Chương 183: Khuyến khích đọc các chương và các câu Kinh đặc biệt

Hadith 997: Ông Abu Sa’eed Ra-fi’a bin Al-Mu’alla  thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói với tôi: 

“Ta sẽ dạy cậu một Surah vĩ đại nhất của Qur’an trước khi cậu rời khỏi Masjid.” Rồi Người nắm tay tôi. Khi chúng tôi chuẩn bị bước ra ngoài thì tôi nói: Thưa Thiên Sứ của Allah, Người đã nói sẽ dạy tôi một Surah vĩ đại nhất của Qur’an. Người nói:

“Alhamdulillahi rabbil’alami-n (chương số (1) Al-Fatihah), đó là Assab’u Al-Mathani (7 câu được lặp đi lặp lại) và đó Qur’an vĩ đại đã được ban xuống cho Ta” (Albukhari){alertInfo}

Thiên kinh Quran

* Bài học từ Hadith

- Thiên Sứ của Allah gọi chương Al-Fatihah là Assab'u Al-Mathani tức ‘bảy câu được lặp đi lặp lại’ bởi vì bảy Ayah này không chỉ được đọc trong mỗi nguyện Salah mà trong mọi Rak’ah của mỗi lễ nguyện Salah.

 Lễ nguyện Salah sẽ không có giá trị nếu như trong lễ nguyện không đọc chương Al-Fatihah như Thiên Sứ của Allah đã nói: 

“Lễ nguyện Salah không có giá trị đối với ai không đọc chương khai đề của Qur’an (Al-Fatihah)”

Xem thêm bài viết: Lễ nguyện Salah của người Muslim là gì?{alertWarning}

- Hadith cho biết Al-Fatihah được coi là Surah vĩ đại nhất của Qur'an vì nó bao quát tất cả các nội dung của Qur'an và cô đọng tất cả các chủ đề đã được thảo luận chi tiết trong các Surah khác. 

Al-Fatihah bao gồm đức tin vào Tawhid (niềm tin vào tính duy nhất của Allah), sự tôn thờ của Allah, Ngày Phục sinh, lời hứa về Thiên Đàng và lời cảnh báo về Hỏa Ngục, bài học về những người ngoan đạo và những kẻ lầm lạc của những cộng đồng trong quá khứ. Abu DawoodTirmizdi đã ghi lại về một Hadith trong đó Thiên Sứ của Allah nói:

 “Alhamdu lillahi rabbil' alami-n là Ummul-Qur'an”  tức là nguồn gốc, cơ sở và bản chất của Qur’an.


Hadith 998: Ông Abu Sa’eed Al-Khudri t thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (sasw) nói về Qul huwa Allah Ahad (chương Ikhlas):

“Ta thề bởi Đấng mà linh hồn Ta nằm trong tay Ngài rằng nó tương đương với một phần ba Qur’an” (Albukhari){alertInfo}

Và Trong một lời dẫn khác: Rằng Thiên Sứ của Allah đã nói với các vị Sahabah của Người: “Chẳng lẽ không một ai trong các ngươi có khả năng đọc một phần ba Qur’an trong môt đêm?” 

Điều đó khó khắn đối với họ, họ nói: Thưa Thiên Sứ của Allah, ai trong chúng tôi có khả năng làm điều đó chứ? Người nói:

 “Qul huwallahu ahad, allahusamad là một phần ba Qur’an”. (Albukhari)

* Bài học từ Hadith

Một lần đọc Surah Al-Ikhlas có phần thưởng tương đương với việc đọc một phần ba Qur’an. Surah này đề cập đến sự duy nhất của Allah. 

Điều này đủ để làm cho người ta nhận ra rằng Allah thích việc đám bề tôi của Ngài đọc và tưởng nhớ đến sự duy nhất của Ngài như thế nào. Đây là lý do, Ngài đã tuyên bố Shirk là một tội lỗi tuyệt đối không thể tha thứ.

Hadith 999: Ông Abu Sa’eed Al-Khudri thuật lại: Một người đàn ông nghe một người đọc lặp đi lặp lại Surah Al-Iklas, sáng hôm sau, anh ta đến gặp Thiên Sứ của Allah (saw) và nói lại cho Người biết về sự việc đó và anh ta nghĩ rằng việc đọc Surah Al-Ikhas như thế chỉ mang lại một phần thưởng nhỏ bé. Thiên Sứ của Allah nói:

“Ta thề bởi Đấng mà linh hồn Ta nằm trong tay Ngài rằng nó tương đương với một phần ba Qur’an” (Albukhari){alertInfo}

Hadith 1000: Ông Abu Huroioh  thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah nói về Surah Al-Ikhlas:

“Nó tương đương với một phần ba Qur’an” (Muslim)

Hadith 1001: Ông Anas bin Malik  thuật lại: Một người đàn ông nói: Thưa Thiên Sứ của Allah, quả thật tôi thích Surah Al-Ikhlas này. Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

“Quả thật, tình yêu của ngươi dành cho nó sẽ giúp ngươi vào Thiên Đàng” (Tirmizdi ghi lại và ông nói đây là Hadith tốt)

* Bài học từ Hadith

- Ba Hadith vừa nên trên (999-1001) khẳng định hồng phúc của Surah Al-Ikhlas rằng ai đọc nó sẽ được ân phước giống như ân phước của việc đọc một phần ba Qur’an, bởi vì Surah này chứa toàn bộ kiến thức Tawhid.

