Hỡi những người có đức tin, việc nhịn chay đã được sắc lệnh cho các ngươi giống như nó đã được sắc lệnh cho các thế hệ trước các ngươi, mong rằng các ngươi trở thành những người có Taqwa.

» Video: 7 Bài học từ nhịn chay Ramadan

Những điều Islam cấm kỵ (Những điều người Hồi giáo bị cấm)

Các đại tội và các điều bị nghiêm cấm mà chúng tôi đã đề cập dưới đây, bắt buộc mỗi tín đồ Muslim phải hết sức cẩn thận để không mắc phải. 

Một số việc làm mà tín đồ Muslim cần tránh


{tocify} $title={Mục lục} 

Thứ nhất: Shirk: (là hướng bất kỳ hình thức thờ phượng nào đó đến với ai khác ngoài Allah Tối Cao)

Chẳng hạn như một người lạy một ai đó không phải là Allah, hoặc cầu xin người khác không phải là Allah và khấn vái người đó đáp ứng nhu cầu của mình, hoặc giết vật tế cho người khác không phải là Allah, hoặc hướng bất kỳ hình thức thờ phượng nào đó đến với ai khác ngoài Allah, cho dù người được khấn vái đang sống hay đã ch.ết, hoặc m.ộ mả, thần tượng, hòn đá, cái cây, Thiên Thần, Nabi, Wali hoặc con vật v.v. Tất cả những điều này đều vi phạm Shirk với Allah, một đại tội không được Allah tha thứ cho người vi phạm trừ khi ăn năn sám hối và gia nhập lại Islam lần nữa.

Allah Tối Cao phán:

{Chắc chắn Allah không tha thứ cho kẻ phạm t.ội Shirk với Ngài nhưng Ngài sẽ tha thứ các t.ội lỗi khác ngoài tội đó cho bất cứ ai Ngài muốn. Người nào phạm tội Shirk với Allah thì quả thật y đã phạm phải một đại trọng tội.} (chương 4 – An-Nisa’: 48).

Theo đó một người Muslim sẽ không tôn thờ ai ngoài Allah Toàn Năng và Hiển Vinh, không khấn vái một ai và càng không kín cẩn trước bất cứ ai khác ngoài Allah Tối Cao:

{Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói: “Quả thật, lễ nguyện Salah của Ta, việc giết tế của Ta, cuộc sống và cái ch.ết của Ta đều dành trọn cho một mình Allah, Thượng Đế của vũ trụ và vạn vật.” “(Allah) không có đối tác ngang vai. Đó là điều mà Ta được lệnh và Ta là một tín đồ Muslim đầu tiên.”} (chương 6 – Al-An’am: 162, 163).

Còn một loại Shirk khác là tin rằng Allah có vợ hoặc con trai. Allah vượt xa mọi điều gán ghép cho Ngài. Hoặc tin rằng có thần linh nào đó ngoài Allah đang chi phối sự tồn tại này.

{Nếu trong các tầng trời và trái đất thực sự có những thần linh khác ngoài Allah thì các tầng trời và trái đất chắc chắn sẽ sụp đổ. Cho nên, Allah, Thượng Đế của Chiếc Ngai Vương, tối cao và trong sạch khỏi những điều mà họ đã mô tả (về Ngài).} (chương 21 – Al-Ambiya: 22). 

Người Muslim không được phép tin và những lời bói toán và phép thuật

Thứ hai: Phép thuật, bói toán và việc tự nhận biết được điều vô hình

Ph.ép thuật và b.ói toán là vô đức tin, và một pháp sư không thể trở thành pháp sư trừ khi họ kết nối với ma quỷ và thờ cúng chúng thay vì Allah.

Vì vậy, người Muslim không được phép đi gặp pháp sư và cũng không được phép tin họ vào những gì họ xảo biện mà tự nhận biết được điều vô hình, thông báo về các sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai.

Đấng Tối Cao phán:

{Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói: “Không ai biết rõ điều vô hình trong các tầng trời và trái đất ngoại trừ Allah; và tất cả đều không biết thời khắc nào sẽ được phục sinh trở lại.”} (chương 27 – An-Naml: 65).

