại tội phải cần đến sự sám hối.

- Hadith trình bày phương pháp giảng giải bằng cách đưa ra những hình ảnh thí dụ, và đây là giảng giải dễ hiểu và hiệu quả nhất.

Hadith 1031:Ông Jabir  thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah nói:

“Hình ảnh của năm lễ nguyện Salah giống như hình ảnh của một con sông chảy ngay cửa nhà của ai đó trong các người để y tắm mỗi ngày năm lần.” (Muslim)

Hadith 1032: Ông Ibnu Mas’ud thuật lại: Một người đàn ông đã hôn một người phụ nữ. Vì vậy, anh ta đến gặp Thiên Sứ của Allah và nói cho Người biết về sự việc đó. Thế là Allah mặc khải xuống câu Kinh: 

{Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy duy trì các lễ nguyện Salah ở hai đầu của ban ngày và ở một số giờ của ban đêm. Thật vậy, những việc làm thiện tốt giúp loại bỏ những điều xấu.} (Chương 11 – Hud, câu 114)

Người đàn ông đó nói: Có phải câu Kinh này dành cho tôi? Thiên Sứ của Allah nói: “Cho toàn bộ cộng đồng tín đồ của Ta.”

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho biết các lễ nguyện Salah sẽ tẩy xoa các tiểu tội.

- Việc hôn phụ nữ không phải là vợ là tội, tương tự việc bắt tay họ cũng vậy.

Hadith 1033: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah nói:

“Năm lễ nguyện Salah (mỗi ngày) và lễ nguyện Salah Jumu’ah này đến lễ nguyện Salah Jumu’ah tiếp theo sẽ bôi xóa các tội lỗi giữa chúng ngoài những đại trọng tội”

* Bài học từ Hadith

- Hadith khẳng định các lễ nguyện Salah bắt buộc mỗi ngày cũng như lễ nguyện Salah Jumu’ah của tuần này đến lễ nguyện Salah Jumu’ah tiếp theo, sẽ được Allah dùng làm cục tẩy bôi xóa các tiểu tội của một người. Vì vậy, mỗi tín đồ Muslim cố gắng duy trì các lễ nguyện Salah này.

Hadith 1034:Ông Uthman bin Affan  thuật lại: Tôi đã nghe Thiên Sứ của Allah nói:

“Bất kỳ người Muslim nào khi đến giờ lễ nguyện Salah bắt buộc, y chu đáo làm Wudu’ và làm tốt việc cúi mình và quỳ lạy trong lễ nguyện Salah một cách kính cẩn, thì lễ nguyện Salah đó của y sẽ bôi xóa những tội lỗi trong quá khứ của y, miễn là y không phạm tội lớn và điều này áp dụng cho mãi mãi.” (Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith kêu gọi các tín đồ Muslim quan tâm chăm sóc các lễ nguyện Salah bắt buộc của mình từ việc chu đáo trong việc làm Wudu’ cho đến việc kính cẩn, nghiêm trang trong việc thực hiện lễ nguyện Salah. Một người làm được như vậy, lễ nguyện Salah của y sẽ được Allah chấp nhận và nó sẽ bôi xóa các tội lỗi đã qua.

 

Chương 188: Hồng phúc của lễ nguyện Salah Fajr và Asr

Hadith 1035: Ông Abu Musa  thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah nói:

“Ai dâng lễ nguyện Salah của hai giờ mát mẻ thì sẽ vào Thiên Đàng.” (Albukhari, Muslim)

Hai giờ mát mẻ ám chỉ lễ nguyện Salah Fajr và Asr.

* Bài học từ Hadith (xem lại Hadith số 132 của chương 13)

Hadith 1036:Ông Zuhair bin Umarah bin Ruwaibah thuật lại: Tôi đã nghe Thiên Sứ của Allah nói:

“Bất cứ ai dâng lễ nguyện Salah trước khi mặt trời mọc và trước khi mặt trời lặn thì sẽ không bao giờ vào Hỏa Ngục” tức lễ nguyện Salah Fajr và Asr. (Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith kêu gọi người Muslim giữ gìn và duy trì lễ nguyện Salah Fajr và Asr, bởi hai lễ nguyện Salah đó sẽ bảo vệ khỏi Hỏa Ngục. Dĩ nhiên, điều này không mang ý nghĩa là chỉ duy trì mỗi hai lễ nguyện Salah này không thôi, mà phải giữ gìn và duy trì đầy đủ năm lễ nguyện Salah bắt buộc. Việc chỉ đề cập hai lễ nguyện Salah trong số năm lễ nguyện Salah bắt buộc với mục đích kêu gọi một người quan tâm nhiều hơn đến hai lễ nguyện Salah đó.

