6 nền tảng đức tin

Là anh tin tưởng nơi Allah, nơi các Thiên Thần của Ngài, nơi các Kinh Sách của Ngài, nơi các vị Thiên Sứ của Ngài, nơi Ngày Cuối Cùng và tin định mệnh tốt và xấu đều do Allah an bày.


Người Hồi giáo có 6 nền tảng đức tin

{tocify} $title={Mục lục}

Nền tảng thứ nhất: Là anh tin nơi Allah

Vì vậy cần phải để lòng tràn đầy tình yêu đối với Allah, tôn kính Ngài, kính cẩn trước Ngài, hạ mình vì Ngài, vâng theo mệnh lệnh của Ngài duy nhất, quyết không tổ hợp với Ngài, cũng như lòng đầy sự sợ hãi Allah và luôn hy vọng vào những gì nơi Ngài. Vì vậy, sẽ trở thành một trong những tôi tớ ngoan đạo của Allah, đi trên con đường thẳng của Ngài.

 

Nền tảng thứ hai: Đức tin vào các Thiên Thần

 Và rằng họ là tôi tớ của Allah được Ngài tạo ra từ ánh sáng, số lượng của họ nhiều không thể đếm xuể ở trên trời và dưới đất ngoại trừ Allah. Họ được tạo ra là để thờ phượng, tưởng nhớ và tôn vinh Allah, “Họ không ngừng ca tụng và tán dương Ngài cả đêm lẫn ngày (không biết chán nản).” 

Họ không trái lệnh Allah bất cứ điều gì, họ chỉ biết thi hành đúng theo lệnh (của Ngài). (chương 66 – At-Tahrim: 6).

Mỗi người trong số Họ đều có công việc của mình mà Allah đã bắt buộc phải thực hiện.Trong số Họ có những Thiên Thần gánh ‘Arsh (ngai vương); có Thiên Thần được giao phó việc rút linh hồn; có Thiên Thần lãnh trách nhiệm truyền đạt lời mặc khải từ trời, đó là Jibril, là Thiên Thần tốt nhất trong tất cả; có Thiên Thần cai quản Thiên Đàng; có Thiên Thần cai quản Hoả Ngục; các Thiên Thần cương nghị rất thương yêu người có đức tin và Họ thường xuyên cầu xin tha thứ và cầu nguyện cho người có đức tin.

 

Nền tảng thứ ba: Đức tin vào những Kinh Sách được thiên khải từ Allah.

Người Muslim tin rằng Allah đã thiên khải các Kinh Sách xuống cho bất cứ ai Ngài muốn chọn làm Sứ Giả của Ngài, trong đó có tin tức chân thực và mệnh lệnh công chính từ Ngài, và Ngài đã thiên khải Tawrah (Kinh Cựu Ước) cho Musa, thiên khải Injil (Kinh Tân Ước) cho Ysa, thiên khải Zabur (Thi Thiên) cho Dawood (David), thiên khải Suhuf cho Ibrahim (Abraham). Đây là những Kinh Sách không còn tồn tại nguyên bản như được Allah thiên khải trong thời điểm hiện tại. Ngoài ra, tín đồ Muslim hết lòng tin tưởng Qur’an đã thiên khải cho vị Ấn Tín cuối cùng trong vai trò Nabi, Muhammad (Sol lol lo hu a lai hi wa sal lam) và Qur’an được thiên khải xuyên suốt trong hai mươi ba năm và Nó được Allah bảo vệ khỏi mọi tác hại chỉnh sửa và thay đổi: {Thật vậy, chính TA đã ban Thông Điệp Nhắc Nhở (Qur’an) xuống và chính TA sẽ bảo quản Nó.} (chương 15 – Al-Hijr: 9).