Đấng Hiển Vinh phán:

{(Ngài là) Đấng biết những điều không thể nhìn thấy. Và Ngài không tiết lộ những điều không thể nhìn thấy của Ngài cho bất cứ ai. Ngoại trừ những ai mà Ngài hài lòng trong số các Sứ Giả của Ngài. Và Ngài phái cảnh vệ binh tháp tùng Y đằng trước và đằng sau.} (chương 72 – Al-Jinn: 26, 27).

 

Hồi giáo nghiêm cấm việc bất công

Thứ ba: Sự bất công

Bất công là một chương rộng lớn, trong đó có nhiều hành động xấu và phẩm chất xấu ảnh hưởng đến cá nhân. Nó bao gồm sự áp bức của cá nhân đối với bản thân, áp bức đối với người xung quanh, đối với xã hội và thậm chí đối với kẻ thù.

Đấng Tối Cao phán:

{Các ngươi chớ đừng để cho lòng h.ận thù đối với một đám người nào đó khiến các ngươi hành động bất công, các ngươi hãy công bằng vô tư, điều đó gần với sự ngoan đạo nhất.} (chương 5 – Al-Ma-idah: 8).

Allah Tối Cao đã cho chúng ta biết rằng Ngài không ưa thích những người bất công. Sứ Giả của Allah (Sol lol lo hu a lai hi wa sal lam) đã thuật lại lời phán của Allah Tối Cao:

{Hỡi bầy tôi của TA, quả thật, TA đã tự cấm mình không làm điều bất công và TA qui định đó là điều Haram (bị cấm) vì thế các người chớ gây bất công lẫn nhau.}

Thiên Sứ (Sol lol lo hu a lai hi wa sal lam) nói:

{Hãy giúp đỡ người anh em của ngươi dù là kẻ bất công hay là người bị áp bức.} Một người đàn ông hỏi: Thưa Thiên Sứ, tôi sẽ giúp đỡ cho người bị áp b.ức, còn kẻ bất công thì giúp y như thế nào?

Người nói:

{Hãy kiềm chế anh ta, hoặc ngăn anh ta làm điều sai quấy, đó là cách giúp đỡ anh ta.}(Do Al-Bukhari ghi ở phần bất công và chiếm đoạt, chương Hãy giúp đỡ người anh em của ngươi dù là kẻ bất công hay là người bị áp bức. (3/168).

 
Thứ tư: Gi.ết người, điều Allah nghiêm cấm ngoại trừ vì công lý

Đó là một tội ác lớn trong tôn giáo Islam, và Allah đe dọa nghiêm trị kẻ s.át nhân bằng một cực hình đau đớn và mức phạt cao nhất ngay trong cuộc sống này đó là t.ử h.ình, trừ khi gia đình nạn nhân đồng ý ân xá.

Allah Tối Cao phán:

{Vì lẽ đó, TA (Allah) đã qui định cho con cháu Israel rằng ai g.iết chết một sinh mạng không phải để đền mạng (theo luật Qisas) hoặc không phải là kẻ phá hoại trái đất thì giống như y đã g.iết toàn bộ nhân loại; và ai cứu một mạng người thì giống như y đã cứu toàn bộ nhân loại.} (chương 5 – Al-Ma-idah: 32).

Đấng Hiển Vinh phán:

{Người nào cố tình giết một người có đức tin thì hình ph.ạt dành cho y là Hỏa Ngục, y sẽ mãi mãi ở trong đó, Allah sẽ giận dữ với y, Ngài sẽ nguyền rủa y và chuẩn bị cho y một sự trừng ph.ạt khủng khiếp.} (chương 4 – An-Nisa’: 93)

 

Hồi giáo nghiêm cấm tấn công vào tài sản của người khác


Thứ năm: Nhằm vào tài sản của mọi người mà tấn công dù bằng hành vi trộm cắp, chiếm đoạt, hối lộ, lừa đảo hay bằng cách nào khác

Allah Tối Cao phán:

{Đối với người tr.ộm cặp, nam cũng như nữ (khi đã đủ bằng chứng kết tội cũng như các tình tiết không thể không thi hành bản án) thì các ngươi hãy chặt bàn tay (phải) của họ, một sự trừng phạt về tội mà họ đã phạm, một hình thức răn đe từ Allah (dành cho hành động trộm cắp). Quả thật, Allah là Đấng Toàn Năng, Đấng Anh Minh.} (chương 5 – Al-Ma-idah: 38). 

