Người Muslim phải nên đi theo niềm tin và đường lối của Ahlus Sunnah Wal-Jama’ah trong mọi vấn đề tôn giáo, đặc biệt là trong Aqidah (giáo lý đức tin), để đi đúng hướng trên con đường đến với Allah, Thượng Đế Tối Cao và Toàn Năng.

» Video: Allah ở trên Ngai Vương của Ngài bên trên bảy tầng trời

Những Động Cơ Thúc Đẩy Làm Điều Thiện

 Ai đã có ý định làm điều tốt nhưng không làm được Allah viết cho y ở nơi Ngài một điều tốt hoàn hảo

Mọi lời ca ngợi, tạ ơn đều kính dâng Allah Đấng chúa tể của vũ trụ, cầu xin Ngài ban bình an và phúc lành đến cho vị Thiên Sứ cao quí nhất trong tất cả Nabi và Thiên Sứ Nabi của chúng tôi Muhammad, cho dòng dõi của Người và tất cả bằng hữu của Người.

Quả thật, để đạt đến ngưỡng cửa phần thưởng rất dễ dàng và có rất nhiều cách.

Allah nói trong hadith qudsy: {Quả thật, Allah đã sắp đặt sẵn điều tốt và điều xấu, sau đó, đã giải thích rõ ràng tận tường về chúng. Vì thế, ai đã có ý định làm điều tốt nhưng không làm được Allah viết cho y ở nơi Ngài một điều tốt hoàn hảo.} Hadith do Al-Bukhory 6010 và Muslim 187 ghi lại.

 Còn ai hướng dẫn người khác làm việc thiện thì họ được hưởng phần thưởng vĩ đại.

Ông Abu Hurairoh thuật lại lời Nabi(saw): “Ai kêu gọi đến với chân lý, sau đó được mọi người noi theo thì y được ban thưởng và được hưởng tất cả phúc đức của ai làm theo không hề bị thiếu sót. Ngược lại, ai mời gọi đến với sự lầm lạc, sau đó được mọi người noi theo thì y mắc tội và phải gánh chịu tất cả tội lỗi của những ai làm theo không hề bị thiếu sót”. Hadith do ông Muslim 4831 ghi lại. 

Những ngưỡng cửa phần thưởng đó là:

1- Thiên Sứ (saw) nói : Ai lấy nước Wudu giống như nước Wudu này của Ta, rồi dâng lễ Solah hai Rakat không bị phân tâm trong lúc dâng lễ họ được tha thứ tất cả tội lội đã làm. Hadith do Al-Bukhory 159 và Muslim 331 ghi lại.   

2- Thiên Sứ (saw) nói: Ai kiên trì dâng lễ Solah mười hai Rakat trong ngày đêm được vào Thiên Đàng, bốn Rakat trước Solah Al-Zuhr và hai Raka sau nó, hai Rakat sau Solah Al-Magrib, hai Raka sau Solah Al-Isha và hai Rakatrước Solah Al-Fajr. Trích từ Soheeh Al-Targheeb 580, Sihaah Sunan Al-Tirmizy 338, Al-Nasay 1693 và Ibn Majah 935 của Shaikh Al-Albany.

        (tức dâng lễ Solah thêm ngoài năm lần bắt buộc trong ngày đêm) 


3- Thiên Sứ (saw) nói: Ai đi bộ đến dâng lễ Solah bắt buộc cùng tập thể thì điều đó giống như Haj, còn ai đi bộ đến dâng lễ Solah khuyến khích thì điều đó giống như Umroh hoàn hảo. Trích từ Soheeh Al-Jame' 6556.  

4- Thiên Sứ (saw) nói: Ai dâng lễ Solah Al-Fajr (cùng tập thể) y nằm trong sự bảo lãnh của Allah, Ngài cấm các người xâm phạm đến sự bảo lãnh đó (tức bỏ dâng lễ Solah Al-Fajr). Ai đã xâm phạm đến nó sẽ bị Allah lật úp xuống lửa hỏa ngục. Trích từ Soheeh Al-Jame' 2890.  

5- Thiên Sứ (saw) nói: Ai lấy nước Wudu để dâng lễ Solah lấy một cách hoàn hảo rồi đi bộ đến dâng lễ Solah bắt buộc cùng với tập thể được xóa tất cả tội lỗi đã làm. Trích từ Khuzaymah Soheeh Al-Jamé 6173. 

6- Thiên Sứ (saw) nói: Ai dâng lễ Solah bốn mươi ngày cùng với tập thể kịp với lần Takbir đầu tiên thì được ban cho hai điều: được bảo vệ khỏi lửa hỏa ngục và trong sạch về tội đạo đức giả. Trích từ Al-Soheehah 1979. 