 

Nền tảng thứ tư:  Đức tin nơi các vị Sứ Giả

(Chúng tôi đã trình bày khá rõ ràng về các vị Sứ Giả ở trên) và tất cả các cộng đồng trong suốt lịch sử loài người đều được gửi Thiên Sứ đến với từng cộng đồng một, và tất cả Thiên Sứ có chung một tôn giáo và Thượng Đế của Họ chỉ là một, sứ mạng của Họ đều mời gọi con người trở lại Tawhid (thyết độc tôn) Allah, thờ phượng Ngài và cảnh báo họ về sự vô đức tin, Shirk và sự bất tuân,

Và không một cộng đồng nào mà lại không có một Người cảnh báo được cử phái đến với họ.} (chương 35 – Fatir: 24)

Tuy nhiên, Họ vẫn là người phàm như bao người khác, có điều Họ được Allah chọn lựa để truyền đạt thông điệp của Ngài:

{(163) TA thực sự đã mặc khải cho Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) giống như việc TA đã mặc khải cho Nuh và các vị Nabi sau Y; và TA đã mặc khải cho Ibrahim, Isma‘il, Is-haq (Isaac), Ya’qub (Jacob), và các bộ lạc (của Israel); và TA đã mặc khải cho Ysa, Ayyub (Job), Yunus, Harun (Aaron) và Sulayman (Solomon), và TA cũng đã ban cho Dawood (David) Kinh Zabur (Thánh Thi).

(164) Có một số Thiên Sứ, trước đây TA đã kể cho Ngươi (Thiên Sứ) nghe về Họ nhưng có một số Thiên Sứ TA đã không kể cho Ngươi nghe về Họ. Và Allah đã nói chuyện trực tiếp với Musa.

(165) Các vị Thiên Sứ vừa là những người báo tin mừng (cho người có đức tin) vừa là những người cảnh báo (đến những kẻ vô đức tin) để nhân loại không còn có lý do khiếu nại trước Allah sau khi các vị Thiên Sứ được phái đến (gặp họ). Quả thật, Allah là Đấng Toàn Năng, Đấng Sáng Suốt.(chương 4 – An-Nisa’: 163 – 165).

Toàn thể người Muslim đều tin vào tất cả Họ, yêu thương và và ủng hộ tất cả Họ, không phân biệt ai trong số Họ.

Vì vậy, bất cứ ai không tin vào một trong số Họ, hoặc xúc phạm hoặc mắn chửi Họ và làm hại Họ là người đó đã phủ nhật tất cả Họ.Vị tốt đẹp nhất, ưu tú nhất và có vị trí cao nhất nơi Allah chính là vị Ấn Tín cuối cùng trong vai trò Nabi, Muhammad (Sol lol lo hu a lai hi wa sal lam)

 

Nền tảng thứ năm: Đức tin nơi Ngày Cuối Cùng

Tin là Allah sẽ phục sinh toàn thể loài người sống lại từ mồ mả của họ và tập hợp tất cả họ vào Ngày Tận Thế để buộc họ chịu trách nhiệm về những việc làm của mình trong cuộc sống trên thế giới này:

{(Ngươi hãy cánh báo chúng về) Ngày mà trái đất sẽ được thay thế bằng một trái đất khác và các tầng trời cũng vậy, và (tất cả nhân loại) đều được triệu tập đứng trình diện trước Allah, Đấng Duy Nhất, Đấng Thống Trị (không thể cưỡng lại).} (chương 14 – Ibrahim: 48).

{(1) Khi bầu trời bị phân tách.(2) Khi các vì sao rơi, tán xạ.(3) Khi các biển dâng trào.(4) Khi các ngôi mộ bị quật lên.(5) (Lúc đó), mỗi linh hồn sẽ biết những gì nó đã gởi đi trước và những gì còn bỏ lại.} (chương 82 – Al-Infitar: 1 – 5)

{(77) Lẽ nào con người (phủ nhận sự Phục Sinh) không nhận thấy việc TA đã tạo hóa y từ một giọt tinh dịch nên đã công khai tranh cãi?!(78) Y đưa ra hình ảnh thí dụ cho TA nhưng lại quên mất sự tạo hóa của mình (khi y đã được TA tạo ra từ cái không là gì). Y bảo: “Ai có thể làm sống lại những khúc xương khi chúng đã rã mục?”(79) Ngươi (Thiên Sứ) hãy nói: “Đấng đã tạo hóa chúng lúc ban đầu sẽ làm cho chúng sống lại. Bởi vì, Ngài thông toàn tất cả việc tạo hóa.”(80) “Đấng đã làm ra lửa cho các ngươi từ một loại cây tươi mà các ngươi dùng để nhúm lửa.”(81) Lẽ nào Đấng đã tạo hóa ra các tầng trời và trái đất lại không có khả năng tạo hóa ra cái giống như họ ư? Không đâu, Ngài là Đấng Tạo Hóa Toàn Tri.(82) Quả thật, khi Ngài muốn điều gì, Ngài chỉ cần phán “Hãy thành!” thì tức khắc nó sẽ thành (giống như ý của Ngài).(83) Bởi thế, thật Quang Vinh thay Đấng mà quyền thống trị vạn vật nằm trong Tay Ngài; và (rồi đây) các ngươi sẽ được đưa trở về trình diện Ngài.(chương 36 – Yasin: 77 – 83).