Đấng Hiển Vinh phán:

{Các ngươi chớ đừng ăn tài sản của nhau một cách bất chính.} (chương 2 – Al-Baqarah: 188)

Đấng Hiển Vinh phán:

{Những kẻ ăn tài sản của trẻ mồ côi một cách bất công, thật ra là họ đang nuốt lửa vào bụng của mình; rồi đây họ sẽ sớm bị thiêu đốt trong Hỏa Ngục.} (chương 4 – An-Nisa’: 10).

Islam cực lực chống lại mọi hành vi tấ.n công nhằm vào tài sản của người khác, phản đối mãnh liệt hành động này, kẻ x.âm hại phải chịu hình ph.ạt nghiêm khắc, thích đáng bởi hành vi vi phạm trật tự, an ninh xã hội.

 

Hồi giáo nghiêm cấm gian lận, lọc lừa và phản bội trong việc mua bán, làm ăn...


Thứ sáu: Gian lận, lọc lừa và phản bội

Nghiêm cấm trong tất cả các giao dịch như mua và bán, các hợp đồng, .v.v, xem đó là những phẩm chất đáng trách mà Islam đã cấm và cảnh báo về chúng.

Allah Tối Cao phán:

{Thật khốn thay cho những kẻ gian lận. Những kẻ mà khi nhận của người thì đòi cho đủ. Nhưng khi đong hoặc cân cho người thì lại cân và đong thiếu. Có phải những kẻ đó nghĩ rằng họ sẽ không được phục sinh? Cho một Ngày vĩ đại? Ngày mà nhân loại sẽ đứng trình diện trước Thượng Đế của vũ trụ và vạn vật.} (chương 83 - Al-Mutaffifin: 1 – 6).

Thiên Sứ (Sol lol lo hu a lai hi wa sal lam) nói:

Ai gian lận Ta, không phải là tín đồ của Ta.} ( Do Muslim ghi ở phần đức tin, chương lời nói của Nabi {Ai gian lận Ta, không phải là tín đồ của Ta.} (2/109)

Đấng Tối Cao phán:

{Quả thật Allah không yêu thương kẻ gian dối tội lỗi.} (chương 4 – An-Nisa’: 107).

 

Hồi giáo nghiêm cấm tấn công người khác dưới mọi hình thức


Thứ bảy: Tấn công người khác

Islam nghiêm cấm mọi hình thức t.ấn công người khác bằng mọi hình thức như l.ăng mạ, ch.ửi rủa, nói x.ấu, buôn chuyện, ghen tị, ngờ vực, gián điệp, chế giễu, v.v.

Islam cố gắng thiết lập một xã hội trong sạch và thuần khiết, lan truyền tình yêu thương, tình anh em, sự hòa hợp, hợp tác và giúp đỡ. Theo đó, Islam đấu tranh gay gắt loại trừ mọi căn bệnh xã hội dẫn đến sự tan rã của xã hội và làm nảy sinh th.ù hận, ganh gh.ét và ích kỷ giữa các thành viên. 

Allah Tối Cao phán:

{Hỡi những người có đức tin! Nhóm người này chớ nên cười nhạo nhóm người kia bởi biết đâu nhóm người kia tốt hơn nhóm người này. Và nhóm phụ nữ này chớ nên cười nhạo nhóm phụ nữ kia bởi biết đâu nhóm phụ nữ kia tốt hơn nhóm phụ nữ này. Các ngươi đừng xúc phạm nhau và đừng gọi nhau bằng những biệt danh (mục đích nhạo báng và chế giễu). (Quả thật,) việc bêu tên x.ấu của một người sau khi y đã có đức tin là một hành động bất tuân (Allah). Và ai không sám hối thì đó là những kẻ làm điều sai quấy. Hỡi những người có đức tin! Các ngươi hãy tránh nhiều giả định (tiêu cực). Thật vậy, một số giả định là tội l.ỗi. Các ngươi đừng dọ thám cũng như đừng nói x.ấu lẫn nhau. Lẽ nào ai đó trong các ngươi thích ăn thịt của người anh em của mình đã ch.ết? Vì vậy, các ngươi hãy ghét việc làm đó. Các ngươi hãy sợ Allah. Quả thật, Allah là Đấng chấp nhận sự ăn năn sám hối, Đấng Nhân Từ.} (chương 49 – Al-Hujurat: 11, 12) 

Ngoài ra, Islam còn quyết liệt chống lại mọi hình thức ph.ân biệt ch.ủng tộc và phân biệt giai cấp giữa các thành viên trong xã hội. Theo quan điểm của Islam, mọi người đều bình đẳng, không phải người Ả-rập tốt hơn người ngoại quốc, cũng không phải người da trắng tốt hơn người gia màu ngoại trừ một điều quyết định nằm trong con tim của họ đó là Taqwa (lòng kính sợ Allah). Mọi người đều bình đẳng thi đua hành đạo để đến gần Allah hơn, Ngài phán: 

{Hỡi nhân loại! TA (Allah) đã tạo hóa các ngươi từ một người nam và một người nữ và làm cho các ngươi thành các quốc gia và những bộ lạc để các ngươi nhận biết lẫn nhau. Quả thật, người vinh dự và cao quý nhất ở nơi Allah là người có Taqwa (sự ngay chính, ngoan đạo và sợ Allah) nhất trong các ngươi. Quả thật, Allah là Đấng Hằng Biết, Đấng Thông Toàn.} (chương 49 – Al-Hujurat: 13).

 

Hồi giáo nghiêm cấm cờ bạc, uống rượu và ma t.úy


Thứ tám: Cờ bạc, uống r.ượu và dùng m.a tuý

Allah Tối Cao phán:

{Hỡi những người có đức tin! Quả thật (uống) rư.ợu, c.ờ bạc, thờ cúng trên bàn thờ đá và xin xăm là những thứ ô uế thuộc hành vi của Shaytan. Bởi thế, các ngươi hãy tránh xa chúng mong rằng các ngươi thành đạt. Quả thật, Shaytan chỉ muốn gieo lòng hậ.n thù và hiềm khích giữa các ngươi qua (việc uống) rư.ợu và c.ờ bạc. Thật ra (Shaytan) chỉ muốn cản trở các ngươi tưởng nhớ Allah và muốn các ngươi (sao lãng) lễ nguyện Salah mà thôi. Vậy các ngươi không chịu ngưng ư?} (chương 5 – Al-Ma-idah: 90, 91).

 

Thứ chín: Ăn xác ch.ết, tiết, thịt lợn

Islam nghiêm cấm tất cả thức ăn bẩn thỉu có hại cho con người, cũng như những con vật tế, chúng được gi.ết vì ai khác ngoài Allah, như Ngài phán:

{Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy ăn những thực phẩm tốt sạch mà TA đã ban bố cho các ngươi; và các ngươi hãy tri ân Allah nếu các ngươi chỉ thờ phượng riêng Ngài. Quả thật, Ngài (Allah) chỉ cấm các ngươi ăn xác ch.ết, m.áu (phun ra ngoài cơ thể của con vật), thịt heo và những con vật được nhân danh các thần linh khác ngoài Allah (khi gi.ết). Tuy nhiên, ai rơi vào tình huống bất đắc dĩ phải ăn (những món cấm đó) ngoài ý muốn và không quá độ thì y không bị bắt tội. Bởi Allah là Đấng Tha Thứ, Đấng Khoan Dung.} (chương 2 – Al-Baqarah: 172, 173).

 

Thứ mười: Zina một hành vi bẩn thỉu và yêu đồng giới như người dân của Nabi Lut

Zina là tình d.ục ngoài hôn nhân, là một hành vi đ.ồi bại làm băng hoại đạo đức và xã hội, gây ra sự hỗn tạp gia phả, đánh mất gia đình và mất quyền nuôi dạy đúng đắn. Những đứa trẻ được xin ra từ Zina cảm thấy cay đắng của t.ội ác và sự căm gh.ét của xã hội hướng về chúng.