7- Thiên Sứ (saw) nói: Ai đi theo thi hài người Muslim bằng sự tin tưởng và mong muốn phần thưởng (từ Allah) rồi dâng lễ Solah (cũng mọi người) cho thi hài và chờ đợi đến chôn cất xong thì được thưởng hai Qirot mỗi Qirot lớn bằng núi Uhud, còn ai chỉ dâng lễ cho thì hài rồi trở về trước khi chôn cất được thưởng một Qirot. Trích từ Soheeh Al-Targheeb 3498.   

8- Thiên Sứ (saw) nói: Ai thực hiện Haj tại ngôi đền (Ka'bah) này, trong khi làm y không quan hệ tình dục và không làm điều tội lỗi cũng không nói bậy thì y giống như mới lọt lòng mẹ. Trích từ Soheeh Al-Nasay 2464. 

9- Thiên Sứ (saw) nói: Ai Tawwaf tại ngôi đền (Ka'bah) này bảy vòng rồi dâng lễ Solah hai Rất-at thì giống như phóng thích một nô lệ." Trích từ Al-Soheeh 2725. 

10- Thiên Sứ (saw) nói: Ai cầu xin được chết vì thánh chiến bằng sự thật lòng thành tâm thì sẽ được ban cho dù họ không tử vì thánh chiến. Trích từ Soheeh Al-Targheeb 1277. 

11- Thiên Sứ (saw) nói: Ai tắm cho thi hài, trong khi tắm che đậy những phần kín và những khuyết điểm trên cơ thể thi hài được Allah che đậy tội lội của họ (vào ngày phán xử), ai quấn vải liệm cho thi hài được Allah ban cho mặc áo tơ lụa mịn màng (của thiên đàng). Trích từ Al-Soheeh 2353.       

12- Thiên Sứ (saw) nói: Ai cầu xin tha thứ tội cho những người có đức tin nam và nữ thì được Allah ghi cho họ cứ một người đức tin nam hay nữ thì họ được một điều tốt. Trích từ Al-Soheeh 6026. 

14- - Thiên Sứ (saw) nói: Ai đọc một chữ cái trong kinh sách của Allah (tức Thiên Kinh Qur'an) thì được thưởng một điều tốt và điều tốt đó được nhân lên mười lần. Ta không nói Alif Làm Mim là một chữ nhưng thật ra Alif là một chữ, Làm là một chữ và Mim là một chữ. Trích từ Al-Soheeh 3327. 

14- Nabi (saw) nói: Ai nói: Subhanallahi Wa Bihamdih trong ngày một trăm lần thì sẽ được xóa sạch những tội lỗi của y cho dù có nhiều như bọt biển.Trích từ Soheeh Al-Kalim Al-Taiyib 7.

Ý nghĩa: {Vinh quang thay Allah và bằng lời ca ngợi Ngài mà ca tụng tán dương} 

15- Thiên Sứ (saw) nói: Ai cầu xin bình an cho Ta vào mỗi sáng mười lần và mỗi chiều mười lần, y được Ta biện hộ cho vào ngày phán xử. Trích từ Soheeh Al-Jame' 6357. 

16- Thiên Sứ (saw) nói: Ai xây dựng một Masjid (thánh đường) vì Allah sẽ được Ngài xây cho một ngôi nhà trong thiên đàng lớn hơn Masjid rất nhiều. Trích từ Al-Soheehah 3445. 

17- Nabi (saw) nói: Ai nói Subhanallah al azim wa bihamdih thì y được trồng cho một cây chà là ở thiên đàng. Trích từ Al-Soheehah 64.

Ý nghĩa: {Vinh quang thay Allah, Đấng vĩ đại và bằng lời ca ngợi Ngài mà tụng niệm tán dương.} 

18- Thiên Sứ (saw) nói: Ai nói trong ngày một trăm lần câu: 

tương tự như họ phóng thích mười nô lệ đồng thời được viết cho một trăm điều tốt và được xóa đi một trăm điều xấu. Điều đó trở thành vòng bảo vệ họ tránh khỏi Shayton cả ngày cho đến tối, và không ai sẽ tốt hơn họ trừ khi nói nhiều hơn họ. Trích từ Soheeh Ibn Majah 3064.

Ý nghĩa: {Không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah duy nhất không có cộng tác với Ngài, mọi quyền lực, mọi lời ca ngợi đều là của Ngài và Ngài có khả năng trên tất cả mọi việc.} 

19- Thiên Sứ (saw) nói: Ai thuộc mười Ayat đầu tiên của chương Al-Kahf được bảo vệ tránh khỏi tai họa của Al-Dadjaal. Trích từ Soheeh Al-Jame' 6201. 