Hadith 1037: Ông Jundab bin Sufyan t thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah nói:

Ai dâng lễ nguyện Salah Fajr thì sẽ ở trong sự bảo vệ của Allah. Hỡi đứa con của Adam, hãy cẩn thận, kẻo Allah sẽ trừng phạt ngươi (về việc đã từ chối) sự bảo vệ của Ngài.”

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy hồng phúc của việc duy trì lễ nguyện Salah Fajr cùng với tập thể và cảnh báo về sự lơ la với nó.

Hadith 1038: Ông Abu Huroiroh t thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah nói:

“Các Thiên Thần phụ trách ban ngày và các Thiên Thần phụ trách ban đêm luân phiên nhau chứng giám cho các ngươi, và họ tập hợp lại vào giờ lễ nguyện Salah Asr và lễ nguyện Salah Fajar. Sau đó, các Thiên Thần trực đêm chứng giám các ngươi thăng thiên chầu Allah, Ngài hỏi họ và dĩ nhiên Ngài thừa biết bởi vì Ngài là Đấng am tường mọi sự việc, Ngài phán: các ngươi đã rời bỏ các bề tôi của TA như thế nào? Các Thiên Thần bẩm: bầy tôi rời bỏ họ trong lúc họ đang dâng lễ nguyện Salah và khi bầy tôi đến với họ thì họ cũng đang dâng lễ nguyện Salah.” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy hồng phúc của Allah dành cho những người có đức tin khi Ngài để các Thiên Thần cao quý của Ngài chứng giám cho họ.

- Việc Allah hỏi các Thiên Thần là để thể hiện sự cao quý của những người dâng lễ nguyện Salah cũng như để trình bày phúc lành cho việc thờ phượng của họ.

Hadith 1039:  Ông Jabir bin Abdullah Al-Bajali  thuật lại: Có lần khi chúng tôi ngồi cùng với Thiên sứ , đó là đêm trăng rằm, Người ngước lên nhìn trăng và nói:

“Quả thật, các ngươi sẽ nhìn thấy Thượng Đế của các ngươi giống như các ngươi nhìn thấy ánh trăng đêm rằm này, các ngươi không cần phải chen lấn khó khăn trong việc nhìn ngắm Ngài; bởi thế, nếu các ngươi có khả năng không để bất cứ điều gì cản trở lễ nguyện Salah trước khi mặt trời mọc (lễ nguyện Salah Fajr) và lễ nguyện Salah trước khi mặt trời lặn (lễ nguyện Salah Asr) thì các ngươi hãy làm.” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith khẳng định việc người có đức tin sẽ nhìn thấy Allah ở Ngày Sau. Riêng những kẻ vô đức tin chắc chắn sẽ không có được diễm phúc này.

- Hadith cho biết rằng việc giữ gìn và duy trì chu đáo hai lễ nguyện Salah Asr và Fajr là một trong những nguyên nhân được ngắm nhìn Allah, và đây là một sự hưởng thụ vĩ đại nhất nơi Thiên Đàng.

Hadith 1040: Ông Buraidah thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah  nói:

“Ai bỏ lễ nguyện Salah Asr (một cách cố tình), các việc làm của y sẽ vô giá trị.” (Albukhari).

* Bài học từ Hadith

- Đó là một tội lỗi nghiêm trọng nếu cố tình bỏ sót bất kỳ lễ nguyện Salah nào được chỉ định. Một số người coi đó thậm chí là một hành động của Kufr. Nhưng cố ý bỏ lễ nguyện Salah Asr là một trong những tội lỗi nghiêm trọng nhất. Sự thiếu sót của nó vô hiệu hóa những việc làm tốt của một người. Do đó, việc giữ gìn và duy trì lễ nguyện Salah này là rất cần thiết.

Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn
Nếu Anh Chị thấy bài viết này hữu ích, vui lòng chia sẽ đến bạn bè và gia đình. Việc làm đơn giản nhưng mang lại điều tốt đẹp đến mọi người. Jazakallahu khayran!
» HỖ TRỢ DUY TRÌ TRANG WEB VÀ PHÁT TRIỂN