Hadith 1002: Ông Uqbah bin Amir thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah nói:

“Các ngươi có biết là tối qua có các câu Kinh được ban xuống, chưa từng có chương Kinh nào giống như chúng cả, chúng là: Qul a’uzdu bi rabbil falaq (chương 113) và Qul a’uzdu bi rabbinnas (chương 114).” (Muslim)

“Chưa từng có chương Kinh nào giống như chúng cả” có nghĩa là không có Surah hoàn chỉnh nào khác trong Qur’an về chủ đề này, ngoại trừ hai Surah này. 

Vì lý do này, hai surah này được gọi là (Al-Mu-auwizdatain) có nghĩa là hai Surah mà chúng ta sử dụng để tìm kiếm sự bảo vệ của Allah.

Hadith 1003: Ông Abu Sa’eed Al-Khudri thuật lại: 

Thiên Sứ của Allah (saw) thường tìm sự bảo vệ khỏi điều xấu của loài Jinn và điều xấu của loài người cho tới khi Surah Al-Falaq và Annas được mặc khải. Sau khi hai Surah này được mặc khải, Thiên Sứ của Allah e đã dùng chúng để tìm kiếm sự bảo vệ của Allah và bỏ đi tất cả những gì ngoài chúng. (Tirmizdi).

* Bài học từ Hadith

Giống như loài người, loài Jinn cũng có những thành phần tốt và xấu trong số họ. Allah toàn năng đã ban cho loài Jinn sức mạnh để có thể hại con người nếu họ muốn dưới phép của Ngài. 

Đây chính là lý do mà bọn Jinn quỉ quái hại người. Tương tự, cái xấu từ con mắt cũng thực sự ảnh hưởng, điều này có nghĩa là nếu một người nhìn ai đó với sự tham lam và đố kỵ, thì tác động xấu từ cái nhìn của người đó sẽ đến với người bị nhìn, và vì vậy người bị nhìn có thể phải chịu một số mất mát, rắc rối hoặc tai họa. 

Vì lý do này, Thiên Sứ của Allah tìm kiếm sự bảo vệ của Allah khỏi sự hãm hại của loài Jinn và điều xấu của con mắt và cầu nguyện bằng lời: “Bề tôi cầu xin sự bảo vệ của Ngài khỏi sự hãm hại của loài Jinn và con mắt của con người.” Sau khi Surah Al-Falaq và Annas (hai Surah cuối cùng của Qur’an) được mặc khả, Thiên Sứ của Allah thường đọc chúng vì chúng là hai chương Kinh được mặc khải là cho mục đích này. Hài Surah này còn được gọi là (Al-Muta’auwizdatain) có nghĩa là hai Surah cung cấp sự bảo vệ. 

Vì vậy, rất hữu ích khi tìm kiếm sự bảo vệ của Allah bằng đọc chúng.

Xem thêm video để hiểu về loài JinnThế Giới Loài Jinn{alertInfo}

Hadith 1004: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

“Có một Surah trong Kinh Qur’an gồm ba mươi câu, nó sẽ cầu xin ân xá cho người đọc nó cho tới khi y được tha thứ tội lỗi, đó là chương Tabarakallazdi biyadihil-mulk (Surah 67 – Al-Mulk).” (Abu Dawood, Tirmizdi)

* Bài học từ Hadith

Hadith này có nghĩa rằng vào Ngày Phán Xét Cuối Cùng, chương Kinh 67 – Al-Mulk này sẽ cầu xin Allah ân xá cho người thường xuyên đọc nó, nó cầu xin cho đến khi người đó được tha thứ mới thôi.


Hadith 1005: Ông Abu Mas’ud Al-Badri t thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

“Ai đọc hai câu Kinh cuối của chương Al-Baqarah trong đêm thì chúng đã đủ cho y.” (Albukhari, Muslim){alertInfo}

* Bài học từ Hadith

- Hadith khuyến khích người tín đồ đọc hai câu Kinh  cuối của chương Al-Baqarah mỗi đêm.