20- - Thiên Sứ (saw) nói: Ai thấy sự thử thách (hoặc tai nạn) xảy ra đối với người khác rồi nó:

 

sẽ không bao giờ bị như thế. Trích từ Al-Soheehah 602.

Ý nghĩa: {Mọi lời ca ngợi, tụng niệm đều kính dâng Allah Đấng đã ban cho bề tôi tránh được sự thử thách (tránh được tai nạn) và đã ban cho bề tôi rất nhiều sự ưu đãi hơn những người khác.}   

21- Nabi (saw) nói: Ai nói:

 

mười lần. Giống như y đã phóng thích một nô lệ thuộc con cháu Is-ma-il.Trích từ Soheeh Al-Jamé 4653.

Ý nghĩa: {Không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah duy nhất không có cộng tác với Ngài, mọi quyền lực, mọi lời ca ngợi đều là của Ngài và Ngài có khả năng trên tất cả mọi việc.} 

22- Thiên Sứ (saw) nói: Ai cầu xin bình an cho Ta một lần được Allah ban cho họ mười lần. Trích từ Soheeh Al-Tirmizy 302. 

23- Thiên Sứ (saw) nói: Chỉ có người có đức tin mới yêu thương những người Ansor (thị dâng Madinah) còn kẻ đạo đức giả thì ganh ghét họ. Vì thế, ai thương yêu họ (thị dân Madinah) thì được Allah yêu thương còn ai ganh ghét họ thì bị Allah ghét bỏ. Trích từ Al-Soheeh 1975.   

24- Thiên Sứ (saw) nói: Ai trì hoãn nợ nần cho người gặp khó khăn hoặc giảm nợ cho họ được Allah che mát dưới ngai vương của Ngài vào ngày mà không có bóng mát ngoại trừ bóng mát của ngai vương Ngài. Trích từ Soheeh Al-Tirmizy 1052. 

25- Thiên Sứ (saw) nói: Và ai che đậy việc làm xấu của người Muslim được Allah che đậy tội lỗi của y vào ngày phán xử. Hadith do Al-Bukhory 2262 ghi lại.

        Ibn Hajar nói trong Fath Al-Bary: chỉ che đậy những việc làm đã từ bỏ và sợ xấu hổ nếu mọi người biết, còn những việc làm tội lỗi qua nhiều lần khuyên bảo mà vẫn tiếp diễn buộc phải báo cho Hakim (vị thống lãnh). 

26- Thiên Sứ (saw) nói: Ai có ba người con gái kiên nhẫn chịu đựng (dạy dỗ họ), cung cấp thức ăn, thức uống và cái mặc cho họ bằng tài sản của y thì ba người con gái trở thành vật chắc bảo vệ y khỏi lửa hỏa ngục vào ngày tận thế. Trích từ Al-Soheeh 294. 

27- Thiên Sứ (saw) nói: Ai bảo vệ che chở danh tiếng cho người anh em vắng mặt của y được Allah cứu vớt khỏi lửa của hỏa ngục. Trích từ Soheeh Al-Targheeb 2848. 

28- Thiên Sứ (saw) nói: Ai kiềm chế được cơn thịnh nộ và luôn có khả năng kiềm chế được mỗi khi giận được Allah khoe với tất cả tạo vật vào ngày tận thế và được lựa chọn phụ nữ (của thiên đàng) tùy thích. Trích trừ Al-Soheehah 2328. 

29- Thiên Sứ (saw) nói: Ai khiêm tốn vì Allah y được Ngài nâng lên cao. Trích trừ Al-Soheehah 2328. 

30- Thiên Sứ (saw) nói: Ai muốn được ban thêm nhiều bổng lộc và được kéo dài tuổi thọ thì hãy kết nối tình nghĩa dòng tộc. Hadith do Al-Bukhory 5527 và Muslim 4639 ghi lại. 

31- Thiên Sứ (saw) nói: Ai giết chết thằn lằn trong cái đánh đầu tiên được Allah viết cho một trăm điều tốt, giết trong cái đánh thứ hai thì không được như lần đánh đầu tiên còn giết trong cái đánh thứ ba thì không được như lần đánh thứ hai). Trích từ Soheeh Al-Targheeb 2978. 

Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn
Nếu Anh Chị thấy bài viết này hữu ích, vui lòng chia sẽ đến bạn bè và gia đình. Việc làm đơn giản nhưng mang lại điều tốt đẹp đến mọi người. Jazakallahu khayran!
» HỖ TRỢ DUY TRÌ TRANG WEB VÀ PHÁT TRIỂN