 Allah Tối Cao phán:

{Các ngươi chớ đến gần Zina (tì.nh d.ục ngoài hôn nhân), bởi quả thật đó là hành vi ô uế và là một con đường x.ấu xa.} (chương 17 – Al-Isra: 32) 

Zina là lý do lây lan của các bệnh tì.nh d.ục tàn phá thực thể của xã hội, Thiên Sứ của Allah (Sol lol lo hu a lai hi wa sal lam) nói:

{Sự vô luân chưa bao giờ lây lan trong một dân tộc cho đến khi họ công khai nó, lúc đó những bệnh dịch lây lan giữa họ, điều chưa từng xảy ra với tổ tiên họ.} (Do Ibnu Majah ghi ở phần Fitnah, chương các hình phạt (2/1333), Al-Albani nhận xét bảo: Hadith Hasan (Sahih Ibnu Majah) (2/370). )

 

Do đó, Islam ra lệnh ngăn chặn tất cả các lối ngõ dẫn đến Zina. Vì vậy, Islam ra lệnh cho tín đồ Muslim cả nam lẫn nữ phải hạ ánh nhìn xuống, bởi vì cái nhìn là chìa khoá khởi đầu của con đường dẫn đến Zina, và Islam ra lệnh cho phụ nữ phải che đậy, ăn mặc kín đáo toàn thân và đoan trang, để xã hội luôn được bảo vệ khỏi sự đ.ồi bại của sự vô luân. 

Mặt khác, Islam khuyến khích kết hôn lập gia đình. Đúng hơn, Islam hứa hẹn sẽ ban công đức cho vợ chồng ngay cả những khoái cảm tình dục mà vợ chồng trao nhau để trở thành những gia đình thanh khiết đàng hoàng đủ điều kiện trở thành môi trường giáo dục hứa hẹn cho thế hệ đứa trẻ hôm nay và những người đàn ông mai sau.

 

Thứ mười một: Ăn tiền vay lãi

Cho vay l.ãi là một hình thức tàn phá nền kinh tế, và bóc lột nhu cầu của những người cần tiền, cho dù người vay là một thương gia trong lĩnh vực buôn bán hay là người nghèo vì nhu cầu cần tiền. Đó là hình thức cho vay khoản tiền trong một thời gian nhất định đổi lại người vay phải trả thêm một tiền nhiều hơn lúc nhận.

Người cho vay lợi dụng nhu cầu cần tiền của người nghèo để b.óc lột và đặt gánh nặng lên lưng người vay những khoản nợ chồng chất vượt quá mức vốn mà người vay nhận.

Người cho vay lợi dụng nhu cầu cần tiền của thương gia, của nhà sản xuất, của nông dân hoặc những người khác, những người lay động nền kinh tế.Họ lợi dụng nhu cầu cấp bách về tiền mặt của người vay nên áp đặt cho người vay một phần lợi nhuận bổ sung từ số tiền họ cho vay, bởi họ không phải là đối tác của người vay, họ không quan tâm đến thua lỗ hay rủi ro.

Nếu người vay mua buôn thua lỗ thì nợ nần chồng chất lên người anh ta và người cho vay nặng lãi này sẽ đè bẹp anh ta.Trong khi nếu người cho vay là đối táccó chịu lãi và lỗ thì họ sẽ nổ lực bởi tiền vốn của chính mình bỏ ra, như Islam đã bảo ban, có vậy bánh xe của nền kinh tế sẽ chạy liên tục lăn vì lợi ích của tất cả mọi người. 