- Hadith cho biết người nào đọc hai câu Kinh đó mỗi đêm thì chúng đủ cho y, có nghĩa là đó sẽ được bảo vệ khỏi những điều xấu của trần gian và Đời Sau.

Hadith 1006: Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

“Các ngươi chớ đừng biến ngôi nhà của các ngươi thành những ngôi mộ. Quả thật, Shaytan sẽ chạy xa khỏi ngôi nhà nào có đọc chương Albaqarah.” (Muslim)

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho biết hồng phúc của việc thường xuyên đọc chương Al baqarah.

- Hadith cho biết ngôi nhà thường xuyên đọc chương Albaqarah thì sẽ tránh được sự hiện diện của Shaytan bởi vì nó bị đuổi đi xa.

- Qua Hadith, chúng ta cũng biết rằng khu chôn cất và khu mô mả không phải là nơi để đọc Qur’an bởi Thiên Sứ của Allah đã nói “Các ngươi chớ đừng biến ngôi nhà của các ngươi thành những ngôi mộ” có nghĩa là các ngươi đừng làm cho ngôi nhà của mình trở thành các ngôi mộ bằng cách không đọc Qur’an trong nhà.

Hadith 1007: Ông Ubai bin Ka’ab t thuật lại, Thiên Sứ của Allah e nói với tôi:

“Này Abu Al-Munzdir, anh có biết câu Kinh nào trong Kinh Sách của Allah (Qur’an) là vĩ đại nhất không?” Tôi nói: “La ilaha illa huwa alhaiyu alqaiyum”. Người đánh vào ngực tôi và nói: “Chúc mừng cho kiến thức này, hỡi Abu Al-Munzdir!”

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho biết câu kinh vĩ đại nhất của Qur’an, đó là câu 255 của chương Albaqarah và nó được gọi là Ayah Kursi.

- Hadith cho thấy được phép khen trực tiếp đến một người nếu chắc chắn rằng người đó an toàn cho lời khen đó.

Hadith 1008: Ông Abu Huroiroh thuật lại: 

Thiên Sứ của Allah (saw) giao cho tôi giữ kho Zakah của Ramadan. Một người đến và lấy trộm một số thực phẩm. Tôi đã bắt y và nói: “Tôi phải giao anh cho Thiên Sứ của Allah.” 

Y nói, “Tôi là một người đàn ông nghèo và phải gánh vác trách nhiệm với một gia đình lớn, và vì vậy tôi thực sự rất cần (thực phẩm).” 

Thế là tôi đã để y đi. Sáng ra, Thiên Sứ của Allah hỏi tôi, “Hỡi Abu Huroiroh, người bị anh bắt đã làm gì đêm qua?” 

Tôi nói, “Thưa Thiên Sứ của Allah, y phàn nàn về nhu cầu bức thiết và một gia đình lớn đang túng thiếu. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho y nên tôi đã để y đi. 

Thiên Sứ của Allah (saw) nói, “Y đã nói dối anh và y sẽ trở lại.” Theo lời Thiên Sứ của Allah (saw)  tôi chắc rằng y sẽ trở lại. 

Tôi đã đợi y. Y lại lẻn lên và bắt đầu ăn trộm đồ ăn từ kho Sadaqah. Tôi bắt y và nói, “Tôi phải giao anh cho Thiên Sứ của Allah” Y nói, “Hãy thả tôi đi, tôi là người nghèo khổ và lo cho cả một gia đình lớn. Tôi sẽ không trở lại.” Vì vậy, tôi đã thương hại y và lại để y đi. 

Tôi gặp Thiên Sứ của Allah (saw) vào lúc bình minh, Người đã hỏi tôi, “Hỡi Abu Huroiroh, người bị anh bắt đã làm gì đêm qua? Tôi trả lời, “Hỡi Thiên Sứ của Allah, y than nghèo khó và phải gánh lo cho một gia đình lớn. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho y và vì vậy tôi đã thả y.”

 Thiên Sứ của Allah (saw)  nói, “Y đã nói dối anh và y sẽ trở lại.” Tôi đã canh chừng và chờ đợi, y thực sự lại đến để lấy trộm đồ ăn. Tôi bắt y và nói, “Tôi phải giao anh cho Thiên Sứ của Allah, và đây là lần cuối cùng trong ba lần. Anh đã hứa rằng sẽ không đến nữa nhưng anh đã đến.”

 Y nói: “Hãy thả tôi đi, tôi sẽ dạy anh những lời mà Allah sẽ bạn điều hữu ích cho anh.” Tôi hỏi, “Những lời đó là gì?” Y nói: “Khi anh đi ngủ, hãy đọc Ayah Kursi, vì sẽ có một vị bảo vệ được chỉ định cho anh từ Allah, và Shaytan sẽ không thể đến gần anh cho đến sáng.” Vì vậy, tôi đã thả y. 