{Rồi đây TA sẽ thiết lập các bàn cân công lý vào Ngày Phán Xét. Lúc đó sẽ không có một linh hồn nào bị đối xử bất công về bất cứ điều gì, cho dù một điều gì đó chỉ bằng sức nặng của một hạt cải thì TA cũng sẽ mang nó ra (để phân xử công minh). Và một mình TA thôi đủ thanh toán (các việc làm của đám bầy tôi của TA).} (chương 21 – Al-Ambiya: 47)

{(7) Vì vậy, bất cứ ai hành thiện dù việc thiện đó chỉ nhỏ bằng hạt bụi, y cũng sẽ thấy nó.(8) Và bất cứ ai làm việc xấu dù việc xấu đó chỉ nhỏ bằng hạt bụi, y cũng sẽ thấy nó.} (chương 99 – Az-Zalzalah: 7, 8).

{Họ sẽ không còn sợ hãi; và các Thiên Thần sẽ nghênh đón họ: “Đây là Ngày mà qúi vị đã được hứa.”} (chương 21 – Al-Ambiya: 103).

{(71) Những kẻ vô đức tin sẽ bị lùa đến Hỏa Ngục theo từng nhóm, cho đến khi họ đến nơi, các cánh cổng của Hỏa Ngục đã được mở toang, và các Thiên Thần cai quản (Hỏa Ngục) sẽ hỏi họ: “Lẽ nào các vị Sứ Giả xuất thân từ các ngươi đã không đến đọc cho các ngươi các lời mặc khải của Thượng Đế của các ngươi và lẽ nào Họ đã không cảnh báo các ngươi về Ngày gặp gỡ này của các ngươi sao?!” Họ trả lời: “Vâng, có.” Tuy nhiên, lời phán trừng phạt đã được xác nhận đối với những kẻ vô đức tin.(72) Rồi họ được bảo: “Các ngươi hãy đi vào cổng Hỏa Ngục để ở vĩnh viễn trong đó. Thật tồi tệ cho nơi cư ngụ của những kẻ tự cao tự đại.”(73) Riêng những người sợ Thượng Đế của họ sẽ được dẫn đến Thiên Đàng theo từng nhóm, cho đến khi họ đến nơi, các cánh cổng Thiên Đàng đã được mở (để nghinh đón) họ và những vị Thiên Thần gác cổng (Thiên Đàng) sẽ chào đón họ, nói: “Xin chào bằng an đến quí vị! (Trái tim và việc làm của quí vị) thật tốt đẹp, xin hãy đi vào ở trong đó vĩnh viễn.”(74) (Những người có đức tin, sau khi vào Thiên Đàng) họ sẽ nói: “Alhamdulillah, Đấng đã giữ đúng lời hứa của Ngài với bầy tôi và cho bầy tôi thừa hưởng vùng đất này. (Alhamdulillah, Đấng đã cho) bầy tôi tự do đi đứng bất cứ nơi nào bầy tôi muốn trong Thiên Đàng (của Ngài). Đây quả là phần thưởng vô cùng hồng phúc cho những người làm (việc tốt)!”} (chương 39 – Az-Zumar: 71 – 74).

