Chương 190: Hồng phúc của việc chờ lễ nguyện Salah

 Hadith 1049: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

“Ai đó trong số các ngươi vẫn được coi là đang lễ nguyện Salah miễn là Salah giữ anh ta lại (khỏi những mối quan tâm của thế gian), và không có gì ngăn cản anh ta trở về với gia đình của mình ngoài lễ nguyện Salah.” (Albukhari, Muslim)

Bài học từ Hadith

Hadith này cho chúng ta biết về hồng phúc của việc chờ đợi lễ nguyện Salah. Miễn là một người ngồi trong Masjid chờ lễ nguyện Salah, tất cả thời gian của anh ta được coi là đang thực hiện lễ nguyện Salah và đủ điều kiện nhận phần thưởng tương tự của việc thực hiện hiện lễ nguyện Salah.

 

Masjid Shariah, UAE

Hadith 1050: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

“Các Thiên Thần sẽ cầu nguyện cho ai đó trong các ngươi khi mà y vẫn còn ở tại nơi mà y dâng lễ nguyện Salah trong trạng thái có Wudu’. Họ cầu nguyện nói: Lạy Allah, xin Ngài tha thứ cho y, lạy Allah xin Ngài thương xót y.” (Albukhari)

Bài học từ Hadith

Hadith khuyến khích người tín đồ ngồi lại tại nơi anh ta đã thực hiện lễ nguyện Salah, miễn sao anh ta giữ nguyên vẹn Wudu’ của mình. Khi anh ta làm như vậy, các Thiên Thần sẽ cầu nguyện Allah tha thứ cho anh ta và thương xót anh ta.

Masjid Hassan II, Casablanca, Morocco

Hadith 1051: Ông Anas bin Malik thuật lại:

Thiên Sứ của Allah (saw)  trì hoãn lễ nguyện Salah ‘I-sha’ đến nửa đêm. Sau đó, Người đến với chúng tôi sau lễ nguyện Salah (Sunnah của Người) và nói: “Mọi người đã ngủ sau khi thực hiện xong lễ nguyện Salah của họ, nhưng các ngươi đã đợi, nó sẽ được coi là lễ nguyện Salah trong suốt thời gian các ngươi chờ đợi.”

Bài học từ Hadith.

Chúng ta học được từ Hadith này rằng việc ngồi đợi Imam và Jama’ah là một hành động xứng đáng và xứng đáng được coi là người đang tham gia vào lễ nguyện Salah. Chúng tacũng học được từ Hadith này rằng chúng ta được phép trì hoàn lễ nguyện Salah ‘I-sha’, và việc chờ đợi để tham gia lễ nguyện Salah cùng với tập thể tốt hơn thực hiện lễ nguyện Salah sớm một mình.

Xem thêm: 

  1. Toàn bộ bài viết Riyadh Al-Saaliheen
  2. Chương 1: Sự định tâm trong tất cả mọi việc làm, lời nói ...
  3. Chương 2: Tawbah (Sự sám hối) {alertInfo} 
Mới hơn Cũ hơn