Allah Tối Cao phán:

{Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy sợ Allah mà bỏ đi phần còn lại của tiền lời cho vay, nếu các ngươi thật sự có đức tin nơi Ngài. Nhưng nếu các ngươi không phục tùng theo mệnh lệnh thì xem như các ngươi đã khai chiến với Allah và Thiên Sứ của Ngài. Tuy nhiên, nếu các ngươi biết ăn năn hối cải thì các ngươi được thu hồi tiền vốn của mình, đây là cách các ngươi không gây bất công cho ai và cũng không bị thiệt thòi. (Trường hợp) người thiếu nợ gặp khó khăn không thể hoàn nợ (lúc đến kỳ hạn) thì hãy gia hạn cho y đến lúc y cảm thấy dễ dàng hơn (cho việc trả nợ); tuy nhiên, nếu các ngươi bố thí khoản nợ đó thì điều đó tốt hơn cho các ngươi nếu các ngươi biết.} (chương 2 – Al-Baqarah: 278 – 280).

 

Hồi giáo khuyến khích giúp đỡ mọi người và xã hội


Thứ mười hai: keo kiệt, bủn xỉn

Đó là bằng chứng của sự ích kỷ và đam mê vật chất, vì vậy kẻ keo kiệt này tích trữ tiền của mình và từ chối trả Zakat, một trách nhiệm đối với người nghèo và người thiếu thốn, phớt lờ trách nhiệm với xã hội, chống đối qui định giúp đỡ lẫn nhau và tình anh em mà Allah và Sứ Giả của Ngài đã bảo ban.

Allah Tối Cao phán:

{Những kẻ keo kiệt chớ đừng nghĩ rằng việc họ ôm trọn hết thiên lộc mà Allah đã ban cho họ (không chịu xuất Zakat) là điều tốt cho họ, ngược lại, đó là điều xấu cho họ. Rồi đây vào Ngày Phán Xét, những gì mà họ đã keo kiệt giữ lại sẽ được mang ra treo lủng lẳng trên cổ họ. Quả thật, mọi di sản trong các tầng trời và trái đất đều thuộc về một mình Allah. Quả thật, Allah thông toàn mọi điều các ngươi làm.}(chương 3 – Ali ‘Imran: 180)

 

Thứ mười ba: Nói dối và làm chứng giả

Chúng tôi xin trình bày câu nói của Thiên Sứ (Sol lol lo hu a lai hi wa sal lam):

{Các ngươi không được gian dối, bởi gian dối hướng dẫn đến sự đốn mạt. Quả thật, sự đốn mạt dẫn lối sa vào Hoả Ngục, và với một người (cả nam và nữ) gian dối và luôn duy trì sự gian dối cho đến khi bị chứng nhận nơi Allah là kẻ gian dối.}

Trong các thể loại nói dối đáng ghê tởm là làm chứng giả.

Quả thật, Nabi (Sol lol lo hu a lai hi wa sal lam) đã vĩ đại hoá việc đẩy lùi và cảnh báo về hậu quả của hành vi làm chứng giả.

Người đã cao giọng nói lớn với các Sahabah rằng:

Lẽ nào ta không thông báo cho ngươi biết về các đại tội nghiêm trọng nhất, là Shirk với Allah, bất hiếu với cha mẹ,} lúc đó Người đang dựa lưng thì liền ngồi thẳng dậy mà nói tiếp: {và lời nói dối và làm chứng giả.} Người cứ lặp đi lặp lại lời nói đó để cảnh báo người dân của mình vi phạm nó.

 

Allah không yêu thích những kẻ kiêu ngạo

Thứ mười bốn: Kiêu ngạo, phù phiếm, ngạo mạn và khoe khoang

Kiêu ngạo, phù phiếm và tụ phụ là những đặc tính xấu xí, đáng chê trách và ghê tởm trong tôn giáo Islam. Allah đã thông tin cho chúng ta biết là Ngài không ưa thích những kẻ kiêu ngạo, Ngài phán về họ ở Đời Sau:

{Lẽ nào H.ỏa Ngục không phải là chỗ ngụ cho những kẻ tự cao tự đại hay sao?} (chương 39 – Az-Zumar: 60).

Kẻ kiêu căng, ngạo mạn, tự mãn về mình là bản tính bị Allah ghét bỏ, đáng khinh. 

Xem thêm:


Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn
Hãy chia sẽ bài viết đến mọi người⭒♡⭒
HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TRANG WEB