Đây là Thiên Đàng là nơi hưởng thụ mà chưa có cặp mắt nào từng nhìn thấy, chưa có đôi tai nào từng nghe qua và cũng chưa có trái tim người trần nào từng hình dung đến.{alertSuccess}

{(17) Không một linh hồn nào biết được niềm vui sướng đã được giấu kín(nơi Thiên Đàng) dùng làm phần thưởng cho họ về những việc thiện mà họ đã từng làm.(18) Lẽ nào người có đức tin lại giống với kẻ bất tuân?! Họ chắc chắn không ngang bằng nhau.(19) Đối với những ai có đức tin và hành thiện thì sẽ được ban thưởng những Ngôi Vườn Thiên Đàng làm nơi cư ngụ (vĩnh hằng), một sự đãi ngộ cho những điều (thiện tốt) mà họ đã làm (trên thế gian).(20) Riêng những kẻ bất tuân và phạm giới thì chỗ ở của họ sẽ là Hỏa Ngục. Mỗi khi họ muốn thoát ra khỏi đó thì sẽ bị lôi vào trong trở lại và họ được bảo: “Các ngươi hãy nếm hình phạt của Hỏa Ngục, cái mà các ngươi đã phủ nhận (trên thế gian).”} (chương 32 – As-Sajadah: 17 – 20).

{Hình ảnh Thiên Đàng được hứa với những người ngoan đạo (sợ Allah) là nơi có những dòng sông nước ngọt trong vắt không hôi tanh, những dòng sông sữa không đổi vị, những dòng sông rượu tuyệt hảo dành cho những người thích uống, và những dòng sông mật ong tinh khiết; (cư dân) nơi (Thiên Đàng) sẽ có đủ loại trái cây để dùng cùng với sự tha thứ từ Thượng Đế của họ. (Cư dân Thiên Đàng) lẽ nào lại giống với những kẻ đời đời ở trong Hỏa Ngục và được cho uống từ một loại nước cực sôi làm đứt ruột của họ?!} (chương 47 – Muhammad: 15)

{(17) Quả thật, những người ngoan đạo sẽ ở trong các Ngôi Vườn Thiên Đàng và tận hưởng niềm vui.(18) Họ sẽ hạnh phúc với những thứ Thượng Đế của họ ban cấp và với việc Ngài cứu rỗi họ thoát khỏi sự trừng phạt của Hỏa Ngục.(19) (Họ sẽ được bảo): “Hãy ăn và uống thỏa thích bởi những điều các ngươi đã làm!”(20) Họ sẽ tựa mình nằm nghỉ trên những chiếc tràng kỹ được xếp thành hàng và TA (Allah) sẽ kết hôn họ với các nàng Hurun ‘In (tiên nữ có đôi mắt to tuyệt đẹp).} (chương 52 – At-Tur: 17 – 20).

Cầu xin Allah ban cho tất cả chúng ta là người của Thiên Đàng.

 

Nền tảng thứ sáu: Đức tin định mệnh tốt và xấu đều do Allah an bày

Thật ra, mọi chuyển động đang tồn tại đều được Allah ghi chép sẵn về chúng.

{Không một tai họa nào xảy ra trên trái đất hoặc nhằm vào bản thân các ngươi mà lại không được ghi chép trong Quyển Sổ Định Mệnh trước khi TA (Allah) thể hiện nó. Quả thật, điều đó rất đơn giản đối với Allah.} (chương 57 – Al-Hadid: 22).

{Quả thật, tất cả mọi thứ TA tạo ra đều có tiền định.} (chương 54 – Al-Qamar: 49).

{Lẽ nào Ngươi (hỡi Thiên Sứ) không biết rằng Allah am tường tất cả mọi thứ trên trời và dưới đất hay sao? Quả thật, tất cả những thứ đó đều nằm trong Quyển Kinh (Al-lawhu Al-Mahfuzh), quả thật điều đó đối với Allah vô cùng đơn giản.} (chương 22 – Al-Hajj: 70)

Đây là sáu nền tảng, bất cứ ai hoàn thành chúng và thật lòng tin vào chúng là họ trở thành bề tôi có đức tin của Allah. Nhìn chung, con người khác nhau về cấp bậc đức tin và cấp bậc cao nhất là Ehsan, nghĩa là {Anh thờ phượng Allah như thể nhìn thấy Ngài, nếu không thấy được Ngài thì anh biết Ngài luôn nhìn thấy anh.} Do Al-Bukhari ghi 4777.

Đây là những người ưu tú của tạo hóa, những người sẽ đạt được những cấp bậc cao nhất trong Thiên Đàng trong những toà biệt thực tầng Firdaws.

Xem thêm: 

Mới hơn Cũ hơn