Sáng hôm sau, Thiên Sứ của Allah (saw) hỏi tôi, “Kẻ bị anh bắt đã làm gì đêm qua.” Tôi trả lời, “Y hứa dạy cho tôi một số lời mà y tuyên bố sẽ có lợi cho tôi trước Allah. Vì vậy, tôi để y đi.” 

Thiên Sứ của Allah (saw) hỏi, “Những lời mà y đã dạy anh là gì?” Tôi nói: “Y nói với tôi: Khi anh đi ngủ, hãy đọc Ayah Kursi từ đầu đến cuối, sẽ có một vị bảo vệ được chỉ định cho anh từ Allah, vị đó sẽ bảo vệ anh trong suốt ban đêm và Shaytan sẽ không thể đến gần anh cho đến sáng.”

 Thiên Sứ của Allah (saw) nói: “Quả thật, hắn đã nói với anh sự thật mặc dù hắn là một kẻ nói dối. Này Abu Huroiroh, anh có biết mình đã nói chuyện với ai trong ba đêm qua không? Tôi nói: “Không.” Người (saw) nói: “Hắn là Shaytan.” (Albukhari)

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho biết về hồng phúc của Ayah Kursi, đó là ai đọc nó bằng sự chân tâm trước khi đi ngủ thì sẽ được Allah bảo vệ khỏi Shaytan trong đêm.

- Hadith khuyến khích người tín đồ đọc Ayah Kursi khi ngủ.

Hadith 1009: Ông Abu Addarda’ thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw)  nói: 

“Ai học thuộc lòng mười câu Kinh đầu của chương Al-Kahf sẽ được bảo vệ khỏi (cuộc thử thách của) Dajjaal.” (Muslim){alertInfo}

Trong một lời dẫn khác: “... mười câu Kinh cuối của chương Al-Kahf...”


* Bài học từ Hadith

Dajjaal sẽ xuất hiện trước ngày Qiyamah. Allah, Đấng Toàn Năng sẽ ban cho hắn một số sức mạnh siêu nhiên mà sự hiển hiện của hắn sẽ làm lung lay đức tin của nhiều người. 

Vì lý do này, đây sẽ là một cuộc thử thách đầy nguy hiểm. Tất cả các vị Nabi đã cảnh báo người dân của họ về Dajjaal. 

Nabi của chúng ta cũng cảnh báo chúng ta về hắn và ra lệnh cho chúng ta tự bảo vệ mình khỏi hắn và nghiêm khắc khuyên chúng ta nên tìm kiếm sư che chở Allah khỏi hắn. 

Hadith này cho chúng ta biết cách để tự cứu mình khỏi Dajjaal. Việc học thuộc lòng và đọc mười Ayah đầu tiên hoặc cuối cùng của Surah Al-Kahf, vào buổi sáng và buổi tối, rất hữu ích cho mục đích này. 

Tuy nhiên, Sheikh Al-Albani coi mười Ayah cuối cùng mang tính có thể còn mười Ayah đầu tiên chắc chắn có hiệu quả cho việc tránh cuộc thử thách của Dajjaal.

Hadith 1010: Ông Ibnu Abbas t thuật lại: Trong khi Đại Thiên Thần Jibrilu đang ngồi với Thiên Sứ của Allah (saw), ngài nghe thấy một âm thanh ở phía trên mình.

 Ngài ngẩng đầu lên và nói: “Đây là một cánh cổng đã được mở trên trời hôm nay. Nó chưa bao giờ được mở ra trước đây.” Sau đó, một Thiên Thần đi xuống qua cảnh cổng đó. 

Jibril nói: “Đây là một Thiên Thần xuống trái đất. Y chưa bao giờ xuống trước đây.” Vị Thiên Thần này chào Salam và nói: “Xin báo tin mừng với hai ánh sáng được ban cho Ngươi. Những ánh sáng như vậy không được ban cho bất kỳ Nabi nào trước Ngươi. 

Những ánh sáng này là: Fatihatu Al-Kitab (chương Al-Fatihah), và các Ayah cuối của chương Al-Baqarah. Bất cứ khi nào Ngươi đọc một chữ từ chúng thì Ngươi sẽ được ban cho phước lành mà chúng chứa đựng.

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho biết hồng phúc của chương Kinh Al-Fatihah và những câu Kinh cuối của chương Al-Baqarah, đó là 3 câu Kinh cuối 284, 285 và 286.

- Người nào thường xuyên đọc Al-Fatihah và các câu Kinh cuối của chương Albaqarah bằng Ikhlas (chân tâm) thì Allah sẽ ban cho y những gì chứa đựng trong đó từ sự hướng dẫn, sự tha thứ và hạnh phúc ở đời này và Đời Sau.

Mới hơn Cũ hơn